وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره 259797/259/2/90/هـ 

مورخ 15/12/1390 هيات واگذاري

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

مجلس شوراي اسلامي – وزارت دادگستري – وزارت امورا قتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري – اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران – اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 

هيئت واگذاري در جلسه مورخ 3/10/1390 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي ، دستور العمل نحوه شناسايي ، محاسبه و تأمين درآمدهاي سازمان خصوصي سازي را با استناد به ماده «26» اساسنامه سازمان، موضوع ماده «27» قانون اجراي سياستهاي كلي اصل «44» قانون اساسي به شرح ذيل تصويب نمود:

 

«دستور العمل نحوه شناسايي، محاسبه و تأمين درآمدهاي سازمان خصوصي سازي»

 

1- ضرايب ( تعرفه هاي )‌محاسبه حق العمل فروش سهام براي كليه روش هاي مورد واگذاري ( بورس، غير بورس، مزايده ،‌مذاكره ،‌رد ديون ، سهام عدالت و...) و حق العمل حقوق قابل واگذاري شامل حقوق مالكانه و حق بهره برداري به شرح ذيل مي باشد:

- از مبلغ 1 ( يك ) ريال تا مبلغ 10 (ده) ميليارد ريال فروش معادل 4% (‌چهارصد) مبلغ فروش.

- نسبت به مازاد مبلغ 10(ده) ميليارد ريال تا مبلغ 50 (‌پنجاه ) ميليارد ريال فروش معادل 3% ( سه درصد) مبلغ فروش .

- نسبت به مازاد مبلغ 50( پنجاه ) ميليارد ريال تا مبلغ 100 (‌صد ) ميليارد ريال فروش معادل 2% ( سه درصد) مبلغ فروش .

- نسبت به مازاد مبلغ 100 (‌صد ) ميليارد ريال تا مبلغ 140 (‌يكصد و چهل ) ميليارد ريال فروش معادل 1% ( يك درصد) مبلغ فروش .

- نسبت به مازاد مبلغ 140 ( يكصد و چهل ) ميليارد ريال تا مبلغ 30 ( سي صد ) ميليارد ريال فروش معادل 0.3% ( سه هزارم ) مبلغ فروش .

- نسبت به مازاد مبلغ 300 (‌سي صد) ميليارد ريال معادل 0.2% (‌دو هزارم) مبلغ فروش.

- حق العمل واگذاري حقوق مالكانه حداكثر معادل 4% ( چهارصد) مبلغ حق مالكانه.

- حق العمل واگذاري حق بهره برداري و مديريت معادل 5% (‌پنج درصد) مبلغ حق بهره برداري مديريت در هر سال .

2- حق العمل حقوق قابل واگذاري شامل اجاره و پيمان مديريت حسب مورد به شرح تعرفه هاي ذيل محاسبه مي شود:

- حق العمل واگذاري به صورت اجاره بنگاه معادل يك ماه اجاره بها براي يك دوره پيمان

- حق العمل انعقاد پيمان مديريت معادل درآمد يك ماه براي يك دوره پيمان

3- ضرايب ( تعرفه هاي ) محاسبه حق الزحمه ارزشيابي سهام شركت ها براي كليه روش هاي مورد واگذاري (‌بورس ، غير بورس ، مزايده، مذاكره ، رد ديون ، سهام عدالت و ...) به شرح ذيل مي باشد:

- در خصوص بنگاه ها و شركت هاي غير بورسي مبناي محاسبه حق الزحمه ارزشيابي به مأخذ 0.4% ( چهار در هزار) ارزش كل سهام آگهي شده هر بنگاه تا سقف 9.000 ( نه هزار) ميليون ريال .

- در خصوص بنگاه ها و شركت هاي بورسي مبناي محاسبه حق الزحمه ارزشيابي به ماخذ 0.002% (‌دو در هزار) ارزش كل سهام آگهي شده هر بنگاه تا سقف 8.000 ( هشت هزار) ميليون ريال .

4- نحوه محاسبه درآمد كارمزد فروش سهام ترجيحي اعم از شركت هاي بورسي و غير بورسي به شرح ذيل مي باشد:

كارمزد فروش سهام ترجيحي 2% (‌دو درصد) تعيين و به صورت ساده نسبت به كل بدهي خريداران سهام ترجيحي محاسبه شود .

5- تاريخ اجراي اين دستور العمل از ابتداي سال 1390 مي باشد .

اين تصويب نامه در اجراي قسمت اخير ماده 39 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ مي گردد .

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير اموراقتصادي ودارايي