وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوبه شماره 40330/63 مورخ 29/4/1392 
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

"با صلوات برمحمد و آل محمد"

 

 تصميمات نهمين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورخ 29/4/1392

  

نهمين نشست شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در روز چهارشنبه مورخ 8/3/1392 تشكيل و به استناد ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موارد زير تصويب شد:

1- به سازمان خصوصي سازي اجازه داده مي شود، با هدف حفظ ارزش و پيشگيري از رقيق شدن سهام عدالت واگذار شده و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي موجه شركت هاي سرمايه گذاري استاني، تا زماني كه سبد سهام اختصاص يافته براي طرح توزيع سهام عدالت از بابت تسويه اقساط ثمن معامله در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار دارد، از محل مجموع سودهاي دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير منابع لازم براي مشاركت در افزايش سرمايه شركت هاي سرمايه پذير را تامين نمايد.

2- به منظور تسهيل در ورود شركت هاي سرمايه گذاري استاني به بازار سرمايه و معاملاتي شدن سهام آنها، وزارت اموراقتصادي ودارايي (دبيرخانه) با همكاري دستگاه هاي ذيربط تا پايان تيرماه سال 1392 با رويكردهاي حفظ حقوق سهامداران،حفظ ثبات بازار سرمايه، آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري و تداوم و رشد پايدار ارزش سبد سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني و نظارت بر آنها نسبت به تدوين دستورالعمل ورود شركت هاي يادشده به بازار سرمايه براي تصويب در كميسيون تخصصي شورا اقدام نمايد؛ به نحوي كه تا پايان شهريور ماه سال 1392 انجام معاملات سهام اين شركت ها متناسب با اقساط واريزي به خزانه از سبد سهام عدالت، امكان پذير شود. سازمان خصوصي سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند تمهيدات لازم براي اجراي اين كار را فراهم كنند.

3- به سازمان خصوصي سازي اجازه داده مي شود با شرايط مشابه سهام عدالت به دهك هاي پايين درآمدي نظير كارگران فصلي و ساختماني كه تاكنون سهام عدالت دريافت نكرده اند، در صورت تجاوز از سقف مقرر به شيوه اقساطي سهام واگذار كند.

4- ماده (5) تصويب نامه شماره 207946/206192/2/63 مورخ 18/12/1387 موضوع آيين نامه اجرايي نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي مطابق متن زير اصلاح و جايگزين مي شود:

"اعتبارات مورد نياز اين آيين نامه در راستاي تبصره (4) ماده (27) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، پس از تصويب مجمع عمومي سازمان خصوصي سازي، در بودجه پيشنهادي آن سازمان تقديمي براي لايحه بودجه كل كشور درج خواهد شد."

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي ودارايي