وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره210680/198898/2/63 
مورخ 20/12/87

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي

                           

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44)  قانون اساسي در جلسه
مورخ 27/11/1387 به استناد تبصره(1) بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي و بر اساس پيشنهاد هيات واگذاري ،
آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي موضوع جزء(8) بند(الف) ماده(40) قانون ياد شده را با رعايت تبصره(3) ماده(20) اين قانون به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه  اجرايي" نحوه واگذاري سهام ترجيحي"، موضوع جزء(8) بند(الف) ماده(40)

 

ماده 1- فروش ترجيحي و اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري به مديران،كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه و همچنين فروش اقساطي حداكثر پنج درصد(5%) از سهام بنگاه‌هاي مزبور به ساير مديران با تجربه، متخصص و كارآمد براساس ضوابط اين آيين نامه مجاز است.

بخش اول) فروش ترجيحي و اقساطي سهام به مديران،كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه

ماده 2- در فروش سهام بنگاه ها، تخصيص سهام ترجيحي از اولويت برخوردار است و فروش آن به مديران،كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه مورد واگذاري، منوط به ارايه تقاضاي كتبي افراد متقاضي به صورت جمعي است.

تبصره- واگذاري سهام به مديران وكاركنان داراي اولويت بالاتري است و چنانچه پس از واگذاري سهام به اين افراد، همچنان سهام قابل واگذاري بنگاه موجود باشد، سهام مزبور به بازنشستگان همان بنگاه تعلق مي گيرد.

ماده 3- مديران و كاركناني كه در زمان واگذاري سهام ترجيحي در بنگاه مشمول واگذاري شاغل يا مامور(اعم از رسمي يا قراردادي) بوده و داراي حداقل يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مزبور داشته باشند، واجد شرايط خريد سهام ترجيحي هستند. واگذاري سهام ترجيحي مطابق قراردادي است كه توسط سازمان خصوصي سازي با متقاضيان منعقد مي شود.

تبصره 1-  واگذاري سهام به مديران وكاركنان ماموري كه پرداخت حق بيمه يا كسور بازنشستگي آنان از مبدأ مأموريت صورت مي گيرد مجاز نيست. همچنين كاركنان و مديران بنگاه مورد واگذاري مأمور در ساير بنگاه ها كه حداقل داراي يك سال سابقه كار باشند و همين مدت پرداخت حق بيمه ولو به صورت غيرمستمر توسط بنگاه مورد واگذاري داشته باشند نيز مشمول دريافت سهام ترجيحي خواهند بود.

تبصره 2- افراد واجد شرايط شاغل در آن دسته از بنگاه هاي سرمايه پذير كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاري باشد نيز در صورت تقاضا مي توانند از سهام ترجيحي بنگاه مورد واگذاري برخوردار شوند. نحوه واگذاري سهام ترجيحي مربوط به شركت هاي ادغام شده يا تحصيل شده و معاملات همزمان (بنگاه هاي توليد آب و برق و بنگاه هاي بهره بردار) با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري خواهد بود.[1]

ماده 4- ميزان سهام ترجيحي قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط موضوع ماده(3) اين
آيين نامه حداكثرتا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان براساس احكام حقوقي آن ها است.

 ماده5- آن دسته از بازنشستگان بنگاه مورد واگذاري كه پيش از اين سهام عدالت دريافت نكرده باشند، مي توانند با رعايت تبصره ماده(2) اين آيين نامه از سهام ترجيحي بنگاه حداكثر تا سقف ده برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي براساس احكام حقوقي برخوردار شوند.

تبصره- استفاده هم زمان از مزاياي سهام عدالت و سهام ترجيحي مجاز نيست و چنانچه بازنشستگان مشمول اين ماده قبلا از مزاياي سهام عدالت استفاده كرده باشند،در صورت تمايل به برخورداري از سهام ترجيحي، مي بايستي ابتدا سهام عدالت دريافتي را مسترد نمايند.

ماده 6- اشخاص واجد شرايط مي بايستي حداكثر سي روز پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام يا اعلام سازمان خصوصي سازي به بنگاه مشمول واگذاري، درخواست خود را مطابق ماده (2) اين
آيين نامه به سازمان مذكور تسليم نمايند. در غير اين صورت سازمان خصوصي سازي سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش مي رساند.

ماده 7- هر يك از افراد واجد شرايط و داوطلب خريد مكلفند ثمن معامله را تماماً به صورت اقساط حداكثر طي مدت ده(10) سال بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط در درجه اول از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران مشمول اين آيين‌نامه تأمين مي شود و در صورتي كه پرداخت اقساط از محل سود ساليانه ميسر و كافي نباشد، شركت واگذار شده معادل بدهي كاركنان در سقف مدت قرارداد، از حقوق و مزاياي آنان كسر و به سازمان خصوصي سازي پرداخت مي نمايد.

اين موضوع با موافقت كاركنان و با تعهد شركت ذي ربط در قراردادهاي واگذاري سهام ترجيحي درج و به تاييد شركت مزبور مي رسد.[2]


بخش دوم) فروش اقساطي سهام به ساير مديران باتجربه ، متخصص و كارآمد

ماده 8- با هدف ارتقاي دانش مديريت و توسعه توانمندي در بنگاه مورد واگذاري، اعضاء هيأت مديره، مديرعامل و ساير افراد داراي عناوين مشابه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و ساير مديران ارشد با مدرك تحصيلي دانشگاهي كه داراي حداقل دو سال تجربه مديريت در امور مهندسي (طراحي، نظارت، بازرسي)، توليد و اجرا (مديريت توليد و يا مديريت اجرايي) و مديريت بهره برداري (اداري، فروش، بازرگاني، پشتيباني و مالي) در زمينه فعاليت بنگاه مورد واگذاري و يا پنج سال تجربه مديريت هم تراز در بنگاه ها و واحدهاي مشابه يا صنايع(بخش اقتصادي) مرتبط (براساس آخرين طبقه بندي ISIC) هستند، با شرايطي كه به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد، مشمول دريافت سهام موضوع اين ماده هستند.

تبصره- مديران موضوع اين ماده مكلفند مدارك لازم براي احراز شرايط مندرج در اين ماده را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند.

ماده 9- تمامي مديران باتجربه، متخصص و كارآمد داراي شرايط مندرج در ماده (8) اين آيين نامه 
مي توانند درخواست خريد اقساطي سهام بنگاه مورد واگذاري را به سازمان خصوصي سازي ارائه نمايند. سازمان مذكور مجاز است برحسب درخواست كتبي افراد يادشده، پس از تصويب هيات واگذاري حداكثر پنج درصد سهام بنگاه را براي فروش به آنان اختصاص دهد. ميزان سهام قابل تخصيص به هر يك از افراد واجد شرايط حداكثرتا سقف بيست برابر ميانگين شش ماهه آخرين مبلغ حقوق و مزاياي مستمر دريافتي متقاضيان براساس احكام حقوقي آن ها است.

ماده 10- مديران واجد شرايط موضوع اين بخش مي بايستي حداكثر ظرف بيست (20) روز كاري پس از تاريخ اولين آگهي عرضه سهام بنگاه، درخواست كتبي خود را به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند. سازمان خصوصي سازي مكلف است حداكثر ظرف مدت بيست (20) روز كاري نتيجه بررسي خود را به متقاضيان اعلام نمايد.

تبصره1- در صورتي كه مديران فوق الذكر طي مدت تعيين شده در اين ماده درخواست خود را به سازمان خصوصي سازي تسليم ننمايند، سازمان مزبور مجاز است سهام مورد نظر را با شرايط ساير سهام بنگاه مورد واگذاري به فروش برساند.

تبصره2- چنانچه مجموع تقاضاها از سقف سهام قابل واگذاري موضوع اين بخش بيشتر شود، سهام قابل اختصاص به هر يك از متقاضيان به تناسب مازاد كاهش مي يابد.

ماده11-  متقاضيان واجد شرايط مكلفند معادل بيست درصد ارزش معامله را به صورت نقدي پرداخت و بقيه آن را طي مدت بازپرداخت اقساط بلوكي مندرج در آگهي بدون احتساب سود فروش اقساطي تأديه نمايند. دريافت اقساط هر سال از محل سود قابل تخصيص به سهامداران به عنوان تأديه بخشي از بدهي خريداران تأمين مي شود و در صورت عدم كفايت آن، خريداران مكلفند باقي مانده اقساط را پرداخت نمايند.

ماده 12- انواع ضمانت هاي معتبر قابل دريافت از مديران موضوع اين بخش عبارتند از:

الف) ضمانت نامه بانكي.

ب) ضمانت نامه بيمه اي.

ج) وثيقه ملكي معادل نود درصد (90%) ارزش كارشناسي رسمي آن.

د) انواع اوراق مشاركت كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد.

ه) سهام ساير شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار به مأخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.

و) سفته.

ز) مطالبات قطعي شده قراردادها از سوي دستگاه هاي اجرايي و ذي حسابان مربوط.

ح) تركيبي از موارد فوق.

تبصره1- تسليم ضمانت هاي فوق حداقل معادل پنجاه درصد بخش اقساطي ثمن معامله الزامي است. درهرصورت سهام مورد معامله تا تسويه كامل اقساط بدهي مديران موضوع اين ماده در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي مي ماند. درضمن در اين گونه موارد، تعهد اشخاص مذكور مبني بر وثيقه گذاردن اسناد مالكيت سهام مورد معامله، نزد سازمان خصوصي سازي الزامي است.

تبصره2- مديران موضوع اين ماده به منظور تضمين ايفاي تعهدات خود مي بايستي ضمن عقد واگذاري وكالت بلاعزل رسمي مبني بر تفويض اختيار به سازمان خصوصي سازي براي تمليك يا انتقال باقي مانده سهام مورد معامله تا سقف مطالبات خود مشروط به عدم پرداخت اقساط از سوي خريدار به هر شخص و با هر شرايط و به هر قيمتي كه صلاح بداند، تنظيم و در زمان امضاي اسناد نقل و انتقال سهام به سازمان خصوصي سازي تسليم نمايند.

بخش سوم) ساير موارد

 ماده13- قيمت سهام موضوع اين آيين نامه،  معادل قيمت تعيين شده براساس مفاد آيين نامه
 شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوه اعمال شيوه هاي مذكور موضوع جزء(3) بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، توسط سازمان خصوصي سازي محاسبه و اعمال مي‌شود.

ماده14- آزادسازي، صدور و تحويل اوراق سهام خريداري شده به نام خريدار كه اقساط سالانه آن در هر سال پرداخت مي شود، حسب مورد از طريق بورس اوراق بهادار يا شركت مربوط مجاز است. اوراق سهام تسويه نشده خريداران نيز تا پايان مدت قرارداد در وثيقه سازمان خصوصي سازي باقي خواهد ماند و تا تسويه كامل آن، توسط خريدار قابل انتقال به غيرنخواهد بود.

ماده 15- درصورت عدم پرداخت اقساط بعد از شش ماه از سقف زماني مجاز براي تقسيم سود هر سال مالي در شركت و به هر دليل، سازمان خصوصي سازي مجاز است به ميزان مبلغ بدهي تسويه شده سهام مورد وثيقه را آزاد و در اختيار ذي نفع قرار دهد و نسبت به فروش باقي مانده سهام به سايرين با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد. اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده قيد شود.

ماده16- كارمزد فروش سهام موضوع اين آيين نامه به روش ساده محاسبه و در ابتداي دوره تخصيص سهام توسط سازمان خصوصي سازي اعمال خواهد شد. نرخ كارمزد مورد نظر مطابق تعرفه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

ماده 17- در صورتي كه به سهام واگذار شده موضوع اين آيين نامه افزايش سرمايه تعلق گيرد، سهام افزايش يافته نيز به تبع سهام اوليه در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار مي گيرد.معادل ريالي آورده سهامداران يا طلب آنها از شركت و سود سهمي از اين حكم مستثني است و در وثيقه قرار نمي گيرد.

ماده 18- افرادي كه در گذشته و در چارچوب قوانين مربوط از طريق سازمان خصوصي سازي با تسهيلات مقرر سهام ترجيحي خريداري نموده اند، مشمول تسهيلات موضوع اين آيين نامه نخواهند بود.

اشخاصي كه در گذشته از طريق سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سهام دريافت
 نموده اند، از اين حكم مستثني هستند.

ماده19- امكان برخورداري از تسهيلات موضوع اين آيين نامه فقط براي يك بار وجود دارد.

 

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا

 1 -  مصوبه اصلاحي مورخ 4/3/1390 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
2-  مصوبه اصلاحي مورخ 4/3/1390 شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي