وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما

بسمه تعالي


معاونت  برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور

وزارت  بازرگاني 

وزارت  كار و امور اجتماعي 

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

شورا و مركز ملي رقابت

 مركز آمار ايران

سازمان خصوصي سازي

سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران


سلام عليكم

            در اجراي بند( 5) ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، به پيوست شاخص هاي اجرايي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي مصوب شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي مربوط به آن دستگاه، به همراه شناسنامه تهيه شاخص متضمن تبيين هر شاخص، زمينه كاربرد، روش اندازه گيري و دوره زماني تنظيم آن ها ابلاغ مي شود . مقتضي است دستور فرمايند نسبت به تهيه اطلاعات و محاسبه هر شاخص به صورت شش ماهه و سالانه حسب مورد اقدام نموده و نتايج آن را به اين وزارت ارسال فرمايند.

سيد شمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي فهرست شاخص هاي اجرايي  موضوع بند(5) ماده(42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي متضمن دستگاه هاي متولي تهيه هرشاخص

 

محور ارزيابي (1) : مديريت بهينه امور حاكميتي و تصدي دولت در فعاليت هاي اقتصادي

رديف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولي تهيه شاخص

1

نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي

درصد

معاونت برنامه ريزي و  نظارت راهبردي رياست جمهوري

2

نسبت سرمايه گذاري و مشاركت هاي جديد دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 1 ماده 2 قانون به كل سرمايه گذاري هاي جديد دولتي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

3

نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

4

نسبت سرمايه گذاري و مشاركت هاي جديد دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 2 ماده 2 قانون به كل سرمايه گذاري هاي جديد دولتي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

5

نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه هاي سه گانه ماده 2 قانون به توليد ناخالص داخلي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

6

نسبت بودجه شركت هاي دولتي موضوع گروه هاي سه گانه ماده 2 قانون به بودجه كل كشور

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

 

 

 

 

محور ارزيابي (2) : توسعه و افزايش توانمندي بخش تعاوني

رديف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولي تهيه شاخص

7

نسبت ارزش افزوده بخش تعاوني به توليد ناخالص داخلي

درصد

مركز آمار ايران- وزارت تعاون

8

نسبت ارزش سرمايه ثابت بخش تعاوني به ارزش سرمايه ثابت ناخالص كل كشور

درصد

مركز آمار ايران- وزارت تعاون

9

نسبت شاغلين بخش تعاوني به كل شاغلين كشور

درصد

مركز آمار ايران- وزارت تعاون

10

نسبت تعداد تعاوني هاي فعال به كل تعاوني هاي ثبت شده(به تفكيك در استان هاي كمتر توسعه يافته، ساير استانها و در مجموع)

درصد

مركز آمار ايران- وزارت تعاون

11

نسبت بودجه حمايتي دولت به منظور شكل گيري و توانمند سازي بخش تعاوني به كل بودجه حمايتي دولت به بخش غيردولتي( مصوب/ عملكرد)

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

12

نسبت تسهيلات اعطايي توسط موسسات پولي و بانكي به بخش تعاوني به كل تسهيلات اعطايي(به تفكيك تعاوني هاي سهامي عام ، فراگير ملي، ساير تعاوني ها و در مجموع)

درصد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

13

رشد ميزان كمك بلاعوض پرداختي دولت به بخش تعاوني(به تفكيك تعاوني هاي سهامي عام، فراگير ملي، ساير تعاوني ها و در مجموع)

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

14

نسبت يارانه سود تسهيلات بانكي پرداختي به بخش تعاون به كل يارانه سود تسهيلات بانكي پرداختي

درصد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

15

سهم بخش تعاوني از آموزش هاي فني وحرفه اي ارائه شده دركشور

درصد

وزارت كار و امور اجتماعي

 

 

 

محور ارزيابي (3) :بستر سازي به منظور حضور كارآمد بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي

رديف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولي تهيه شاخص

16

نسبت تسهيلات اعطايي پولي و بانكي به بخش غيردولتي به كل تسهيلات(به تفكيك تعاوني، خصوصي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع)

درصد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

17

رشد منابع اختصاص يافته از محل خطوط اعتباري خارجي به منظور تامين مالي سرمايه گذاري بخش غيردولتي(مصوب / عملكرد)(به تفكيك تعاوني، خصوصي، موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع)

درصد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

18

سهم منابع اختصاص يافته از حساب ذخيره ارزي به بخش غيردولتي( مصوب / عملكرد) (به تفكيك تعاوني، خصوصي، موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي و در مجموع)

درصد

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

19

درصد تغيير (كاهش /افزايش) موارد قيمت گذاري تكليفي توسط دولت براي كالاها وخدمات بخش غيردولتي

درصد

وزارت بازرگاني

20

شاخص سهولت كسب و كار ( شاخص كل و شاخص هاي ده گانه DOING BUSINESS)

-

سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران

21

شاخص درجه تمركز بازار در فعاليت هاي موضوع گروه هاي سه گانه ماده 2 قانون(براساس شاخص معكوس تعداد بنگاه هاي بازار RN)

-

مركز ملي رقابت

22

شاخص شدت موانع ورود در فعاليت هاي موضوع گروه 1 و2 ماده 2 قانون(براساس شاخص نسبت عدم مزيت هزينه ايCDR)

-

مركز ملي رقابت

 

 

 

محور ارزيابي (4) : واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي دولت

رديف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولي تهيه شاخص

23

درصد تحقق واگذاري سهام دولتي در فعاليت هاي موضوع گروه 1 و 2 ماده 2 قانون

درصد

سازمان خصوصي سازي

24

تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه 1 ماده 2 قانون به تفكيك واگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

درصد

سازمان خصوصي سازي

25

تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي مشمول گروه 2 ماده 2 قانون به تفكيك واگذاري به بخش خصوصي، تعاوني و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سهام عدالت

درصد

سازمان خصوصي سازي

26

نسبت ارزش سهام دولتي واگذار شده به منظور تاديه بدهي هاي دولت به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به كل ارزش واگذاري سهام دولتي( به تفكيك گروه هاي 1و2 ماده قانون)

درصد

سازمان خصوصي سازي

27

تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي به تفكيك هريك از روش هاي فروش از قبيل بورس هاي داخلي/ خارجي، مزايده عمومي در بازارهاي داخلي / خارجي و روش مذاكره

درصد

سازمان خصوصي سازي

28

تركيب ارزش واگذاري سهام دولتي به تفكيك هريك از روش هاي غيرفروش از قبيل اجاره به شرط تمليك، اجاره، پيمانكاري عمومي و پيمان مديريت

درصد

سازمان خصوصي سازي

29

درصد تغيير( افزايش/ كاهش) ارزش سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت (به تفكيك هر يك از استانها و در مجموع)

درصد

سازمان خصوصي سازي

30

نسبت اقساط پرداخت شده سالانه بابت استهلاك قيمت سهام عدالت به كل ارزش سهام واگذارشده در قالب طرح سهام عدالت

درصد

سازمان خصوصي سازي

31

نسبت سود سرانه تخصيص يافته به مشمولين طرح سهام عدالت به هزينه سرانه خانوار( به تفكيك هريك از دهك هاي مشمول)

درصد

سازمان خصوصي سازي

 

 

 

محور ارزيابي( 4) : واگذاري بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي دولت(ادامه)

رديف

عنوان شاخص

واحد سنجش

دستگاه متولي تهيه شاخص

32

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور ايجاد خوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف، محروم و تقويت تامين اجتماعي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

33

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تشكيل و توسعه تعاوني هاي فراگير ملي

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

34

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

35

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

36

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور نوسازي و بهسازي بنگاه هاي غيردولتي با اولويت بنگاه هاي واگذارشده

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

37

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي درتوسعه مناطق كمترتوسعه يافته

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

38

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تقويت منابع بانك توسعه تعاون

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

39

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور مشاركت شركت هاي دولتي به منظور توسعه مناطق كمتر توسعه يافته

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

40

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور تكميل طرح هاي نيمه تمام شركت هاي دولتي بارعايت فصل پنجم قانون

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

41

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور توسعه حوزه هاي نوين و فناوري پيشرفته و پرخطر

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

42

درصد تحقق منابع اختصاص يافته حاصل از واگذاري به منظور بازسازي ساختاري ، تعديل نيروي انساني و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري

درصد

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري