وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

دستورالعمل شماره 172007/208/2/90/هـ

مورخ 25/8/1390 هيات واگذاري

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

مجلس شوراي اسلامي – وزارت دادگستري- وزارت اموراقتصادي ودارايي- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري- اتاق مركزي تعاون جمهوري اسلامي ايران- اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران- شوراي رقابت

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ29/5/1390 بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و به استناد تبصره ماده (6) آيين نامه قيمت گذاري موضوع جزء "3" بند "الف" ماده (40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با رعايت بند "ب" ماده (19) قانون يادشده و ماده "7" آيين نامه اجرائي روش هاي واگذاري موضوع ماده (19) قانون مذكور، دستورالعمل اجرايي "واگذاري حقوق بهره برداري بنگاه هاي قابل واگذاري به روش پيمان مديريت و تعيين اختيارات و تعهدات طرفين پيمان ، تضمين ها ، شرايط فسخ و حق الزحمه پيمانكاران مديريت" را به شرح زير تصويب نمود.

 

"دستورالعمل اجرايي واگذاري حقوق بهره برداري بنگاه هاي قابل واگذاري  به روش پيمان مديريت و تعيين اختيارات و تعهدات طرفين پيمان، تضمين ها، شرايط فسخ و حق الزحمه پيمانكاران مديريت"

 

ماده 1:

واژه ها و اصطلاحات اين دستورالعمل كه در معاني مشروح زير به كار رفته اند:

1- سازمان : سازمان خصوصي سازي

2- قانون: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

3- پيمان مديريت: كه دراين دستورالعمل به اختصار «پيمان» ناميده مي شود، قراردادي است بين سازمان و پيمانكار كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل منعقد خواهد شد و به موجب آن پيمانكار براي مدت معين و در قبال بهاي پيمان، متعهد به ارايه خدمات مديريتي بنگاه و كليه الزامات قراردادي و قانوني ناشي از آن مي شود.

4- پيمانكار مديريت: كه در اين دستورالعمل به اختصار پيمانكار ناميده مي شود . شخصي است كه به موجب شرايط وتعهدات مقرر در پيمان، امر مديريت بنگاه مورد واگذاري را برعهده مي گيرد.

5- برنامه مديريت بنگاه: كه دراين دستورالعمل به اختصار «برنامه مديريت» ناميده مي شود، سندي است حاوي معرفي پيمانكار و شرايط پيمان و تعهدات و الزامات طرفين پيمان و همچنين برنامه عملياتي ارائه شده توسط پيمانكار در راستاي بهبود عملكرد و بهره وري بنگاه در مدت پيمان.

6- كميته فني بازرگاني: كه دراين دستورالعمل به اختصار «كميته فني» ناميده مي شود، متشكل از دونفر به انتخاب هيات واگذاري، رييس كل سازمان خصوصي سازي(رييس كميته) و دستگاه اجرايي مربوط (بدون حق راي) ، مي باشد.

7- هيات داوري: هيات داوري موضوع مواد (20) تا (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تنفيذ شده در ماده (30) قانون.

 

ماده 2:

بنگاه هاي مورد واگذاري موضوع گروه (2) ماده (2) قانون، مشمول اين دستورالعمل مي باشند.

تبصره: واگذاري بنگاه هاي مورد واگذاري موضوع گروه (1) ماده (2) قانون براساس اين دستورالعمل، باتصويب هيات واگذاري مجاز مي باشند. حكم اين تبصره در صورت تصويب اصلاح بند (3) ماده (2) ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها توسط شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي قابليت اجرايي خواهد داشت.

 

ماده 3:

فرآيند واگذاري مديريت بنگاه به روش پيمان، با رعايت موارد زير انجام مي شود:

1- سازمان با ارائه گزارش توجيهي، متضمن دلايل و مزاياي انتخاب روش پيمان، مجوز لازم را از هيات واگذاري اخذ مي نمايد.

2- براي احراز واجد شرايط بودن متقاضيان پيمان، كميته فني ضمن بررسي برنامه هاي مديريتي، معيارهاي فني، علمي و مالي وي و اهميت نسبي معيارهاي متقاضي پيمان را با رعايت شرايط زير تعيين و براساس آنها صلاحيت فني، علمي ومالي متقاضيان را تاييديا رد مي نمايد.

الف- سابقه كار مديريتي متقاضي

ب- سابقه كار متقاضي در زمينه هاي مرتبط با موضوع فعاليت بنگاه

پ- سوابق تحصيلي و تجربي اعضاء هيات مديره و نيروهاي مديريتي

ت- توان مالي و سوابق اجرائي مناسب، ازجمله سوابق مربوط در زمينه قراردادهاي منعقده

 

ماده 4:

پس از انتخاب پيمانكار و انعقاد پيمان، صورت دارائيها و بدهي هاي بنگاه، مطابق با صورتهاي مالي حسابرسي شده مصوب منتهي به سال مالي قبل و تراز آزمايشي كه در زمان واگذاري به تائيد حسابرس و بازرس قانون شركت رسيده باشد، تعيين و سپس حداكثر ظرف مدت يك ماه، امر تحويل وتحول زير نظر سازمان، بين هيات مديره پيشين و پيمانكار، انجام خواهد شد.

تبصره : درصورت عدم حضور يا استنكاف هيات مديره پيشين جهت انجام امر تحويل و تحول بنگاه، سازمان خصوصي سازي راسا" اقدام مي نمايد.

 

ماده 5:

سازمان خصوصي سازي موظف است قرارداد پيمان را به نحوي منعقد نمايد كه متضمن حفظ داراييهاي ثابت توسط طرف پيمان باشد.

 

ماده 6:

بها و شيوه پيمان به پيشنهاد سازمان كه متضمن نظر كميته فني مي باشد به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

تبصره: سازمان موظف به نظارت برحسن اجراي پيمان است و بدين منظور مي تواند در طول مدت پيمان شخص يا اشخاصي را به عنوان ناظر مقيم در بنگاه مستقر نمايد. اين موضوع در قرارداد پيمان قيد مي شود.

 

ماده 7:

سازمان موظف است در تنظيم قرارداد پيمان ، پيمانكار را مكلف به ارائه گزارش كارشناسي توجيه فني، اقتصادي جهت اقدامات ذيل و اخذ مجوز از سازمان نمايد:

الف- هر گونه نقل و انتقال اموال و داراييهاي غيرجاري بنگاه، در قالب عقود مختلف

ب- در معرض وثيقه، ترهين يا تضمين قراردادن دارايي بنگاه ، تحت هر عنوان

پ- تامين مالي بنگاه از طريق دريافت تسهيلات و وام و ساير روش ها

ث- هرگونه كاهش يا افزايش نيروي انساني

ج – هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر مدت زمان پيمان

 

ماده 8:

عزل و نصب اعضاء هيات مديره شركت يا مديران بنگاه در طول مدت پيمان بر عهده پيمانكار است و تمامي تكاليف  مندرج براي هيات مديره و مديران شركت در قانون تجارت بر عهده پيمانكار خواهد بود.

 

ماده 9:

سازمان موظف است متناسب با نوع پيمان در زمان تنظيم قرداد تضامين و وثايق لازم را اخذ نمايد.

 

ماده 10 : مفاد پيمان

1- مشخصات طرفين پيمان

الف – مشخصات سازمان و پيمانكار يا نمايندگان قانون آنها همراه با مستندات مربوطه، براي انعقاد پيمان

ب- نشاني كامل اقامتگاه، كدملي و كدپستي و شماره تماس طرفين پيمان و نمايندگان قانون آنها

پ- هريك از طرفين پيمان مكلفند تغيير اقامتگاه خود را به اطلاع طرف مقابل برسانند وتا قبل از اعلام كتبي تغيير نشاني جديد، كليه مكاتبات، اطلاعات و اوراق به نشاني مندرج در پيمان ارسال و ابلاغ قانون تلقي خواهد شد.

2- موضوع پيمان

3- تاريخ انعقاد و مدت پيمان

4- بهاي پيمان

5- مشخصات بنگاه مورد پيمان

الف- نام بنگاه مورد واگذاري و شماره، تاريخ و مرجع ثبت آن

ب- صورت داراييها و بدهي هاي بنگاه در زمان تحويل

6- ميزان و نوع تضمينات

7- ذكر مجوزهاي مورد نياز موضوع ماده (7)

8- حقوق و تعهدات طرفين پيمان

الف) حقوق پيمانكار

1- عزل و نصب اعضاء هيات مديره شركت، مديرعامل يا مديران بنگاه در طول مدت پيمان در چارچوب برنامه مديريت

2- دريافت امتيازات ماده 90 قانون در صورت شمول

 

ب) تعهدات پيمانكار

1- اجراي تمام  وظايف و داشتن اختيار اداره و مديريت بنگاه  در چارچوب مفاد اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر بنگاه، با رعايت مفاد برنامه مديريت و مجوز هاي مورد نياز موضوع ماده (7)

2- عدم تغيير در روند اجراي برنامه مديريت ارائه شده، مگر با موافقت سازمان

3- تصريح و تصديق به داشتن اطلاعات كافي و وافي از وضعيت مالي،  اقتصادي و فني ، اموال، بدهي ها و تعهدات حال و آينده بنگاه مورد واگذاري در هنگام انعقاد پيمان و اسقاط حق هرگونه ادعا عليه سازمان به علت نداشتن اطلاعات از صورت هاي مالي و آخرين وضعيت حسابهاي بنگاه و ساير اطلاعات مربوطه.

4- اسقاط حق انتقال هريك از حقوق تعهدات ناشي از پيمان به اشخاص ثالث به صورت كلي يا جزيي بدون موافقت سازمان

5- ارايه گزارش كارشناسي شامل توجيه فني اقتصادي، به سازمان و اخذ مجوز، درخصوص هركدام از موارد موضوع ماده (7)

6- ايجاد شرايط مطلوب و همكاري با سازمان جهت نظارت بر بنگاه، و همكاري با ناظر مقيم و بازرس يا بازرسان تعيين شده توسط سازمان

7- ارسال نسخه اي از بودجه و صورت هاي مالي حسابرسي شده، يادداشت هاي منضم به آن و گزارش هيات مديره به مجمع، در مهلت قانوني و ارسال ساير اسناد رسمي مورد درخواست سازمان و فراهم ساختن امكان بازديد نمايندگان سازمان از بنگاه مورد پيمان، حسب درخواست سازمان

8- تعهد به حفظ علامت تجاري بنگاه

9- تعهد به پرداخت به هنگام كليه ديون، تعهدات و پرداخت هاي بنگاه از جمله حق بيمه كاركنان، ماليات و ساير عوارض و تعهدات

 

پ) حقوق سازمان

1- نمايندگي حقوق صاحبان سهام

2- نظارت برنحوه اجراي پيمان

3- تعيين ناظر مقيم جهت استقرار در محل بنگاه

4- تعيين بازرس و حسابرس قانوني

5- تمديد پيمان مديريت

6- اخذ تضامين مورد نياز در چارچوب ماده (9)

7- تعيين  مجوز هاي موردنظر موضوع ماده (7)

 

ث) تعهدات سازمان

1- عمل به تعهدات سازمان، مطابق مفاد پيمان

2- پرداخت بهاي پيمان

3- پيگيري پرداخت امتيازات ماده (90) قانون در صورت شمول

 

ماده 11: حق اختلاف

در پيمان تصريح شود، كليه اختلافات و دعاوي في مابين طرفين پيمان ناشي از تفسير، تعبير و عدم اجراي تعهدات و شرايط مقرر در پيمان ، دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي از هريك از تصميم هاي طرفين در زمينه پيمان ، توسط هيات داوري رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده 12: فسخ پيمان

در پيمان شرط شود چنانچه پيمانكار از اجراي تمام يا قسمتي از شرايط و تعهدات مقرر در پيمان بدون ارايه دلايل قابل قبول براي سازمان تخلف نمايد، سازمان حق دارد با تاييد هيات واگذاري، نسبت به فسخ پيمان اقدام نمايد.

 

ماده 13: منضمان پيمان

الف – برنامه مديريت

ب- چارچوب نظارت بر پيمان

 

ماده 14: ساير موارد

الف- پيمان بايد در سه نسخه كه كليه نسخ آن از اعتبار يكسان برخوردارند، تنظيم شود و به امضاء طرفين برسد و في مابين طرفين مبادله شود.

ب- كليه پيوست ها و جداول بايد به امضاء طرفين برسد و جزء لاينفك پيمان محسوب شود.

 

سيدشمس الدين حسيني

وزير اموراقتصادي ودارايي