وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

دستورالعمل" نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي
 سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي"

 

كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي در جلسه مورخ6/9/1387 بنابه پيشنهاد دبيرخانه شورا و به استناد ماده(10) آيين نامه نحوه اداره و  اخذ تصميمات شوراي مزبور-  مصوب مورخ26/8/1387 - دستورالعمل نحوه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي كه منبعد در اين دستورالعمل به اختصار"كميسيون" ناميده مي شود، به منظور بررسي كارشناسي پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي،هريك از اعضاء و همچنين موارد ارجاعي از سوي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي كه در اين دستورالعمل به اختصار"شورا" ناميده خواهدشد، با رعايت موارد زير تشكيل مي گردد.ماده 1- تركيب اعضاي كميسيون :

1-1  -  هريك از اعضاي حقوقي شورا يك نفر از معاونان را به عنوان عضو كميسيون براي شركت در جلسات به دبيرخانه شورا معرفي مي نمايد. روساي سازمان هاي خصوصي سازي و بورس و اوراق بهادار و اعضاي حقيقي شورا موظفند شخصا" در جلسات شركت نمايند.

1-2  - كليه اعضاي حقوقي و حقيقي كميسيون داراي يك حق راي غيرقابل تفويض مي باشند.

ماده 2- رياست كميسيون :

رياست كميسيون بر عهده معاون امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي است. در صورت غيبب ايشان يا ترك جلسه، رييس سازمان خصوصي سازي وظايف اداره جلسه را به عهده خواهد گرفت.

ماده 3- وظايف رييس كميسيون:

وظايف رييس كميسيون عبارت از ارسال دعوتنامه، طرح موضوعات دستوركار، هدايت مسير و
تقسيم بندي زمان مباحث، جمع بندي نهايي، رأي گيري و نظارت بر انعكاس نتايج در صورتجلسات كميسيون است. رييس كميسيون نتايج و تصميمات را به اعضاي كميسيون و دبير شورا منعكس مي نمايد.

ماده4- دبير كميسيون:

مديركل دبيرخانه شورا به عنوان دبيركميسيون در جلسات حضور مي يابد.

ماده 5- وظايف دبيرخانه:

دبيرخانه مكلف به ارسال مدارك و مستندات لازم جهت بررسي در جلسات، برگزاري جلسات و تهيه خلاصه مذاكرات وصورتجلسات مربوط و درج تصميمات در دستور كار جلسات شورا مي باشد.

ماده6 - محل و زمان برگزاري جلسات :

جلسات عادي كميسيون هر دو هفته يكبار در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار مي شود.

تبصره- درصورت نياز، بنا به تصميم اعضاء، علاوه برجلسات معمول، برگزاري جلسات فوق العاده با دعوت قبلي مجاز است.

ماده 7- نحوه رسميت يافتن جلسات و تصويب پيشنهادها:

جلسات كميسيون با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد و تصويب موضوعات منوط به كسب راي اكثريت حاضرين داراي حق رأي در جلسه مي باشد.

تبصره: در صورت سه بار غيبت متوالي يا چهار بار غيبت متناوب هريك از اعضاء كميسيون در يك سال، دبيرخانه موضوع را طي نامه اي به اطلاع مسئول دستگاه ذيربط مي رساند.

ماده 8 - نحوه طرح موضوعات در كميسيون :

ابتدا دستگاه درخواست كننده و يا هريك از اعضاي كميسيون شرح مختصري در مورد پيشنهاد مطروحه ارائه مي نمايد و چنانچه دبيرخانه نظر خاصي در مورد پيشنهاد مزبور داشته باشد مراتب را اعلام  خواهد نمود. سپس اعضاي كميسيون نظرات و سوالات خود را طرح مي نمايند و در نهايت جمع بندي مباحث توسط رييس جلسه صورت مي پذيرد و اعضاي حاضر داراي حق رأي نسبت به موضوع اعمال رأي مي نمايند. علاوه بر اين كميسيون تخصصي موظف است گزارش پيشرفت عمليات موضوع ماده 85 قانون را بررسي و جمع بندي نموده و نتايج آن را به شورا ارايه نمايد.

ماده 9- درج موضوعات در دستور كار:

رييس كميسيون موظف است در صورت تكميل و ارائه اطلاعات لازم از سوي دستگاه هاي ذيربط و اعضاي شورا، به ترتيب زمان ورود يا اولويت موضوع، نسبت به تهيه گزارش و درج موضوع در دستور كار كميسيون اقدام نمايد. تشخيص اولويت بر عهده رييس جلسه خواهد بود. فهرست دستوراتي كه طي يك مدت دو ماهه مورد تصميم قرار نگيرد از سوي رييس كميسيون به جلسه اعلام و با اولويت موضوعات ارجاعي از سوي شورا نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهد شد.درخواست درج موضوع در دستور كار كميسيون  با امضاي مقام عالي دستگاه ذيربط و عضو كميسيون صورت مي گيرد.

ماده 10- نحوه انعكاس نظرات كميسيون به شورا:

مصوبات در مورد هريك از موضوعات مندرج در دستور كار كميسيون بلافاصله طي صورتجلسه اي تدوين و پس ازتاييد اعضاي داراي حق رأي حاضر درجلسه براي اتخاذ تصميم توسط دبير شورا در دستور كار شورا قرارخواهد گرفت.

ماده 11- موارد متفرقه:

1-11- كميسيون مي تواند در موارد لزوم از طريق دبير شورا برگزاري جلسات فوق العاده شورا  را درخواست نمايد.

2-11-اشخاص صاحب نظر و يا كارشناسان خارج از كميسيون بنا به پيشنهاد هر يك از اعضاء و با هماهنگي و موافقت رييس كميسيون مي توانند بدون حق راي در جلسه شركت نمايند.

3-11-كميسيون در مواقع ضروري در جهت تسهيل و تسريع در امر كارشناسي مي تواند نسبت به تشكيل كارگروه هاي خاص اقدام نمايد.

4-11- هرگونه تغيير و اصلاح اين دستورالعمل بر اساس ماده(8) آن صورت خواهد گرفت.