وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر

مصوبه شماره 18936

مورخ  12/12/1388

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

        

 

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پيشنهاد شماره 8188/1 مورخ 20/2/1388 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون را به شرح زير تصويب نمود:

 

 

اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون

فصل اول ـ كليات

ماده1ـ صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون كه در اين اساسنامه به اختصار « صندوق» ناميده مي‌شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و طبق مقررات اين اساسنامه فعاليت مي‌نمايد.

ماده2ـ صندوق با تابعيت ايراني و براي مدت نامحدود تشكيل مي‌گردد.

ماده3ـ حوزه علميات صندوق سراسر كشور و مركز اصلي آن در تهران است.

تبصره ـ صندوق مي‌تواند مطابق ضوابطي كه به تصويب مجمع عمومي مي‌رسد، بخشي از فعاليت‌هاي خود را با عقد قرارداد با ساير اشخاص حقوقي ذي‌صلاح از طريق نمايندگي در داخل و خارج كشور با رعايت مقررات مربوط براي مدت معين انجام دهد.[1][1]

ماده4ـ سرمايه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ يكهزار و دويست ميليارد ريال به عنوان سرمايه اوليه صندوق تعيين مي‌شود و تمامي آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزايش سرمايه صندوق پس از تأييد مجمع عمومي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

فصل دوم ـ موضوع فعاليت

ماده5 ـ موضوع فعاليت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاوني از طريق انجام تضمين‌ها و اقدامات زير است:

         الف ـ تضمين اعتبارات و سرمايه‌گذاري‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركتهاي تعاوني.

         ب ـ تضمين اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري به شركت‌هاي تعاوني.

         پ ـ جبران بخشي از خسارتهاي ناشي از حوادث طبيعي و غيرمترقبه، نوسانات شديد بازار و بحران‌هاي اقتصادي داخلي و خارجي براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومي و در حدود اعتبارات مصوب.

         ت ـ ارزيابي، رتبه‌بندي و تحليل ريسك (خطر) ذي‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بيمه‌ها و جلب همكاري شركت‌ها و مؤسسات بين‌المللي ارزيابي و رتبه‌بندي سرمايه‌گذاران، صادركنندگان و خريداران.

         ث ـ جلب همكاري بانك‌ها، بيمه‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخلي و خارجي و همكاري متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و قبول ضمانت اتكايي با اولويت بانك توسعه تعاون.

         ج ـ همكاري و مشاركت متقابل با دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع فعاليت صندوق.

         چ ـ به كارگيري قابليت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونيكي و نرم‌افزارهاي تخصصي مديريت منابع مالي و تحليل ريسك (خطر) در راستاي تحقق اهداف و موضوع فعاليت صندوق.
        

         ح- وصول و نگهداري چهار درصد سود خالص موضوع بند (3) ماده (25) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1370- از طريق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده دار وظايف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزينه هاي آموزشي، تحقيقي و ترويج طبق برنامه هاي مصوب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي. [2][2]

 

ماده6 ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:

         1ـ دريافت وجوه اداره شده، كمك‌هاي فني و اعتباري، كمك‌هاي بلاعوض و هرگونه منابع ديگر از محل بودجه عمومي كشور در صورت وجود اعتبار به تشخيص معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتي.

         2ـ سود حاصل از خريد و فروش اوراق مشاركت.

         3ـ درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات ضمانت سرمايه‌گذاري و كارمزد و اخذ هزينه‌هاي مربوط.

         4ـ سود حاصل از سپرده‌هاي صندوق نزد بانك‌ها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري.

         5 ـ درآمد ناشي از استيفاي حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثايق طرحها و واحدهاي ضمانت‌شده.

         6 ـ دريافت‌هاي حاصل از خسارت تأخير در پرداخت بدهي واحدهاي ضمانت‌شده به صندوق.

         7ـ ساير موارد مجاز قانوني.

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده7ـ صندوق داراي اركان زير است:

         الف ـ مجمع عمومي

         ب ـ هيئت مديره

         پ ـ مديرعامل

         ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده8 ـ مجمع عمومي از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

         الف ـ وزير تعاون (رييس مجمع)

         ب ـ وزير جهاد كشاورزي

         پ ـ وزير صنايع و معادن

         ت ـ وزير كار و اموراجتماعي

         ث ـ وزير امور اقتصادي و دارايي

         ج ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران[3][3]

         چ ـ معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

ماده9ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح زير تعيين مي‌شود:

         1ـ بررسي و تصويب خط‌مشي و سياستهاي كلي صندوق.

         2ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات ساليانه و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان ظرف مهلت قانوني.

         3ـ بررسي و تصويب بودجه سالانه كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود.

         4ـ پيشنهاد افزايش سرمايه و همچنين اصلاح اساسنامه‌صندوق به مراجع قانوني ذي‌ربط.

         5 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير مواردي كه ‌از طرف هيئت‌مديره پيشنهاد مي‌شود.

         6 ـ انتخاب و عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس و تعيين حق حضور و پاداش اعضاي هيئت مديره و حق‌الزحمه بازرس و حقوق و مزاياي مديرعامل با رعايت ماده (74) قانون مديريت خدمات كشوري  ـ مصوب 1386ـ .

         7ـ تصويب آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي و ساير آيين‌نامه‌هاي موردنياز براي فعاليت صندوق كه از طرف هيئت مديره پيشنهاد مي‌شود و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط براي اتخاذ تصميم نهايي.

         8 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك‌الوصول و لاوصول.

         9ـ ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

         10ـ ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات برعهده مجامع عمومي مي‌باشد.

ماده10ـ صندوق توسط هيئت مديره‌اي مركب از پنج نفر كه براي مدت دو سال به انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي‌شوند، اداره مي‌گردد. تجديد انتخاب اعضاي هيئت مديره بلامانع است و پس از انقضاي مدت مأموريت آنان نيز مادام كه مدير يا مديران جديد انتخاب يا معرفي نگرديده‌اند، مديران يادشده همچنان عهده‌دار مسئوليت خواهند بود.

تبصره ـ هيئت مديره در اولين جلسه يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس براي مدت دو سال از ميان اعضا انتخاب مي‌نمايد. تغيير سمت اعضاي هيئت مديره موكول به تصويب هيئت مديره خواهندبود.

ماده11ـ جلسات هيئت مديره بر حسب دعوت رييس هيئت مديره حداقل ماهي دوبار تشكيل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسميت مي‌يابد. تصميمات هيئت مديره حداقل با سه رأي موافق معتبر است.

ماده12ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير تعيين مي‌شود:

         1ـ اجراي اساسنامه و مصوبات ابلاغي توسط مجمع عمومي.

         2ـ تنظيم برنامه‌ها و خط‌مشي كلي صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پيشنهاد به مجمع عمومي براي تصويب.

         3ـ تدوين آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي و ساير دستورالعمل‌هاي موردنياز براي فعاليت صندوق و ارايه آن به مجمع عمومي.

         4ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارشهاي مديرعامل و بازرس و نيز حساب سود و زيان و ترازنامه صندوق و ارايه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

         5 ـ اتخاذ تصميم و پيگيري لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت ديون آن.

         6 ـ ارايه گزارش و نظر مشورتي به مجمع عمومي در رابطه با عملكرد و امور صندوق.

         7ـ ارايه پيشنهاد تغيير يا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پيشرفت سريعتر اهداف صندوق به مجمع عمومي.

         8 ـ اجراي مفاد تبصره ماده (3) اين اساسنامه.

         9ـ پيشنهاد نصب و عزل مديرعامل به مجمع عمومي.

         10ـ افتتاح حساب جاري و سپرده نزد بانكها در ارتباط با انجام فعاليتهاي صندوق.

         11ـ خريد و فروش، اجاره، اعطا يا قبول ضمانت و ظهرنويسي و تضمين‌هاي تجاري و وثيقه و رهن اموال غيرمنقول، سرمايه‌گذاري و مشاركت و پيمانكاري.

         12ـ افتتاح حساب‌هاي ذخيره ارزي يا ريالي و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير مؤسسات تجاري داخلي يا خارجي يا انسداد آنها با رعايت مقررات مربوط.

         13ـ پيشنهاد ارجاع دعاوي مورد اختلاف به داوري و همچنين صلح دعاوي و ارايه آن به مجمع عمومي.

         14ـ بررسي طرح‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها، تعهدات و ساير موارد موضوع فعاليت صندوق جهت قبول پوشش ريسك (خطر) و انجام تضمين‌ها.

         15ـ مبادرت به هرگونه اقدامي كه در چارچوب اهداف تأسيس صندوق و انجام امور مربوط ضروري است و ساير وظايفي كه طبق اين اساسنامه و ساير قوانين و مقررات به عهده هيئت مديره مي‌باشد. تبصره ـ هيئت مديره مي‌تواند ايفاي وظايف و اختيارات خود را با تعيين موارد به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده13ـ مديرعامل صندوق به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي از ميان اعضاي هيئت مديره و يا خارج از آن براي مدت دو سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي منصوب مي‌گردد و تجديد انتخاب وي بلامانع است.

ماده14ـ وظايف و اختيارات مديرعامل به شرح زير است:

         1ـ انجام امور اداري و مالي و عمليات موضوع صندوق و اجراي مصوبات هيئت مديره و مجمع عمومي.

         2ـ استخدام، اخراج، ترفيع، انتقال و مأموريت و ساير امور اداري و استخدامي كاركنان بر طبق قوانين و مقررات مربوط و مقررات داخلي صندوق و تعيين مديران.

         3ـ نمايندگي صندوق در مقابل سازمانهاي دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي و مراجع قانوني و اقامه و دفاع از هرگونه دعوي كيفري و يا حقوقي و يا هر دعوي و اقدامات ديگر در رابطه با مراجع قضايي و اجرايي با حق تعيين وكيل يا حق توكيل به غير و يا نمايندگي و نيابت.

         4ـ انعقاد هرنوع قرارداد و اجراي آن به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هرگونه شرايط در چارچوب اهداف و موضوع فعاليت صندوق.

         5 ـ صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط با تصويب هيئت مديره.

         6 ـ تهيه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارشهاي مالي و ساير گزارشها براي ارايه به هيئت مديره.

         7ـ ارايه پيشنهاد افزايش يا كاهش سرمايه و ساير پيشنهادها به هيئت مديره.

         8 ـ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانكارهاي صندوق و تشخيص مطالبات مشكوك‌الوصول جهت ارايه به هيئت مديره.

         9ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

         10ـ ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره به مديرعامل تفويض مي‌نمايد.

         11ـ سـاير وظايف و اخـتياراتي كه قوانين و مقررات مربوط برعهده مديرعامل قرار مي‌دهد.

 تبصره 1 ـ چكها و اسناد و اوراق مالي و اعتباري و معاملاتي و تجاري و اسناد تعهدآور با امضاي ثابت مديرعامل و امضاي متغير رييس هيئت‌مديره يا يكي ديگر از اعضاي هيئت‌مديره به تعيين وي معتبر خواهدبود و ساير اسناد و مكاتبات با امضاي مديرعامل مجري است و در صورت لزوم مديرعامل مي‌تواند حق امضاي خود را در اين موارد با مسئوليت خود به هر يك از مسئولان و يا كاركنان صندوق واگذار نمايد.

 تبصره 2-  استفاده از حسابهاي بانكي موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومي كشور با امضاي ثابت مديرعامل و امضاي متغير رييس هيات مديره يا يكي ديگر از اعضاي هيات مديره به تعيين وي و امضاي ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت.[4][4]

ماده15ـ بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسي مي‌باشد كه موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق رسيدگي و گزارشهاي لازم را تهيه و به مجمع عمومي ارايه كند و همچنين وظايف و اختياراتي را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مكلف است گزارش خود را درخصوص حسابهاي سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پايان سال مالي صندوق به مجمع عمومي تسليم نمايد. بازرس با اطلاع مديرعامل و بدون دخالت در عمليات اجرايي حق مراجعه به اسناد و مدارك صندوق را دارد.

ماده16ـ سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفندماه همان سال پايان مي‌يابد، به استثناي سال اول تأسيس كه از تاريخ تشكيل تا آخر اسفندماه همان سال خواهدبود.

ماده17ـ ترازنامه حساب سود و زيان و ساير صورتهاي مالي صندوق بايد ظرف دو ماه پس از سال مالي توسط هيئت مديره به بازرس صندوق تسليم شود.

ماده18ـ ده درصد سود ويژه سالانه صندوق كه پس از كسر تمامي هزينه ها، ذخاير فني، اندوخته قانوني و كسور قانوني محاسبه مي شود، به حساب اندوخته احتياطي منظور خواهدشد.[5][5]

ماده19ـ نيروي انساني موردنياز صندوق با تصويب مجمع عمومي در قالب صورتجلسه كارگروه موضوع تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب1387ـ از محل بخشي از نيروي انساني موجود صندوق تعاون كشور تأمين مي‌شود. تأمين نيازهاي آتي صندوق براساس آيين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي صندوق خواهدبود.

ماده20ـ ايـن اساسنـامه جايگزين اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب1368ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 132004/ت1089 مورخ 23/12/1368 و اصلاحات بعدي آن مي‌شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره37251/30/88 مورخ 10/11/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي يادشده رسيده است.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

[1][1] - مصوب اصلاحي 12/1/1390 هيات وزيران

2] 2]-  مصوب اصلاحي 29/7/1391 هيات وزيران

[3][3] مصوب اصلاحي 12/1/1390 هيات وزيران

[4][4] مصوب اصلاحي 12/1/1390 هيات وزيران

[5][5] مصوب اصلاحي 12/1/1390 هيات وزيران