وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره 17953/ت44387هـ

مورخ 4/2/1391 هيات وزيران

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي- سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري – معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

       هيات وزيران در جلسه مورخ 3/2/1391،  بنا به پيشنهاد شماره 610/1/902 مورخ 24/12/1390 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مجاز است به منظور تشويق وترغيب سرمايه گذاران در بخش گردشگري و صنايع دستي و بهره برداران اقتصادي از بناهاي تاريخي و ميراثي نسبت به پرداخت كمك هاي موضوع تصميم نامه شماره 27023/40782 مورخ 8/2/1389 و اصلاحيه آن موضوع تصميم نامه شماره 27432/44387 مورخ 10/2/1390 به آن دسته از طرح هاي غيردولتي مرتبط كه از منابع بانكي در اختيار سازمان مذكور استفاده نكرده و راسا" نقدينگي لازم براي اجرا و اتمام طرح خود را تامين نموده اند اقدام نمايد. حداكثر هشتاد درصد از هزينه اجراي طرح هاي مذكور به جز هزينه تامين عرصه و اخذ مجوزهاي قانوني، براساس فهرست بهاي ابلاغي توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مشمول كمك بلاعوض براساس ميزان يارانه تصميم نامه صدرالذكر خواهد شد. براي محاسبه مبلغ يارانه يك طرح، مجموع دوره ساخت، تنفس ، شروع بهره برداري و دوره بازگشت سرمايه به تناسب نوع و حجم طرح، حداكثر ده سال تعيين شده است.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور