وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
مصوبه شماره 248155/47606
مورخ 16/12/1390
 
بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
 وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت اموراقتصادي ودارايي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
 

"مصالحه براي پرداخت حقوق سهام ملي شده شركتهاي مشمول بند (الف) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران"

تصميم كارگروه تصويب نامه شماره 223000/ت 45755 هـ مورخ 6/10/1389 درخصوص مصالحه براي پرداخت حقوق سهام ملي شده شركتهاي مشمول بند (الف) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران به شرح زير براي اجراي ابلاغ مي گردد:
نحوه تاييد متقاضيان ذيحق و تعيين ميزان سهام ملي شده، محاسبه حقوق سهام ملي شده، اتخاذتصميم درمورد مصالحه و پرداخت حقوق سهام ملي شده شركتهاي مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران به شرح زير تعيين مي شود:
1- دستگاه هاي اجرايي يا شركتهاي مادر تخصصي مربوط كه سهام ملي شده را در اختيار گرفته ند، مطابق درخواست نمونه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است نسبت به احراز اصالت متقاضيان، تاييد درخواستهاي مصالحه و تعيين ميزان سهام ملي شده مورد درخواست در شركتهاي مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت وتوسعه صنايع ايران اقدام و به وزارت اموراقتصادي ودارايي(دبيرخانه شوراي عالي اجرايي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) ارسال نمايند.
2- سازمان خصوصي سازي نسبت به محاسبه حقوق سهام ملي شده مشمول مصالحه در چارچوب بندهاي (1) تا (5) تصويب نامه شماره 3205/ت15413هـ مورخ 15/2/1378 اقدام مي نمايد.
3- وزارت اموراقتصادي ودارايي (دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ) پس از طي مراحل فوق، موضوع را به منظور اتخاذتصميم براي مصالحه و پرداخت حقوق محاسبه شده در دستوركار كارگروه قرارداده و درصورت تحقق مصالحه، نسبت به تسويه حقوق سهام يادشده از طريق واگذاري سهام يا اعلام به معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور براي پيش بيني اعتبارات لازم در بودجه هاي سنواتي اقدام مي نمايد.
با عنايت به مفاد حكم بند (ب) ماده (9) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني بر لزوم حمايت از بخش تعاوني به ميزان (20%) بيشتر از بخش هاي ديگر، مقتضي است دستگاه هاي اجرايي در هنگام وضع مقررات و دستورالعمل هاي مربوط و اختصاص تسهيلات و مزايا، مفاد حكم يادشده را رعايت نمايند.
 
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور