وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره 120696/2/63

 مورخ 16/8/1388

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

تصويب نامه "احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري"

 

    شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در جلسه مورخ 18/07/1388، بنابه پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، بر احراز و پايش اهليت مديريتي در واگذاري سهام و شركت هاي مورد واگذاري به عنوان يك سياست و خط مشي كلي در واگذاري ها تاكيد و مقرر نمود، هيات واگذاري شيوه هاي اجرايي آن را در چارچوب دستورالعمل بند(الف) ماده(21) و جزء(4) بند(ب) ماده(40) قانون ياد شده تعيين و اعلام نمايد.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا