وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره 210678/196514/2/63

مورخ 20/12/1387

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي –  هيات واگذاري

 

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيات واگذاري و به استناد مفاد جزء (3) و تبصره (1) بند (الف) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي- مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي- آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب را به شرح زيرتصويب نمود:

 

آيين نامه اجرايي "شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور در همين چارچوب"، موضوع جزء(3) و تبصره(1) بند(الف) ماده(40)

 

ماده 1-  در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1-سهام قابل واگذاري : سهام مشمول واگذاري متعلق به دولت و يا شركت هاي دولتي مشمول واگذاري.

2-سهام با عرضه تدريجي : سهامي كه به دفعات و به تدريج و نه به طور بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار و يا بازارهاي خارج از بورس عرضه مي شود.

3-سهام با عرضه يكجا و بلوكي : سهامي كه به طور يكجا يا به دفعات و در اندازه حداقل پنج درصد تعدادكل سهام شركت، از طريق بورس اوراق بهادار و يا بازارهاي خارج از بورس عرضه مي شود.

4-سهام با عرضه از طريق مزايده يا مذاكره : سهامي كه به طور يكجا و يا به دفعات و به صورت بلوكي از طريق مزايده يا مذاكره و بازار خارج از بورس اوراق بهادار براي فروش عرضه مي شود.

5-سهام داراي بازار فعال : سهامي كه در بورس اوراق بهادار بر اساس قيمت هاي قابل اتكا و به شكل مستمر و متعارف داد و ستد مي شود.

6-سهام براي عرضه كشف قيمت: عرضه اوليه سهام در بازار بورس يا بازار خارج از بورس كه تابع مقررات بازار بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

7-قيمت پايه: قيمتي كه توسط كارشناس قيمت گذاري سهام با به كارگيري روش هاي مندرج در اين آيين نامه، مشخص و پس از تصويب توسط هيأت واگذاري، مبناي تعيين قيمت نهايي واگذاري قرار مي گيرد. در مورد سهام داراي بازار فعال، قيمت پايه معادل قيمت مندرج در تابلوي بورس اوراق بهادار و يا بازار خارج از بورس است.

8-كارشناس قيمت گذاري سهام : شخص حقيقي يا حقوقي كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذاري را به عهده مي گيرد.

9-نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاري : معادل آخرين نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولتي در سال قيمت گذاري به اضافه درصدي بابت مخاطره سرمايه گذاري كه با توجه به نوع صنعت از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار در هر سال اعلام مي شود.

ماده 2- آن گروه از سهام قابل واگذاري كه داراي بازار فعال است طبق روش مندرج در بند (الف) اين ماده و بقيه سهام قابل واگذاري، طبق ساير روش هاي مندرج در اين آيين نامه، حسب مورد قيمت گذاري مي شود.

الف- روش بازار(استفاده از قيمت هاي بورس اوراق بهادار):

قيمت پايه و قيمت واگذاري در مورد سهام با عرضه تدريجي داراي بازار فعال برابر قيمت تابلوي بورس در زمان معامله سهام است.

حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به شكل بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي شود، قيمت تابلوي بورس در زمان معامله است. هيأت واگذاري مي تواند به استناد گزارش سازمان خصوصي سازي مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب قيمت جديد پايه را مشخص نمايد.

ب – روش سود آوري:

در اين روش، قيمت سهام از حاصل تقسيم ميانگين موزون سود تعديل شده قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري (بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده شركت با لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود كه در زير توصيف شده است) بر نرخ بازده مورد انتظارسرمايه گذاري تعيين مي شود، سپس اين قيمت پس از لحاظ كردن عوامل مندرج در بند (2) تعديل مي شود.

تبصره 1- براي محاسبه ميانگين موزون سود لازم است به ترتيب نسبت به سودهاي تعديل شده قبل از كسر ماليات، سال اول قبل از قيمت گذاري ضريب سه ، سال دوم قبل از قيمت گذاري ضريب دو و سال سوم قبل از قيمت گذاري ضريب يك در نظر گرفته شود و سپس مجموع اين حاصل ضربها بر عدد 6 تقسيم شود.

تبصره 2- اين روش تنها در مورد شركت هايي كاربرد دارد كه ميانگين موزون سود سال هاي گذشته قبل از كسر ماليات آنها پس از لحاظ كردن عوامل تعديل كننده سود، دست كم معادل پنج درصد ارزش جاري خالص دارايي هاي آنها (طبق بند ج اين ماده) باشد.

تبصره 3- در شركت هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورتهاي مالي تلفيقي تهيه شود، سود تلفيقي قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري، مبناي محاسبه خواهد بود.

1- عوامل تعديل كننده سود به شرح زير است :

1-1- درآمدها و هزينه هاي استثنايي وغير مترقبه طبق استانداردهاي حسابداري.

2-1- كسري ذخاير مربوط به سه سال آخر مبناي تعيين سود طبق بندهاي گزارش حسابرس و بازرس قانوني و رسيدگي كارشناس قيمت گذاري سهام.

1-2-1- چنانچه درگزارش حسابرس و بازرس قانوني به دليل وجود محدوديت و يا ابهام براي كسر ذخاير مبلغ تعيين نشده باشد، لازم است كارشناس قيمت گذاري سهام برآوردي منطقي از كسر ذخاير ارايه و در محاسبات خود لحاظ كند. رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه و بعد از تاريخ گزارش حسابرس و بازرس قانوني و قبل از تاريخ صدور گزارش قيمت گذاري سهام بايد در تعديل سود سال مربوط لحاظ شود.

3-1- درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي كه در روال عادي فعاليت هاي مستمر شركت واقع نشده است نظير سود و يا زيان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت.

4-1- ساير عوامل تعديل كننده بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانوني.

5-1- سود سالهاي مورد نظر ماقبل سال قيمت گذاري (پس از لحاظ كردن تعديلات بالا ) قبل از اينكه در محاسبه ميانگين موزون سود مورد نظر منظور شوند، لازم است بر اساس تغييرات شاخص قيمت هاي عمده فروشي تعديل شوند.

6-1- مزايا و محدوديت هاي دولتي يا غير دولتي از قبيل وابستگي ها و مناسبات خاص تجاري، تعرفه هاي گمركي، سياست هاي خاص قيمت گذاري كالا و خدمات (ورودي و خروجي)، يارانه هاي دريافتي، عدم استفاده و بهره وري از عوامل توليد، استفاده از تسهيلات بانكي خاص(تكليفي)، وجود بازار مطمئن و يا انحصاري و همچنين شمول قوانين و مقررات خاص دولتي كه سود شركت را تحت تأثير قرار مي دهند و در صورت واگذاري تداوم ندارند و يا تغيير خواهند كرد، توسط كارشناس قيمت گذاري برآورد و به عنوان عوامل تعديل كننده در محاسبه سود لحاظ خواهند شد.

در صورتي كه به هر دليلي آثار عوامل مزبور قابل تقويم نباشد، ضروري است كارشناس قيمت گذاري سهام موارد  مذكور را با توضيحات لازم در گزارش كارشناسي افشاء نمايد.

2- قيمت سهام پس از محاسبه به ترتيب بالا، با توجه به عوامل زير تعديل مي شود:

1-2- دارايي هاي حاصل از افزايش سرمايه (اعم از نقد و غير نقد)، غير از افزايش سرمايه از محل مطالبات اشخاص و سهامداران در سال قيمت گذاري، به قيمت سهام افزوده مي شود.

2-2- منابع توزيع شده در سال قيمت گذاري و يا سال قبل آن بين صاحبان سهام، از جمله سود سهام پرداخت شده، از قيمت سهام كسر مي شود.

3-2- براي سال هايي كه برگ هاي قطعي ماليات بر درآمد شركت صادر نشده است، كسري ذخاير مالياتي سال هاي مزبور و جرايم احتمالي طبق قانون ماليات هاي مستقيم توسط كارشناس قيمت گذاري سهام محاسبه و از قيمت سهام كسر مي شود.

4-2- خالص ارزش بازيافتني آن گروه از دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود كه تا سه سال قبل از سال واگذاري بلااستفاده بوده و در اجراي عمليات و فرآيند سودآوري تأثير نداشته است و همچنين ارزش بازيافتني موجودي كالاي ناباب به قيمت سهام افزوده مي شود.

5-2- ارزش طرح هاي توسعه و تكميل شامل طرح هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري كه تا پايان سال قبل از واگذاري به مرحله بهره برداري نرسيده اند، حسب مورد و همراه با مفروضات و توجيهات لازم طبق يكي از روش هاي زير محاسبه و به قيمت سهام اضافه  مي شود:

1-         ارزش جايگزيني.

2-         ارزش خالص بازيافتني.

3-         ارزش فعلي خالص جريان هاي نقدي آتي ناشي از اجراي طرح.

4-         بهاي تمام شده طرح كه طبق استانداردهاي حسابداري تعيين شده است.

تبصره 1-  ارزش طرح هاي توسعه اي كه كمتر از سي ماه از تاريخ بهره برداري آنها گذشته است (نسبت به پايان آخرين سال قبل از سال قيمت گذاري) به قيمت سهام اضافه مي شود، مشروط بر آنكه بازده هر يك از آنها بر اساس نرخ بازدهي و مدت بهره برداري در هر يك از سال هاي قبل از سال واگذاري محاسبه و به عنوان عامل تعديل كننده، از سود سال هاي مزبور كسر شود.

تبصره 2- آن بخش از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه از محل منابع بودجه عمومي دولت تأمين شده يا مي شود شامل طرح هاي نيمه تمام يا آماده بهره برداري و كليه اموال و دارايي هاي منقول و غير منقول آن ها تا زمان بهره برداري و واگذاري، جزء طرح هاي توسعه اي شركت مورد نظر محسوب نمي شوند.

6-2-  ارزش جاري سرمايه گذاري در ساير شركت ها در صورتي كه به كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه پذير منجر نشده باشد به قيمت سهام افزوده مي شود و سود مربوط به اين گونه سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده، از سود شركت كسر مي شود.

7-2-  سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار به قيمت سهام افزوده مي شود.سود مربوط به اين گونه

 سرمايه گذاري ها، از سود شركت كسر مي شود.

 

8-2- مبلغ مانده موجودي نقد، سپرده هاي سرمايه گذاري، اوراق مشاركت و ساير اموال و حقوق مالي مشابه كه در سال قبل از سال قيمت گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل اندازه گيري است، به قيمت سهام افزوده و اثر سودآوري آن به عنوان عامل تعديل كننده از سود سال مزبور كسر مي شود. درصورتي كه دارايي هاي  مزبور بر سودآوري شركت در سال قبل اثر نگذاشته باشد، تنها مبلغ آن به قيمت سهام اضافه مي شود. چنانچه دارايي هاي مزبور بر سودآوري شركت اثر كلي گذاشته باشد، اما اين اثر به طور مشخص قابل اندازه گيري نباشد، نياز به انجام تعديل نيست، مگر آن كه كارشناس به طور مستدل تعديل به ميزان مشخصي را ضروري تشخيص دهد.

9-2- براي دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت گذاري سهام، سودي بر اساس حاصل ضرب نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولتي در قيمت محاسبه شده براي سهام شركت پس از لحاظ كردن كليه عوامل تعديل كننده محاسبه و به قيمت سهام اضافه مي شود.

ج- روش ارزش جاري خالص دارايي هاي شركت:

ارزش جاري خالص دارايي هاي شركت برابر است با ارزش جاري كليه دارايي ها پس از كسر كليه بدهي هاي شركت كه به شرح زير تعيين مي شود. در شركت هايي كه طبق استانداردهاي حسابداري لازم است صورت هاي مالي تلفيقي تهيه شود، ارزش جاري خالص دارايي ها، طبق ترازنامه تلفيقي پايان آخرين سال قبل از سال قيمت گذاري تعيين مي شود.

1-ارزش جاري دارايي هاي ثابت شركت هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد، بر اساس خالص ارزش بازيافتني مبتني بر فروش آنها توسط كارشناس قيمت گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذيصلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود.

2- ارزش جاري دارايي هاي ثابت شركت هايي كه داراي تداوم فعاليت هستند (اعم از سود ده و زيان ده)، براساس ارزش هاي جايگزيني مستهلك شده توسط كارشناس قيمت گذاري سهام با استفاده از تخصص اشخاص ذيصلاح با اولويت كارشناسان رسمي دادگستري تعيين مي شود .

3-ارزش جاري موجودي مواد اوليه براساس ارزش هاي جايگزيني، موجودي كالاي در جريان ساخت براساس بهاي تمام شده وكالاي ساخته شده براساس خالص ارزش بازيافتني تعيين

مي شود.

4- ارزش جاري سرمايه گذاري هايي كه مشمول تلفيق نشده اند، در صورتي كه سهام شركت سرمايه پذير در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده و داراي بازار فعال باشد، براساس قيمت معامله شده در بورس محاسبه مي شود و در مورد شركت هاي غيربورسي و غير فعال به شرح زير محاسبه مي شود:

1-4- اگر سرمايه گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين بيست درصد تا پنجاه درصد باشد (به نفوذ قابل ملاحظه بر شركت سرمايه پذير منجر شده باشد)، ارزش سرمايه گذاري به روش هاي مندرج در اين آيين نامه و يا براساس ارزش ويژه تعيين مي شود.

2-4- اگر سرمايه گذاري مزبور حسب مورد به ميزاني بين پنج درصد تا بيست درصد باشد(به نفوذ قابل ملاحظه شركت سرمايه گذار بر شركت سرمايه پذير منجر نشده باشد)، ارزش سرمايه گذاري درصورت امكان براساس بند(1-4) و درغيراين صورت، براساس اطلاعات موجود در بازار غيررسمي تعيين مي شود.

3-4- اگر ميزان سهام شركت سرمايه گذار در شركت سرمايه پذير كمتر از پنج درصد باشد، ارزش

سرمايه گذاري براساس ارزش دفتري خالص دارايي هاي شركت سرمايه پذير تعيين مي شود.

5-ارزش جاري دارايي ها و بدهي هاي پولي معادل ارزش دفتري آن ها طبق آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده شركت است، چنانچه كارشناس قيمت گذاري سهام براساس اسناد و مدارك و شواهد به دست آمده از صحت ارزش اين اقلام اطمينان نسبي حاصل نمايد، نيازي به محاسبه مجدد ارزش جاري آنها نيست، در غير اين صورت كارشناس براساس رسيدگي هايي كه انجام خواهد داد نسبت به تعيين مانده هر يك از اقلام اقدام و مابه التفاوت ارزش هاي دفتري و جاري را با توجه به موارد مندرج در بندهاي زير حسب مورد به ارزش هاي دفتري اضافه يا از آن كسر

مي نمايد.

1-5- كسري ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، ذخيره براي بدهي هاي ناشي از هزينه هاي

تحقق يافته و جرايم مربوط براساس گزارش حسابرسي صورت هاي مالي محاسبه و به عنوان تعديلات از اقلام فوق كسر يا به آن ها اضافه مي شود. در صورتي كه به دليل وجود ابهام يا محدوديت در رسيدگي، تعيين مبالغ اقلام مزبور توسط حسابرس امكان پذير نباشد، لازم است كارشناس قيمت گذاري نسبت به برآورد آن ها اقدام و مفروضات خود را افشاء نمايد.

2-5- مبلغ ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براي شركت هايي كه نسبت به تداوم فعاليت آنها ابهام وجود دارد براساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت آنان و براي شركت هاي داراي تداوم فعاليت، مطابق رويه شركت با رعايت مقررات مربوط تعيين مي شود. براي نيروهاي مازاد در شركت هايي كه تداوم فعاليت دارند نيز ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان براساس سه ماه جمع آخرين حقوق و مزايا به ازاي هر سال خدمت احتساب خواهد شد.

6-تاريخ تعيين قيمت سهام نبايد بيش از شش ماه از تاريخ پايان آخرين سال مالي شركت تفاوت داشته باشد، درغيراين صورت كارشناس قيمت گذاري سهام بايد ارزش هاي جاري اقلام ترازنامه را بر اساس صورت هاي مالي ميان دوره اي كه مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است به ترتيب بندهاي بالا تعيين و در گزارش ارزيابي منعكس كند.

تبصره 1- وقوع هرگونه رويداد عمده در دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ

قيمت گذاري سهام كه اثر قابل توجهي بر دارايي ها و بدهي هاي شركت گذاشته است بايد مورد توجه كارشناس قرار گيرد و كليه انتقالات يكطرفه (رويدادهاي يك جانبه) نظير توزيع سود نقدي سهام از محل اجزاي متشكله حقوق صاحبان سهام و كمك هاي بلاعوض دريافتي يا اعطايي كه طي دوره واقع شده است، حسب مورد، به قيمت سهام افزوده يا از آن كاسته مي شود.

تبصره 2- در صورت عدم تهيه صورت هاي مالي ميان دوره اي، در مورد شركت هاي سودده، سود دوره بين تاريخ پايان آخرين سال مالي و تاريخ قيمت گذاري سهام با به كارگيري نرخ سود

علي الحساب اوراق مشاركت نسبت به ارزش خالص دارايي ها و نيز در مورد شركت هاي زيان ده معادل ميانگين سود يا زيان سه سال آخر قبل از سال تعيين قيمت توسط كارشناس قيمت گذاري سهام محاسبه و تعديل لازم صورت مي گيرد.

د – تعيين قيمت سهام جزيي:

در شرايط خاص و درصورتي كه براي تعيين قيمت سهام طبق روش هاي توصيف شده در بندهاي (الف) تا (ج) بالا به دليل جزيي بودن ميزان يا ارزش سهام، اعمال روش هاي فوق فاقد توجيه اقتصادي باشد، قيمت پايه سهام به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيأت واگذاري براساس ارزش اسمي يا ارزش خالص دفتري دارايي ها(ارزش ويژه) و يا هر روش مناسب ديگر تعيين مي شود.

هـ - ملاحظات خاص:

1-كارشناس قيمت گذاري سهام بايد با اتكا به دانش و مهارت خويش عواملي چون نوع توليد، فنآوري مورد استفاده، مديريت، نيروي انساني كارآمد، بازار داخلي و بين المللي محصولات، موقعيت شركت در مقايسه با رقباي تجاري اعم از داخلي و خارجي، سهم توليدات شركت در بازار را در قيمت گذاري سهام لحاظ كند.

2-چنانچه كارشناس قيمت گذاري سهام در نتيجه اعمال روش هاي مندرج در بندهاي (ب) و (ج) بالا به نتايج كاملاً متفاوتي دست يابد يا تعيين قيمت سهام براساس روش سودآوري ميسر نباشد، لازم است با استفاده از قضاوت حرفه اي خويش و با بكارگيري ابزارهاي تحليل مالي، نظير نسبت هاي مالي  و روندها، قيمت هاي به دست آمده را تحليل و در نهايت قيمت واحدي براي پايه سهام شركت كه معرف ارزش عادلانه شركت باشد همراه با دلايل و تحليل هاي مستند، مشخص و ارايه كند.

ماده 3 – تعديل قيمت پايه:

 الف – قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مزايده عرضه مي شود، قيمت كارشناسي مصوب هيأت واگذاري است و درصورتي كه براي سهام عرضه شده خريداري به قيمت پايه سهام وجود نداشته باشد، هيأت واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي سازي و ملاحظات مندرج در گزارش كارشناس قيمت گذاري سهام براي مزايده هاي بعدي قيمت هاي پايين تري انتخاب و اعلام مي كند.

ب – قيمت پايه در مورد سهامي كه براي اولين بار از طريق بورس اوراق بهادار عرضه

 مي شود، قيمت كارشناسي براساس روش بند (ب) ماده (2) اين آيين نامه و در مورد سهام

 پذيرفته شده در بورس كه داراي بازار فعال نيست، قيمت كارشناسي براساس قيمت مصوب هيأت واگذاري است، ولي براي كشف قيمت لازم است سهام مربوط براي مدت مناسب و تعداد كافي توسط كارگزاران متعدد معامله شود. درصورتي كه قيمت كشف شده كمتر از قيمت پايه سهام باشد، قيمت كشف شده براي واگذاري معتبر خواهد بود. در مورد اينگونه سهام عرضه بلوكي در بورس اوراق بهادار تا كشف قيمت ممنوع است و پس از كشف قيمت مقررات جزء (2) بند (الف) ماده (2) مجرا خواهد بود.

ج- قيمت پايه براي سهامي كه از طريق مذاكره به فروش مي رسد، قيمت كارشناسي مصوب هيأت واگذاري است، ولي هيأت واگذاري به استناد گزارش توجيهي سازمان خصوصي سازي و براساس ملاحظات مندرج در گزارش كارشناسي قيمت گذاري سهام، دامنه مجاز كاهش يا افزايش قيمت سهام را تعيين مي نمايد.

ماده 4-

1-4- قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عرضه مي شود تا تاريخ تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام شركت به منظور تصويب صورت هاي مالي جديد و يا تغيير در سرمايه شركت اعتبار دارد، مگر آنكه هيأت واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار آن تعيين كند.

2-4- ويژگي ها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمت گذاري سهام با رعايت مقررات قانوني مربوط به پيشنهاد مدير عامل سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات عامل سازمان خواهد رسيد.

3-4- دستورالعمل و چارچوب انجام كار و نحوه ارايه گزارش قيمت گذاري سهام قابل واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت مقررات اين آيين نامه تهيه خواهد شد.

4-4- اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت هايي كه سهام آنها قابل واگذاري است و دولت يا شركت هاي دولتي حسب مورد برآنها كنترل و يا نفوذ قابل ملاحظه دارند، موظفند كليه اطلاعات مورد نياز كارشناس قيمت گذاري سهام را در اختيار وي قرار دهند و بدين ترتيب، ابهامات قيمت گذاري سهام را به حداقل برسانند. اعضاي هيات مديره و مديرعامل اينگونه شركت ها منفرداً و يا متضامناً حسب مورد مسئوليت ناشي از نارسايي در قيمت سهام به دليل عدم اجراي اين بند را به عهده خواهند داشت.

ماده 5 – پرداخت قيمت توسط خريداران با رعايت ترتيبات زير انجام مي گيرد:

الف – چنانچه سهام فروخته شده داراي بازار فعال باشد، پرداخت قيمت با توجه به ضوابط مورد عمل در بورس اوراق بهادار خواهد بود.

ب – چنانچه سهام از روش هايي غير از روش بورس عرضه و فروخته شود، پرداخت قيمت براساس آيين نامه معاملات سازمان خصوصي سازي و با رعايت مفاد اين آيين نامه خواهد بود.

ماده 6 –  قيمت گذاري و نحوه اعمال آن در مورد حقوق مالكانه دارايي هاي قابل فروش بنگاه هاي مورد واگذاري، اموال و سرقفلي، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام يا سهم الشركه قابل واگذاري بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت در كليه مواردي كه واگذاري بنگاه در قالب شركت هاي سهامي عام يا خاص نباشد، صرف نظر از روش واگذاري آن ها، بر اساس مفاد مندرج در اين آيين نامه خواهد بود. 

تبصره-  ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت در واگذاري به روش هاي اجاره و پيمان مديريت مربوط به حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان خصوصي سازي پيشنهاد و به تصويب هيات واگذاري مي رسد.

ماده 7 – نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. 

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا