وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

شركت هاي سرمايه گذاري استاني:

در ادامه نهاد سازي هاي مرتبط با طرح سهام عدالت، اين شركت ها با عضويت (سهامداري) شركت هاي تعاوني عدالت شهرستاني هر استان به صورت سهامي خاص قابل تبديل به سهامي عام، در قالب قانون تجارت تشكيل و اداره مي شوند و طبق ماده (35) قانون دولت موظف است به منظور پذيرش شركت هاي مذكور در بورس اوراق بهادار كمك هاي لازم را انجام دهد.سازمان خصوصي سازي نيز موظف است سهام بنگاه هاي اختصاص يافته به طرح را مستقيم بين اين شركت ها تقسيم كند.سهم هريك از شركت هاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضا تعاوني هاي شهرستاني هر استان تعيين مي شود.

    شايان ذكر است فروش سهام واگذار شده به شركت هاي سرمايه گذاري استاني قبل از ورود اين شركت هاي به بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت شده يا به همين نسبت مشمول تخفيف واقع شده، در بازارهاي خارج از بورس مجاز است و سهام واگذاري شده به همين نسبت از قيد وثيقه آزاد مي شوند.

 شايان ذكر است براي كسب اطلاعات بيشتر دراين خصوص به آدرس اينترنتي پايگاه اطلاع رساني سهام عدالت http://www.vase.ir/index.aspx?siteid=81&pageid=214 مراجعه شود.