وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

بانك توسعه تعاون:


    
از جمله نهادهاي مالي مورد نظر قانون براي حمايت از بخش تعاون است كه مقرر شده براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون با سرمايه اوليه اي معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي تشكيل شود.مطابق اساسنامه مصوب هيات وزيران اين بانك به منظور اجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و در جهت ارتقاي بخش تعاوني در اقتصاد كشور، تشكيل مي شود.بانك داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شركت دولتي در حمايت و اجراي برنامه هاي وزارت تعاون در  تامين منابع سرمايه اي بخش تعاوني طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين پولي و بانكي كشور عمل نموده و مشمول نظارت بانك مركزي است و در موارد پيش بيني نشده، طبق قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.

     در همين راستا كليه امكانات، دارايي ها و نيروي انساني شعب و سرپرستي هاي صندوق تعاون به همراه بخشي از نيروي انساني ستاد و كليه تعهدات اين صندوق به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنين تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهيلات اعطايي سررسيد نشده، سررسيد گذشته و معوق با كليه تضمينات و وثايق اخذ شده به بانك، انتقال و واگذار مي شود.

مهم ترين اهداف بانك عبارتند از: بكارگيري و استفاده از امكانات عمليات بانكي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني با هدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي،كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق توسعه بخش تعاوني و فراهم كردن زمينه هاي عدالت اجتماعي بر اساس برنامه هاي وزارت تعاون، فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي،حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش  تعاوني،كمك به حضور فعال و ايفاي نقش مؤثر تعاونيها در بازار بورس، سرمايه و بازارهاي بين المللي،تخصيص منابع و كمك به تأمين سرمايه كارآفرينان و افراد جوياي كار به منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت ها و توانمندي هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آنها و تحقق توسعه يكپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي، تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه گذاري به شكل تعاوني و نوآوري و ابداع در زمينه نهادسازي مالي تعاوني و توسعه فرآيندهاي شغلي و حرفه اي كه بر اساس اين اهداف نيز موضوع فعاليت بانك تبيين و در اساسنامه درج شده كه همان اشتغال به عمليات بانكي است.

   نكته جالب در باب موضوع فعاليت بانك مزبور اين است كه حداقل هفتاد درصد تسهيلات بانك بايد به بخش تعاون اعطاء شود.


گفتني است كليه اطلاعات مربوط به نهاد ذكر شده در پايگاه اطلاع رساني بانك توسعه تعاون با آدرس اينترنتي www.ttbank.ir/  بصورت لينك قابل مشاهده است.

- بانك توسعه تعاون