وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره 98133/2/63

مورخ 14/2/1388

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد وآل محمد

وزارت امور اقتصادي ودارايي

 

دستورالعمل" برگزاري و نحوه اداره جلسات و اخذ تصميمات هيات نظارت بر مقررات زدايي  و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي"

 

 

ماده 1- اصطلاحات به كار رفته در اين دستورالعمل داراي معاني زير است:

قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي مصوب سال 1387.

هيات: هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون.

دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي، موضوع تبصره(2) ماده(41) قانون، مستقر در معاونت امور بانكي،بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ماده2- جلسات عادي هيات با دستور جلسه مشخص و با دعوت كتبي دبيرخانه، هر دو هفته يكبار در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي شود.

تبصره- حسب ضرورت، بنابه هماهنگي دبيرخانه با اعضاي هيات، جلسات فوق العاده تشكيل
مي شود.

ماده3- دعوت از اعضاي هيات حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه از سوي دبيرخانه به عمل
 مي آيد. دستور جلسه و مستندات آن به همراه دعوت نامه براي اعضاء ارسال مي شود.

ماده4- اعضاي هيات از بين خود يك نفر را به عنوان رييس و يك نفر را به عنوان نايب رييس براي مدت يك سال تعيين مي نمايند. در خاتمه اين مدت انتخاب مجدد به عمل مي آيد.

تبصره- رياست جلسات بر عهده رييس هيات و در غياب وي بر عهده نايب رييس هيات است. رييس هيات مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوي هيات است.             

ماده5- جلسات هيات با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات آن با رأي موافق اكثريت نسبي اعضاي هيات معتبر است.

تبصره1- دبيرخانه تصميمات اعضاء را در صورتجلسه اي ثبت و نگهداري مي نمايد و موظف است به طريق مقتضي تصميمات هيات را به اطلاع عموم برساند.

 

تبصره2- عدم حضور هر يك از اعضاي هيات در چهار جلسه متوالي و يا شش جلسه غير متوالي بدون اطلاع و هماهنگي قبلي در طول يك سال، پس از طرح در هيات از سوي رييس هيات به رييس جمهور منعكس خواهد شد.

ماده6- هيات براي رسيدگي كارشناسي موضوعات، حسب مورد نسبت به تشكيل كارگروه هاي تخصصي تصميم گيري مي نمايد.نحوه فعاليت و موضوعات قابل رسيدگي در كارگروه هاي تخصصي از سوي هيات تعيين خواهد شد.

ماده7- حضور كارشناسان و مسئولان دستگاه هاي دولتي و غيردولتي و اشخاص صاحب نظر براي شركت در جلسات هيات، حسب موضوع مربوط، با تصميم قبلي اعضاء و دعوت كتبي دبيرخانه مجاز است.

ماده8- دبيرخانه حسب ضرورت، عوامل كارشناسي، بررسي، بازرسي و نظارت  مورد نياز هيات براي انجام وظايف موضوع تبصره(4) ماده(7) قانون و آيين نامه اجرايي ماده(7) قانون و اقدامات اجرايي اين دستورالعمل را فراهم مي نمايد.

ماده9- اين دستورالعمل در(9) ماده و(4) تبصره در تاريخ 8/2/ 1388به تصويب هيات رسيده است و هرگونه اصلاح يا تغيير در آن، با تصميم اكثريت نسبي اعضاي هيات صورت خواهد گرفت.