وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

شركت هاي تعاوني سهامي عام:

      شركت هاي تعاوني سهامي عام شركت هايي هستند كه با رعايت قانون تجارت و در چارچوب محدوديت هاي مندرج در ماده (12) قانون و با اخذ مجوز از وزارت تعاون ايجاد مي شوند. گفتني است نظارت اين وزارت بر فعاليت شركت هاي تعاوني سهامي عام، مطابق نظارت بر ساير شركتهاي تعاوني است كه از طريق وزارت مزبور اعلام مي شود.

     هر شركت سهامي يا تعاوني مي تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهامي عام تبديل شود و اين شركت ها مي توانند به عضويت اطاق هاي تعاون در آيند.