وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما

دستورالعمل شماره 15121/244/2/90/هـ

مورخ 28/9/1390 هيات واگذاري

 

بسمه تعالي

باصلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي- وزارت دادگستري- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري- مجلس شوراي اسلامي – اتاق مركزي تعاون مجلس شوراي اسلامي- اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ 19/9/1390 ، بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي وبه استناد ماده 100 قانون پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل « تخفيف ونحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت» را به شرح زير تصويب نمود:

 

"دستورالعمل «تخفيف ونحوه انتقال سهام به دريافت كنندگان سهام عدالت» ، موضوع ماده 100 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران"

 

ماده 1- به منظور محاسبه مبلغ، مدت اقساط و تخفيفات سهام واگذار شده به شركتهاي سرمايه گذاري استاني، درمورد شركتهاي سرمايه پذيري كه انتقال حقوق مالكيت در مصوبات مراجع قانوني تصريح گرديده است، تاريخ ابلاغ مصوبات و در مورد ساير شركتها، تاريخ انعقاد قرارداد سازمان خصوصي سازي، مبناي احتساب اقساط، تخفيفات و ساير حقوق مالكيت در نظر گرفته مي شود.

ماده 2- سازمان خصوصي سازي مكلف است به طور سالانه اطلاعات مربوط به ميزان سود مصوب و دريافت شده، ميزان و مبالغ تخفيفات اعمال شده، اقساط باقيمانده آتي ومبالغ اقساط معوق را درمورد هريك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني به اين شركتها، اعلام نمايد.

تبصره : اطلاعات موضوع اين ماده توسط شركتهاي سرمايه گذاري استاني، به تفكيك هريك از مشمولان سهام عدالت به ذينفعان ارائه خواهد شد.

ماده 3- طول دوره اقساط كليه مشمولان ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي معادل ده سال تعيين مي شود. تخفيفات مشمولان بند "الف" ماده يادشده نيز به تناسب هر سال اعمال خواهدشد.

ماده 4- ميزان اقساط ساليانه معادل حاصل تقسيم كل بدهي شركت سرمايه گذاري استاني به سالهاي باقيمانده از ابتداي سال 1390 خواهد بود. چنانچه شركت مذكور هر مبلغ از اقساط باقيمانده خود را قبل از موعد به سازمان خصوصي سازي پرداخت و تسويه نمايد، به تناسب مبلغ پرداخت شده و مدت زمان تسريع در پرداخت اقساط از دوازده درصد تخفيف ساليانه برخوردار خواهند بود.

ماده 5- سازمان خصوصي سازي مكلف است متناسب با اقساط پرداخت شده و با در نظر گرفتن تخفيفات موضوع اين دستورالعمل و تخفيف مربوط به مشمولان دو دهك پايين درآمدي موضوع بند (الف) ماده (34) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، ظرف مدت سه ماه نسبت به آماده سازي وانتقال سهام اقدام نمايد.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير اموراقتصادي ودارايي