وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي

مصوب شماره 151201 

مورخ 20/09/1387 هيات واگذاري

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت اموراقتصادي و دارايي- معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور- وزارت دادگستري- مجلس شوراي اسلامي- اتاق تعاون  مركزي جمهوري اسلامي ايران-  اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

 

«‍ ‍ وظايف دبيرخانه هيات واگذاري، موضوع ماده(39)»

 

 

ماده 1- به موجب ماده(39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، دبيرخانه هيات واگذاري در سازمان خصوصي سازي تشكيل مي گردد و رئيس سازمان مزبور دبير هيات واگذاري است.

ماده 2- وظايف دبيرخانه عبارت است از:

1-2- تهيه و تدوين پيش نويس كليه آئين نامه ها، دستورالعملها، ضوابط، نظام نامه ها و راه كارهاي منظور شده در ماده40 قانون فوق الذكر و ساير وظايف محوله به هيات واگذاري كه در قانون مزبور تصريح شده باشد.

2-2- پي گيري و دريافت فهرست بنگاه هاي مشمول واگذاري داراي طبقه بندي واگذاري مطابق ماده (17)‌ قانون ياد شده.

3-2- پي گيري از شركت هاي مادر تخصصي بمنظور ارائه پيشنهاد تعيين تكليف و برنامه زمانبندي واگذاري بنگاه ها و درج آن در دستور جلسه هيات واگذاري.

4-2- جمع آوري اطلاعات لازم و تشكيل بانك اطلاعاتي مربوط و برقراري سيستم مناسب اطلاع گيري و اطلاع دهي.

5-2- تهيه طرح و الگوي كلي زمانبندي و واگذاري بنگاه ها و پيشنهاد آن به هيات براي طي مراحل بعدي.

6-2- انجام بررسي هاي كارشناسي در خصوص نحوه حمايت از حقوق سهام داران بويژه سهام داران جزء و پيشنهاد تصويب آن به هيات.

7-2- بررسي مشكلات شركت هاي مادر تخصصي و سازمان خصوصي سازي در امر واگذاري و ارائه پيشنهادهاي لازم به هيات.

8-2- ارائه پيشنهاد واگذاري بلوكي بنگاه هاي مشمول واگذاري در بورس هاي داخلي و خارجي به هيات.

9-2- تدوين برنامه نظارت بر فرآيند واگذاري و حمايت از واحدهاي واگذار شده با بهره گيري از نظرات كارشناسان.

10-2- فراهم آوردن مقدمات تشكيل جلسات هيات و ارسال دعوتنامه، تشكيل جلسات هيات و تهيه مصوبات هيات جهت ابلاغ توسط رئيس آن.

ماده 3- دبيرخانه بمنظور انجام امور محوله مي تواند نسبت به تشكيل كميسيون هاي تخصصي ذيربط اقدام و از خدمات مشاوره و كارشناسان و مشاوران خبره استفاده نمايد.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات