وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره 207946/206192/2/63
مورخ 18/12/1387
شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44)قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي -هيات واگذاري

 

شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد تبصره «4» ماده «27» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي،آيين نامه اجرايي نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش،ترغيب،تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود:

 

«آيين نامه اجرايي نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي» موضوع تبصره (4) ماده (27)

 

ماده 1 - به كاركنان سازمان خصوصي‌سازي بابت آموزش هاي ويژه و تخصصي كوتاه مدت، تا سقف 80 ساعت درهر سال، مبلغي معادل حداكثردو ماه و نيم حقوق و مزاياي مستمر ماهانه به تشخيص مدير عامل سازمان از محل اعتبارات موضوع اين آيين نامه پرداخت خواهد شد.

ماده2 - در صورت اعزام كاركنان سازمان خصوصي سازي به خارج از مركز (در داخل كشور) براي اجراي دوره هاي آموزشي و يا تدريس، علاوه بر سقف هاي تعيين شده در مقررات مربوط، هزينه هاي اقامت، غذا و اياب و ذهاب آنان قابل پرداخت است.

ماده 3 - به منظور تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي و اجراي مطلوب برنامه‌هاي خصوصي سازي در كشور و تسريع در دستيابي به شاخص هايي از جمله:

-  اطلاع رساني مناسب به منظور شفاف سازي و جلوگيري از رانت خواري،

- انجام مطالعات پايه اي و تطبيقي،

-  اصلاح و كارآمدسازي مقررات اجرايي،

-  آماده ‌سازي بنگاه ها، اصلاح ساختار و بهسازي شركت ها،

 بازاريابي مناسب و جذب سرمايه گذاران بالقوه داخلي و خارجي،

-   عرضه بنگاه هاي دولتي و متعلق به دولت،

-   كمك به توسعه مشاركت عمومي از طريق واگذاري تدريجي سهام به عموم مردم و بسط و تعميق بازار بورس،

-   تحقق اهداف بودجه اي و وصول درآمد هاي پيش بيني شده حاصل از واگذاري ها،

-   تحقق برنامه‌ها و افزايش حجم كمي و كيفي واگذاريها

سازمان خصوصي سازي مي تواند به كاركناني كه در تحقق اهداف خصوصي سازي عملكرد ويژه و موثري داشته اند، حداكثر سه ماه حقوق و مزاياي مستمر ماهانه به عنوان پاداش كارايي پرداخت نمايد.

ماده 4 - دستورالعمل نحوه و ميزان پرداخت حق التدريس و پاداش هاي موضوع اين آيين نامه، به تصويب هيات عامل سازمان خصوصي سازي خواهد رسيد.

ماده5- اعتبارات مورد نياز اين آيين نامه همه ساله پس از تصويب مجمع عمومي سازمان، عينا در رديف لايحه بودجه سالانه كل كشور منظور خواهد شد. 

        

سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا