وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي

بسمه تعالي
باصلوات برمحمد و آل محمد
هيات واگذاري

«شرايط و نحوه تخصيص سهام اقساطي به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد

مصوب مورخ 6/4/1388هيات واگذاري »


 

         در اجراي ماده(8) آيين نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي، موضوع تصويب نامه شماره210680/198898/2/63 مورخ20/12/1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي،«شرايط و نحوه تخصيص سهام اقساطي به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد» به شرح ذيل تعيين مي گردد:

الف - شرايط:

1-      اعضاي هيات مديره و مدير عامل داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در زمينه فعاليت بنگاه موردواگذاري بر اساس موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه مصوب شركت محل فعاليت.

2-      مديران ارشد با دارا بودن تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس و حداقل دو سال تجربه مديريت در امور مهندسي(طراحي، نطارت، بازرسي) توليد و اجرا(مديريت توليد، مديريت اجرايي) و مديريت بهره برداري(اداري، فروش، بازرگاني، پشتيباني و مالي) در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري بر اساس موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه شركت محل فعاليت.

3-      اعضاي هيات مديره، مدير عامل و ساير مديران ارشد، با دارا بودن تحصيلات دانشگاهي حداقل ليسانس و حداقل پنج سال تجربه مديريت هم تراز در امور مهندسي(طراحي، نظارت، بازرسي) توليد و اجرا(مديريت توليد، مديريت اجرايي) و مديريت بهره برداري(اداري، فروش، بازرگاني، پشتيباني و مالي) در بنگاه ها و واحدهاي مشابه با موضوع فعاليت بنگاه مورد واگذاري، براساس موضوع فعاليت مندرج در اساسنامه مصوب شركت محل فعاليت.

تبصره1- زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري براساس اساسنامه مصوب، در آگهي فروش سهام درج خواهد شد.

تبصره2- مديريت هم تراز عبارت است از سابقه مديريت ضرب در نسبت ميزان فروش بنگاه محل فعاليت متقاضي در آخرين سال قبل از واگذاري به فروش بنگاه مورد واگذاري در آخرين سال قبل از واگذاري.

تبصره 3- زمينه هاي فعاليتي مشابه با موضوع فعاليت بنگاه مورد واگذاري، به صورت موردي براساس آخرين طبقه بندي ISIC مشخص شده و در آگهي فروش سهام درج خواهند شد.

ب - مدارك و نحوه تخصيص:

1- مدارك تحصيلي دانشگاهي متقاضيان مي بايستي از جمله مدارك مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشد.

2- مديران ارشد، به مديران يك رده پايين تر از مشاغل اعضاي هيات مديره و مدير عامل كه داراي حكم مديريتي از شركت محل فعاليت باشند، اطلاق مي شود .

3- تجربه مديريتي حسب مورد، به تاييد مدير عامل يا مديريت منابع انساني(امور اداري) شركت محل فعاليت متقاضيان رسيده باشد.

4- انطباق ويژگي هاي ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد با شرايط موضوع اين مصوبه حسب مورد به تشخيص وزارت خانه متبوع يا شركت مادر تخصصي بنگاه مورد واگذاري خواهد بود.

5- افراد واجد شرايط اجزاء 1 لغايت 3 بند الف مذكور، مي بايستي مدارك خود شامل فرم تقاضاي خريد سهام مديران، اعلاميه واريزي 5 درصد ارزش معامله بعنوان سپرده به همراه سوابق تحصيلي مورد تاييد مراجع ذيربط را طي مهلت تعيين شده در آگهي، پس از اخذ تاييديه وزارتخانه متبوع شركت مورد واگذاري، موضوع بند 4 فوق، به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند.

تبصره- در صورت عدم وصول تقاضا و مدارك لازم براي خريد سهام و همچنين پس از جذب مجموع سهام تقاضا شده تا سقف مقرر، سهام باقي مانده مذكور با رعايت مقررات به سهام قابل واگذاري بلوكي، اضافه خواهد شد .


سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات