وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره 114247/ت 43505 هـ

 مورخ 7/6/1392  هيات وزيران

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

 

هيات وزيران در جلسه مورخ 3/6/1392 به استناد  اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

 

كليه كارگروه ها، شوراها، كميسيون ها، ستادها و ساير عناوين مشابه (به استثناي كميسيون هاي دايمي دولت) كه تا تاريخ 27/5/1392 براساس مصوبات هيات وزيران و به استناد اصول يكصدو بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و اختيارات هيات وزيران نيز به آنها تفويض شده است، لغو مي گردند.

 

اسحاق جهانگيري

معاون اول رييس جمهور