وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي

مصوب شماره 151201 

مورخ 20/09/1387 هيات واگذاري

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي و دارايي- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور- وزارت دادگستري- مجلس شوراي اسلامي- اتاق تعاون  مركزي جمهوري اسلامي ايران-  اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

«دستور العمل نحوه تشكيل جلسات هيات واگذاري، موضوع ماده(39)»

 

ماده 1- هيات حداقل يك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبي دبير هيات تشكيل مي گردد.

ماده 2- جلسات هيات در صورت لزوم به پيشنهاد دبير هيات به طور فوق العاده تشكيل خواهد شد.

ماده 3- در دعوت نامه دستور جلسه قيد و مستندات مربوط حداقل ظرف 3 روز كاري از قبل براي اعضاء هيات ارسال مي گردد.

ماده 4- جلسات هيات با حضور حداقل چهار(4) نفر از اعضاء به نحوي كه اعضاء داراي حق راي از 3 نفر كمتر نباشد، رسميت مي يابد و مصوبات آن با احراز حداقل سه راي اعتبار دارد و در صورت تساوي تعداد آراء، نظر رئيس هيات معتبر خواهد بود.

ماده 5- مصوبات جلسات هيات توسط دبير تهيه و توسط رئيس هيات ابلاغ مي گردد.

تبصره- ‌پيش نويس مصوبه كه در روز جلسه تهيه مي شود، براي اعضاي داراي حق راي فرستاده مي شود. اعضاي مزبور ظرف مدت سه روز كاري از زمان دريافت پيش نويس نسبت به تاييد و ارسال آن به دبيرخانه هيات واگذاري اقدام مي نمايند و عدم ارسال آن در مهلت مقرر به منزله تاييد مصوبه خواهد بود.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات