وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
سازماندهی فعالیتهای فرهنگی-تبلیغاتی

مصوب شماره 101276/63
مورخ 13/06/1389

 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي


بسمه تعالي

 با صلوات برمحمد و آل محمد

تصويب نامه" سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي– تبليغاتي براي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي"، موضوع بند(3) ماده(42)"


   شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، درجلسه مورخ21/05/1389، به استناد بند(3) ماده(42) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، به منظور سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي براي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي،تصويب نمود:

1-  تمامي دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به تهيه برنامه فرهنگي- تبليغي با هدف ارتقاي باورها، ارزش ها و هنجارهاي ديني و ملي در زمينه حمايت از سرمايه گذاري مشروع و مولد و پشتيباني از توليد و توسعه آن و ايجاد فضاي مطلوب كسب و كار اقدام نمايند و فعاليت اجرايي مناسب براي بهبود آن ها از طريق فرهنگ سازي، اطلاع رساني و تبليغ براي گروه هاي مختلف مردم از قبيل نخبگان، اساتيد حوزه و دانشگاه، امامان جمعه وجماعات،مديران،كارمندان،كارگران،دانش آموزان و دانشجويان را با بهره گيري از شيوه هاي موثر فرهنگي و تبليغي و خدمات مراكز،نهادها و موسسات فرهنگي و اشخاص خبره حقيقي و حقوقي ذيربط به عمل آورند.

2-     دستگاه هاي اجرايي مكلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهاي زير عملياتي نمايند:

الف- توسعه بينش فرهنگي جامعه نسبت به لزوم تحديد نقش دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي و افزايش نقش بخش خصوصي

·   تبيين موضوع گذر از اقتصاد دولتي و تصدي امور اقتصادي توسط مردم با استفاده از ظرفيت هاي مختلف نهادها از قبيل سازمان هاي مردم نهاد

·        آماده كردن جامعه براي پذيرفتن تغييرات ساختاري در اقتصاد ملي و اطلاع رساني و شفافيت در اين زمينه

·        بسترسازي فرهنگي براي پذيرش اعمال حاكميت به جاي اعمال تصدي توسط دولت

·    آموزش و گسترش فرهنگ در تمامي سطوح اجتماعي براي پذيرش و ايفاي نقش از سوي بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي

·    ترويج كارآفريني، ارزشمند بودن پس انداز، سرمايه گذاري مولد و الگوسازي اشخاص، فعالان و تشكل هاي اقتصادي موفق

ب- ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومي نسبت به انجام فعاليت هاي اقتصادي به شكل تعاوني

·   گسترش و ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون بين مردم و در فعاليت هاي اقتصادي به عنوان يك الگوي ارزشي مبتني بر اسلام

·    تبليغات و اطلاع رساني گسترده در جهت آگاهي مردم از مزاياي تشكيل و توسعه تعاوني ها و اولويت گذاري انجام فعاليت هاي اقتصادي به شكل تعاوني

·        معرفي زمينه ها، ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري و فعاليت در قالب تشكل هاي تعاوني

·        معرفي و الگوسازي شركت ها و تشكل هاي تعاوني موفق

ج- توسعه و ترويج فرهنگ رقابت و منع انحصار

·        اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهاي اقتصادي انحصارگرايانه

·   ترغيب و تسهيل دسترسي يكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادي و فراهم نمودن فرصت هاي عادلانه براي همگان

·    اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعاليت هاي اقتصادي و پيشگيري از رانت هاي اطلاعاتي

د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامي در فعاليت هاي اقتصادي

·        ارتقاء و توسعه وجدان كاري و انضباط اجتماعي و تسريع در انجام امور مردم

·    ترويج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه جويي، تحصيل مال حلال، عدم اسراف و تبذير و
 فرهنگ سازي مصرف بهينه منابع

3- وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم،تحقيقات و فناوري مكلف اند با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، نسبت به درج محتوي و انعكاس مفاهيم مرتبط با چگونگي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست ها، در آموزش هاي پايه و كتب درسي و دانشگاهي اقدام نمايند.

4- سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ضمن رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، در راستاي وظايف اساسي خود، زمينه بحث و تبادل نظر علمي و نظري در مورد اصول و فرايند صحيح انتقال اقتصاد از دولت به بخش هاي غير دولتي را فراهم آورده و با توليد برنامه هاي راديويي و تلويزيوني در جهت گسترش آگاهي عمومي در زمينه سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست ها، به مخاطبان داخلي و خارجي اقدام نمايد.

5-  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري موظف است برنامه هاي آموزشي ويژه براي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور تهيه نمايد تا از طريق آن اصول و مباني نظري سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و قانون مربوط به اين سياست ها،آموزش داده شود.دستگاه هاي اجرايي مكلفند با هماهنگي معاونت ياد شده، اقدامات لازم براي برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزشي مورد نظر را در سطح واحدهاي اجرايي خود فراهم آورند.

6-  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمايت از پديدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و رسانه اي را در زمينه هاي مذكور در اين تصويب نامه به عمل آورد.

7-  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي، با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط، فرصت هاي سرمايه گذاري دركشور را به تفكيك ملي و استاني شناسايي نموده و نسبت به اطلاع رساني، تبليغ و ترويج آن اقدام نمايد.

8- وزارت امور خارجه مكلف است با رعايت مفاد مذكور در اين تصويب نامه، با اقدامات موثر فرهنگي و تبليغي، از طريق نمايندگي هاي خود، وضعيت كشور را از جهت فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري و توليد براي ايرانيان مقيم خارج از كشور و موسسات اقتصادي بين المللي منعكس و زمينه هاي مناسب براي همكاري و مشاركت بخش خصوصي و فعالان اقتصادي كشورهاي ديگر را فراهم نمايد.

9- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف هستند برنامه هاي فرهنگي- تبليغاتي خود در اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي را در قالب محورهاي مورد نظر اين تصويب نامه، هماهنگ و اجرا نمايند.

10- تمامي دستگاه هاي اجرايي  مشمول ماده(86) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مكلف هستند هر شش ماه يك بارگزارش اقدامات فرهنگي– تبليغاتي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي(دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي) ارايه نمايند.

 

                                                                                                   
سيد شمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي و رئيس شورا