وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 

باسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

 

كميسيون تخصصي شوراي  عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي – سازمان خصوصي سازي –  سازمان بورس و اوراق بهادار

 

كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي در جلسه مورخ13/05/1392 به استناد ماده(35) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي، ماده(100) قانون برنامه پنجم توسعه، جزء(8) بند(27) ماده واحده قانون بودجه سال1392 كل كشور، ماده(7) آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت مصوب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و بر اساس تصويب نامه شماره40330/63 مورخ 29/04/1392 شوراي ياد شده، دستورالعمل آماده سازي و ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به بازار سرمايه و معاملاتي شدن سهام آن ها را با رويكردهاي حفظ حقوق سهامداران، ثبات بازار سرمايه، آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت و نظارت بر آن ها به شرح زير تصويب نمود:

 

"دستورالعمل آماده سازي و  ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به بازار سرمايه و معاملاتي شدن سهام آنها"

 

ماده 1-  در اين دستورالعمل واژه ها و اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

1-      قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي.

2-      شركت هاي سرمايه پذير: سهام شركت هاي دولتي و متعلق به دولت كه توسط سازمان خصوصي سازي به شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت واگذار شده يا مي شود.

3-      شركت هاي سرمايه گذاري استاني: شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون.

4-      شركت هاي تعاوني شهرستاني: شركت هاي تعاوني شهرستاني سهام عدالت، موضوع فصل ششم قانون.

5-      مشمولين سهام عدالت: افراد مشمول دريافت سهام عدالت، موضوع ماده(34) قانون.

6-      سهامداران نامشخص: آن دسته از مشمولين دريافت سهام عدالت كه نام و مشخصات آنان به تاييد قطعي سازمان خصوصي سازي نرسيده است.

7-      فرابورس: شركت فرابورس ايران، موضوع بند(8) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار.

8-      شركت سپرده گذاري مركزي: شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، موضوع بند(7) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار.

9-      كانون: كانون شركت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت.

 

 

الف) آماده سازي شركت هاي سرمايه گذاري استاني براي ورود به فرابورس

ماده 2- سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، تعداد نهايي مشمولين سهام عدالت هر استان را قطعي نموده و نسبت به اختصاص سهام شركت هاي سرمايه پذير به هر يك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد نهايي مشمولين(تعداد اعضاي شركت هاي تعاوني شهرستاني)  آن استان اقدام نمايد. در صورت كسري سهام اختصاص داده شده به نسبت تعداد مشمولين هر شركت سرمايه گذاري استاني، سازمان ياد شده موظف به تامين كسري با اولويت از طريق اختصاص سهام ساير شركت هاي مشمول واگذاري است.

ماده 3- هر يك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني موظف است با برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نسبت به افزايش سرمايه از محل سهام واگذار شده به اين شركت ها و به نام مشمولين همان استان اقدام كند.

ماده 4- سازمان خصوصي سازي موظف است ظرف مدت يك ماه مشخصات مشمولين سهام عدالت را به تفكيك هر شركت سرمايه گذاري استاني به شركت سپرده گذاري مركزي به منظور اختصاص كد معاملاتي اعلام نمايد.

تبصره- سازمان خصوصي سازي موظف است با همكاري شركت هاي سرمايه گذاري استاني حداكثر ظرف يك سال نسبت به تكميل اطلاعات سهامداران نامشخص و تعيين تكليف آنان اقدام نمايد.

ماده 5- شركت هاي سرمايه گذاري استاني مكلف اند مدارك مورد نياز فرابورس نظير اساسنامه اصلاح شده، آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده و اسامي مديران خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايند. سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مقررات براي ورود اين شركت ها به فرابورس همكاري لازم را به نحوي انجام مي دهد كه امكان معاملاتي شدن سهام شركت هاي مورد نظر فراهم شود.

تبصره- چنانچه شرايط پذيرش هر يك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني از سوي هيات پذيرش فرابورس محرز نشود، اين شركت ها از طريق درج نماد در بازار پايه فرابورس معامله خواهند شد.

ماده 6- سازمان خصوصي سازي موظف است قبل از ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به فرابورس، بدهي قطعي هر مشمول سهام عدالت را به روش زير تعيين و به شركت هاي ياد شده اعلام نمايد.

A-(B + C) = بدهي هر مشمول

A.                  مبلغ سهام عدالت واگذار شده به  هرمشمول

B.                   تخفيف سهام واگذار شده به هر مشمول دهك اول و دوم متناسب با اقساط پرداخت شده آنان به خزانه

C.                   اقساط پرداخت شده هر مشمول به خزانه

 

ب) آزادسازي و معاملاتي شدن سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني

ماده 7- به ميزان مبلغ اقساط باقي مانده شركت هاي سرمايه گذاري استاني، سهام شركت هاي سرمايه پذير در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند.

ماده 8 - سهام سهامداران نامشخص شركت هاي سرمايه گذاري استاني تا زمان تعيين تكليف اين سهامداران، با كد سهامداران نامشخص توسط سازمان خصوصي سازي در سامانه شركت سپرده گذاري مركزي درج مي شود.

ماده 9- اولويت شركت ها و ميزان سهام قابل آزادسازي شركت هاي سرمايه پذير مربوط به هر شركت سرمايه گذاري استاني متناسب با ميزان اقساط پرداخت شده مورد تاييد خزانه داري كل كشور و مشمول تخفيف شده، بنا به پيشنهاد شركت سرمايه گذاري استاني ذي ربط در كارگروهي متشكل از نمايندگان سازمان خصوصي سازي(رييس)، سازمان بورس و اوراق بهادار،كانون، اتحاديه كشوري تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت و شركت سرمايه گذاري مربوط تعيين مي شود. كارگروه موظف است مراقبت لازم به منظور پيشگيري از تضييع حقوق سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني در شركت هاي سرمايه پذير را به عمل آورد.

ماده 10- آزاد سازي سهام شركت هاي سرمايه پذير و اجازه معامله سهام آن ها بر اساس تصميم كارگروه فوق و مطابق دستورالعمل ماده(100) قانون برنامه پنجم توسعه، توسط سازمان خصوصي سازي صورت مي گيرد. تعيين سقف مجاز عرضه سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني با سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ماده 11- فرابورس موظف است ترتيبي اتخاذكند تا با استقرار شركت هاي كارگزاري عضو فرابورس در محل شركت هاي تعاوني شهرستاني، امكان معامله سهام آزاد شده مشمولين از اين طريق فراهم شود. تعاوني هاي مذكور موظف به تمهيد شرايط و امكانات لازم براي استقرار كارگزاري ها هستند.

ماده 12- فرابورس موظف است در زمان گشايش نماد شركت هاي سرمايه گذاري استاني و تا عادي شدن حجم معاملات سهام اين شركت ها، اجازه فروش سهام مشمولين سهام عدالت را فقط از طريق ايستگاه هاي مستقردر شركت هاي تعاوني شهرستاني صادر نمايد.

ماده 13- شركت هاي تعاوني شهرستاني به عنوان نماينده مشمولين سهام عدالت براي حضور در مجامع عمومي شركت هاي سرمايه گذاري استاني تعيين مي شوند و ساير اشخاص كه به واسطه خريد سهام از طريق بازار سهام، سهامدار شركت هاي سرمايه گذاري استاني شوند، راسا داراي حق راي در مجامع عمومي اين شركت ها خواهند بود.

 

ج) ساير مقررات

ماده 14- به منظور تداوم و رشد پايدار ارزش سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني و توسعه همكاري هاي حرفه اي بين شركت هاي مذكور، اين شركت ها موظف اند در فرآيند آزادسازي و معامله سهام شركت هاي سرمايه پذير و نحوه اداره و مديريت سهام و دارايي هاي خود و سرمايه گذاري هاي جديد و افزايش سرمايه ها، مشورت تخصصي را از كانون و شركت هاي داراي مجوز مشاوره سرمايه گذاري از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ نمايند.

ماده 15- شركت هاي سرمايه گذاري استاني و كانون موظف اند با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار  و سازمان خصوصي سازي نسبت به تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و ترويجي براي مشمولين سهام عدالت مبني بر معرفي ابعاد و مزاياي حفظ و نگهداري سهام عدالت از شيوه هاي مختلف نظير رسانه هاي ملي و گروهي اقدام كنند.

ماده 16-  چنانچه شرايط براي ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به بورس فراهم شود، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است حمايت لازم براي پذيرش آن ها در بورس را انجام دهد.

ماده 17-  فرابورس موظف است گزارش معاملات سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني را هر سه ماه يك بار به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه نمايد. سازمان مذكور نيز تحليل اين گزارش به همراه گزارشي از معاملات سهام شركت هاي سرمايه پذير را در مقاطع سه ماهه به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و سازمان خصوصي سازي ارسال مي نمايد.

ماده 18- كانون موظف است هرسه ماه يك بار گزارش جامع اقدامات خود و وضعيت عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري استاني را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه و نسخه اي از آن را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ارسال نمايد.

 

سيد شمس الدين حسيني