وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره 99598/ت41586 ك-
 مورخ 17/5/1388
 كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي


بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي– معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل
 و چهارم  قانون اساسي، به استناد اصل يكصدوسي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت 41633ﻫـ مورخ 14/10/1387هيات وزيران،بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي[1]، آيين‌نامه اجرايي
«نحوه طبقه بندي بنگاهها، تاييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري» را به شرح زير تصويب نمودند:


آيين نامه اجرايي نحوه طبقه بندي بنگاه ها، تاييد صورت هاي مالي
و بازاريابي بنگاه هاي مشمول واگذاري موضوع ماده (17) "

فصل اول- نحوه طبقه بندي بنگاههاي مشمول واگذاري

ماده 1- دستگاه هاي دولتي موضوع ماده (86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي موظفند به منظور واگذاري، ظرف شش ماه تمامي بنگاه هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون يادشده را در هر يك از بازارهاي موضوع بندهاي (11) الي (15) ماده (1) قانون ياد شده براساس اندازه بنگاه، فناوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي، ميزان حساسيت مصرف كننده نسبت به محصول توليدي بنگاه و روابط مالي با دولت در چارچوب جدول موضوع ماده (3) اين آيين نامه طبقه بندي نمايند.

ماده 2- دستگاه هاي يادشده در ماده (1) موظفند فهرست بنگاههاي موضوع اين ماده را به همراه فهرست حقوق و دارايي هاي مصرح در تبصره (1) بند (الف) ماده (3) قانون يادشده، متضمن پيشنهاد واگذاري آنها به همراه تعداد نيروي انساني (تعداد قبل از اجراي مفاد ماده (16) قانون يادشده توسط هيات واگذاري)، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم از جمله اساسنامه، اسناد احراز مالكيت دارايي‌ها و صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال آخر بنگاه ها را به وزارت امور اقتصادي و دارايي[2] ارايه نمايند.

ماده 3- طبقه بندي بنگاههاي قابل واگذاري براساس صورتهاي مالي سه سال آخر و شاخص هاي مندرج در جدول زير صورت مي‌گيرد:رديف

عامل طبقه بندي

شاخص طبقه‌بندي

سطح شاخص

امتياز

1

اندازه بنگاه

تعداد كاركنان فعال در بنگاه

كمتر از 100 نفر

20

 100 تا 300 نفر

15

 300 تا 500 نفر

10

 500 تا 2500 نفر

5

2500 نفر و بيشتر

0

2

فناوري روز

سطح ‌فناوري محصولات

توليد محصول با فناوري متوسط يا بالا 

10

توليد محصول با فناوري پايين

5

3

وضعيت مالي

نسبت سود عملياتي به مجموع دارايي‌ها(سه سال آخر)

ده درصد  بيشتر

10

كمتر از ده درصد

5

سود يا زيان خالص

سود دهي در سه سال مالي قبل از واگذاري

10

زيان دهي در سه سال مالي قبل از واگذاري

0

 

4

 

روابط صنعتي

وضعيت بازار داده يا ستانده

بازار داده و ستانده رقابتي است

30

حداقل يكي از بازار داده يا ستانده رقابتي است

20

بازار داده و ستانده انحصاري است

10

5

ميزان حساسيت مصرف كننده

قيمت‌گذاري مواد اوليه يا محصولات

قيمت‌گذاري مواد اوليه و محصولات توسط دولت انجام نمي‌شود

10

حداقل قيمت‌گذاري مواد اوليه يا محصولات توسط دولت انجام نمي‌شود

5

قيمت‌گذاري مواد اوليه و محصولات توسط دولت انجام مي‌شود

0

6

روابط مالي با دولت

استفاده از منابع عمومي براي سرمايه گذاري هاي جديد يا فعاليت هاي جاري

از منابع عمومي استفاده نمي كند

10

از منابع عمومي استفاده مي كند

0

 

 

تبصره 1-
بنگاه هاي دولتي كه جمع امتياز آن ها بر اساس جدول ياد شده بيشتر باشد،در واگذاري اولويت خواهند داشت.

تبصره 2- اولويت موضوع تبصره(1) يادشده حسب شرايط زمان واگذاري،با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيئت واگذاري قابل تغيير است.

فصل دوم- نحوه تاييد صورتهاي مالي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري

ماده4- دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده(86) قانون يادشده موظفنداطلاعات و مدارك بنگاههاي مشمول واگذاري از جمله گزارش فعاليت موضوع ماده (232) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت –مصوب 1327- صورتجلسات مجامع عمومي و گزارش نحوه پيگيري تكاليف مجامع عمومي يادشده، صورت هاي مالي حسابرسي شده مصوب سه سال قبل اين بنگاه ها به همراه يادداشتهاي توضيحي آنها و نيز گزارش‌هاي حسابرسي مربوط را ظرف يك هفته از تاريخ تصويب نام بنگاه براي واگذاري در هيئت واگذاري، براي تأييد  به سازمان خصوصي سازي ارايه نمايند. سازمان خصوصي سازي در صورتي‌كه اطلاعات مندرج در گزارش حسابرس (بازرس قانوني) مربوط به آخرين سال مالي بنگاه را كافي نداند، ظرف يك ماه، از طريق سازمان حسابرسي يا حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمي براي انجام حسابرسي موردي در خصوص ماهيت اقلام ترازنامه از جمله كفايت ذخيره احتساب شده بابت پاداش پايان خدمت كاركنان ، ذخاير مالياتي و همچنين بدهي هاي بانكي و بيمه تامين اجتماعي، اقدام نموده و پس از تاييد گزارش حسابرسي موردي، صورت هاي يادشده را ملاك ارايه اطلاعات به خريداران و ساير مراجع قرار مي دهد.

ماده 5- مديران بنگاه‌هايي كه واگذاري آن ها به تصويب هيئت واگذاري رسيده است تا شش ماه پس از زمان ارزيابي سهام و تصويب قيمت آن و همچنين در فاصله زماني قطعي شدن فروش تا تحويل بنگاه به خريدار، مجاز به اتخاذ تصميمات و انجام اقداماتي كه آثار مالي تعيين كننده و با اهميت بر صورتهاي مالي بنگاه دارند ( از جمله كاهش يا افزايش قيمت محصول، فروش اموال غير منقول و دارايي‌هاي غير جاري بنگاه، ايجاد هرگونه تعهد بلندمدت مالي و يا حقوقي و نظاير آن) نيستند. در صورت اتخاذ اينگونه تصميمات، افراد يادشده به صورت تضامني مسئول جبران خسارت وارده به بنگاه خواهند بود. موارد استثناء از حكم اين ماده با تاييد سازمان خصوصي سازي مجاز است.

ماده 6- سازمان خصوصي سازي موظف است آگهي عرضه سهام بنگاههاي يادشده را حداقل در دو روزنامه‌ كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي منتشر نمايد. انتشار آگهي حداقل در دو نوبت و با فاصله حداكثر ده روز و با ذكر روش واگذاري انجام مي‌پذيرد.عرضه سهام حداقل بيست روز پس از انتشار اولين آگهي در روزنامه مجاز خواهد بود.

تبصره 1- واگذاري تدريجي سهام شركتها توسط سازمان خصوصي سازي و از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار، در صورتي كه حداكثر پانزده درصد كل سهام آن ها را شامل شود، بدون تشريفات درج آگهي مجاز است.

تبصره 2- هيات واگذاري مجاز است، در مواردي خاص و بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، فاصله زماني عرضه سهام از تاريخ انتشار اولين آگهي را كمتر از بيست روز تعيين نمايد.

ماده 7- در مواردي كه واگذاري سهام از طريق بورس اوراق بهادار صورت مي‌گيرد، درج اطلاعات زير در آگهي ضروري است:

1-       نام و موضوع فعاليت شركت.

2-       تعداد سهام قابل واگذاري و درصد آن نسبت به كل سهام شركت.

3-       اعلام تركيب سهامداران عمده.

4-       تعيين محل دريافت فرمها و اطلاعات مربوط.

5-       اعلام تاريخ شروع عرضه سهام در بورس اوراق بهادار.

6-       اعلام قيمت پايه سهام قابل واگذاري.

7-       اعلام آمادگي براي بازديد واحد مورد واگذاري توسط متقاضيان خريد.

8-    اعلام ميزان پيش دريافت نقدي،‌ زمان‌بندي و شرايط اقساط و تضمين‌هاي لازم براي وصول مطالبات در مواردي كه واگذاري سهام با رعايت مفاد آيين‌نامه مربوط به صورت نقد و اقساط صورت مي‌گيرد.

9- اعلام مشوق‌هاي مالي و غير مالي براي خريداران و چگونگي اخذ تعهدات و اعطاي تخفيفات به خريداران .

10- اعلام تعداد و شرايط واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان همان بنگاه و ساير مديران متخصص و با تجربه.

11- اعلام اينكه نقل و انتقال سهام در چارچوب قرارداد بوده و شركت در مزايده به معني اطلاع كامل و رعايت و قبول شرايط مندرج در آن است.

12-اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده از طريق بورس، حسب ضوابط بورس اوراق بهادار.

ماده 8- در مواردي كه واگذاري سهام از طريق مزايده صورت مي‌گيرد، درج موارد زير در آگهي ضروري است:

1- كليه موارد مندرج در بندهاي ماده (7) به استثناي بند (5) آن.

2- اعلام مهلت و چگونگي تسليم پيشنهادها.

3- اعلام مبلغ سپرده شركت در مزايده به ميزان سه درصد (3%) قيمت پايه.

4- اعلام اينكه متقاضيان بايد پيشنهاد خود را به صورت روشن و مشخص و در مهلت مقرر در پاكت لاك‌ و مهر شده تسليم نمايند.

5- اعلام تاريخ جلسه گشايش پاكت‌هاي واصل شده پيشنهادي و اينكه درجلسه مذكورحضور پيشنهاد‌ دهندگان آزاد است.

6- اعلام اولويت بخش تعاون در شرايط يكسان.

ماده 9- سازمان خصوصي سازي به منظور تسهيل در فروش بنگاههاي مشمول واگذاري، مي تواند رأساً و يا با استفاده از مشاوران حقيقي و حقوقي داخلي يا خارجي و مؤسسات تأمين سرمايه با رعايت بندهاي زير بازاريابي نمايد:

1- جمع‌آوري، طبقه‌ بندي،‌ تجزيه و تحليل و تهيه گزارش‌ لازم در مورد بنگاه و صنعت مشتمل بر اطلاعات وضعيت فني، نيروي انساني، حقوقي و مالي بنگاه.

2- ايجاد امكان دسترسي يكسان به اطلاعات مورد نياز براي عموم در داخل و خارج از كشور.

ماده 10- گزارش نحوه اجراي اين آيين نامه توسط دستگاه هاي مندرج در ماده يك يادشده، هر شش ماه يكبار توسط سازمان خصوصي‌سازي تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ارايه خواهد شد.    

محمود احمدي نژاد
رييس جمهور

 

                                                                             


[1] اصلاح بر اساس تصويب نامه شماره 232527/ت 45854 ﻫ مورخ15/10/1389 هيات وزيران

[2] اصلاح بر اساس تصويب نامه شماره 232527/ت 45854 ﻫ مورخ15/10/1389 هيات وزيران