وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره: 108333/2/63

مورخ: 13 /8/1388

شوراي عالي اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

شـوراي عـالي اجراي سياست هاي كلي اصـل چـهل و چـهارم(44) قـانون اسـاسي در جـلسـه مورخ 18/7/1388بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري ،به استناد جزء (6)بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي ودر اجراي تبصره(1)بند(الف)ماده(40)قانون ياد شده،نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:

 

«نظام‌نامه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي در امر واگذاري ها»موضوع تبصره (1) بند (الف) ماده (40)

الف- به منظور نظام بخشيدن و ايجاد مديريت كارآمد و واحد براي ارتقاي سطح امور فرهنگي و تبليغاتي در امر واگذاري ها و همچنين بسترسازي، بهبود و شفافيت اين امور،كميته اي در سازمان خصوصي سازي بدون ايجاد وگسترش تشكيلات اجرايي خاص مركب از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:

1.          رييس سازمان خصوصي‌سازي(رييس كميته)

2.          نماينده شركت بورس اوراق بهادار تهران

3.           نماينده مديران مسئول مطبوعات در هيات نظارت بر مطبوعات

4.          نماينده سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

5.          نماينده اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران

6.           نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

تبصره1- كميته مي تواند حسب موضوع از كارشناسان و صاحبنظران ذيصلاح در جلسات دعوت نمايد.
تبصره2- دستورالعمل برگزاري جلسات و اخذ تصميمات اين كميته توسط اعضاي آن تصويب خواهد شد.

ب- از زمان تصويب اين نظام نامه، كليه دستگاه هاي اجرايي و همچنين سازمان خصوصي سازي مكلف اند اقدامات مورد نظر در زمينه واگذاري ها را در چارچوب مصوبات كميته موضوع بند (الف) فوق و با توجه به تكاليف زيربه انجام رسانند:

1. انتشار به موقع، صحيح و جامع اطلاعات به ويژه در زمينه عملكرد مالي و مديريتي بنگاه هايي كه واگذار شده يا در حال واگذاري هستند. اين اطلاعات مي بايستي شفاف،كامل، مستند و فراگير بوده و براي افزايش آگاهي كليه مخاطبان وآحاد جامعه به منظور ارزيابي تصميمات گذشته و تصميم سازي براي آينده منتشر شود.در اين حوزه گردآوري، پالايش، طبقه بندي و ذخيره سازي دايمي اطلاعات صورت مي گيرد.  

2. برگزاري كارگاه هاي آموزشي، همايش ها، جلسات سخنراني و پرسش و پاسخ و نظاير آن در اين حوزه خدمات مشورتي، مطالعات تطبيقي و انتشار نشريه هاي تخصصي با مشاركت مراكز علمي و اقتصادي، اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و همچنين تشكل هاي حرفه اي و تخصصي به انجام مي رسد و به سوالات و اشكالات مطروحه در زمينه واگذاري ها پاسخ داده مي شود.

3.  انجام اقدامات مناسب، موثر و كارآمد براي پيشبرد برنامه هاي واگذاري بنگاه ها و تقويت مشاركت فعالان اقتصادي و عموم مردم براي سرمايه گذاري به نحوي كه در نتيجه آن فضاي عمومي با تبليغات مناسب آماده شده و زمينه لازم براي تصميم گيري سياست گذاران، مديران و كارشناسان دستگاه هاي نظارتي در يك فضاي شفاف در امر واگذاري ها فراهم شود.

ج-كليه فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي موضوع اين نظام نامه با استفاده از شيوه هاي زير صورت خواهد گرفت.

1 - برگزاري ميزگرد،كارگاه آموزشي، همايش، مصاحبه هاي راديويي، تلويزيوني و مطبوعاتي و ديگر نشست هاي تخصصي و عمومي در سطوح بين المللي، ملي و استاني

2 -  تهيه انواع برنامه هاي راديويي و تلويزيوني از جمله فيلم هاي مستند و همچنين تهيه انواع
 نشريه ها و متون تخصصي و عمومي در زمينه خصوصي سازي و نيز بنگاه هاي مشمول واگذاري و واگذار شده.

3 - راه اندازي، تقويت و معرفي سايت اينترنتي خصوصي سازي و ارايه اخبار، اطلاعات و آمار به هنگام در آن

4 - طراحي و ارايه برنامه ها و بسته هاي آموزشي در مورد قوانين و مقررات اجرايي و روش هاي كاري براي اطلاع فعالان اقتصادي كشور و سايرعلاقه مندان

5 -  فراهم آوردن امكان بازديد سرمايه گذاران داخلي و خارجي، دانشگاهيان، و ساير گروه هاي علاقه مند از واحدهاي خصوصي شده براي شفاف سازي نتايج حاصل از واگذاري ها

6 - انتشار اسامي خريداران، مشاوران و دست اندركاران واگذاري بنگاه هاي واگذار شده بلافاصله پس از واگذاري قطعي آن ها

7 - طراحي برنامه هاي همكاري مشترك نهاد هاي متولي بازار سرمايه، خصوصي سازي و
سرمايه گذاري خارجي با هدف جلب مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي

8 -  به كارگيري هر گونه روش و ابزار اجرايي ديگر در راستاي نظام بخشيدن، ترويج و
فرهنگ سازي و شفاف سازي امر واگذاري ها در چارچوب مقررات مربوط

د- تمامي دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلف اند گزارش عملكرد خود را هر شش ماه يك بار به سازمان خصوصي سازي ارايه نمايند.

 

                   سيد شمس الدين حسيني

                    وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا