وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوبه شماره 45536/ت47754ن

مورخ 8/3/1391

تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

وزارت جهاد كشاورزي- وزارت راه و شهرسازي- وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي-

وزارت نيرو- وزارت كشور- وزارت اموراقتصادي ودارايي- وزارت صنعت، معدن و تجارت-

 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

 

تصميم كارگروه  توسعه بخش كشاورزي در جلسه مورخ 23/11/1390 و در اجراي تصويب نامه  شماره 202285/ت43505هـ مورخ 13/10/1390 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجراء ابلاغ مي شود:

الف- به منظور تسهيل، تسريع ، كاهش هزينه ها و هماهنگي دستگاه هاي اجرايي  حذف مجوزهاي غيرضرور و تجميع مجوزها براي فعاليت ها و طرح هاي مشمول توسعه بخش كشاورزي، تصميمات ستادهاي اجرايي استانها و شهرستانها كه با حضور و تاييد اعضاي دستگاه هاي عضو و يا مدعو (حسب مورد) در چارچوب قوانين و مقررات مربوط اتخاذ مي گردد در حكم پاسخ مثبت استعلام و موافقت با صدور جواز (اعم از گواهي، پروانه و...) دستگاه هاي مربوط محسوب مي گردد و براي همه دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراء است.

ب-  دستگاه هاي اجرايي ملي موظفند اعمال اختيارات مربوط به استعلام ها و صدور مجوزهاي سرمايه گذاري وتوسعه فعاليت هاي كشاورزي و صنايع مرتبط با آن را به استاندار هر استان (رييس ستاد اجرايي توسعه بخش كشاورزي ) واگذار نمايند.

ج-  مسئوليت حسن اجراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادره در راستاي اهداف و وظايف كارگروه توسعه بخش كشاورزي، برعهده استاندار هر استان مي باشد.

 

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور