وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

 

مصوب شماره 188986/2/63 مورخ23/11/1387

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

اعضاي مذكور در بندهاي (1) الي (6) شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي موضوع ماده (41) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 26/8/1387بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون ياد شده، آيين نامه نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين نامه اجرايي" نحوه اداره و اخذ تصميمات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي"، موضوع تبصره(1) ماده(41)

 

ماده 1- شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه دراين آيين نامه به اختصار "شورا " ناميده مي شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسيدگي و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي شود.

تبصره – در موارد نياز برگزاري جلسات فوق العاده بنا به تشخيص رييس شورا مجاز است.

ماده 2 - رياست شورا بر عهده رييس جمهور و در غياب ايشان بر عهده معاون اول رييس جمهور است.

ماده3 - جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاءرسميت مي يابد و تصميمات آن با راي اكثريت حاضرين متضمن نظر موافق دوسوم اعضاي حاضر بندهاي (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.

ماده4 - مصوبات شورا توسط وزير امور اقتصادي و دارايي (دبير شورا) ابلاغ مي شود.وزير
 امور اقتصادي و دارايي سخنگوي شورا نيز است.

ماده 5 - دعوت از اعضاء حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسات شورا با امضاي دبير شورا به عمل
مي آيد. دستورجلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه براي اعضاءارسال مي شود.

ماده 6 - پيشنهاد هريك از اعضاي شورا براي درج در دستور جلسات در صورت تاييد دوسوم اعضاء حاضر شورا، در كميسيون فرعي شورا موضوع ماده (10) اين آيين نامه بررسي مي شود و نظر كميسيون به شورا منعكس مي شود.

ماده 7 - اعضاي شورا و دستگاه هاي ذيربط موظفند در صورت ارائه پيشنهاد براي طرح در شورا، دلايل توجيهي، مدارك و گزارشهاي مربوط را به دبيرخانه شورا ارايه نمايند.

ماده 8 - دبيرخانه شورا در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر و وظايف آن به شرح زير است:

1-   تهيه پيش نويس نهايي مقررات اجرايي شامل آيين نامه ها،دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط در ارتباط با وظايف و اختيارات شورا و ارايه آن ها به شورا براي تصويب.

2-      پيشنهاد خط مشي اجرايي سالانه شورا و ارايه آن ها به شورا براي اتخاذ تصميم.

3-      بررسي و تهيه گزارشات كارشناسي و تحليلي مورد نياز براي طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره اي.

4-      تهيه مفاد دستور جلسات و تنظيم دعوتنامه تشكيل جلسات شورا و صورتجلسات مربوط.

5-      تنظيم مصوبات شورا براي ابلاغ توسط دبير شورا.

6-      ايجاد و به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شورا.

7-      تدوين برنامه هاي فرهنگي - تبليغاتي در چار چوب سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و پيشنهاد به شورا.

8-   تدوين شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت تحقق اهداف سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و پيشنهاد آن ها به شورا براي تصويب.

9-   پي گيري امور محوله به دستگاه هاي اجرايي در راستاي مصوبات شورا و تهيه گزارش هاي پايش لازم در اين خصوص براي ارايه به شورا.

10-انجام ساير امور محوله از سوي شورا، رييس ويادبيرآن.

ماده 9 - دبير شورا مجاز است با هماهنگي رييس شورا از كارشناسان و مسئولان ذيربط براي شركت در جلسات شورا دعوت نمايد.

ماده 10 - دبيرخانه شورا مي تواند به منظور بررسي موارد ارجاعي، كميسيون فرعي تشكيل دهد. دستورالعمل نحوه تشكيل و اداره جلسات اين كميسيون به تصويب اعضاي آن خواهد رسيد.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا