وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ترکیب اعضاء و وظایف

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
شوراي رقابت
 

تركيب اعضاء :

- جناب آقاي دكتر رضا شيوا  رييس محترم شورا و مركز ملي رقابت

- جناب آقاي دكتر آخوندي : نايب رييس محترم شورا

- جناب آقاي عيسي امامي: نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر شوراي رقابت

- جناب آقاي نادر قاضي پور : نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر شوراي رقابت

- جناب آقاي محمدعلي مددي : نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و عضو ناظر شوراي رقابت

- جناب آقاي دكتر نادر خاوندگار: عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي ناصر سراجي : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي سيد ابوالفضل فاطمي زاده : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي دكتر احمد صلاح منش : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي دكتر محمدرضا رفعتي : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي دكتر امير صادقي نشاط : عضو  محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي مهندس محسن خليلي عراقي : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي بهرام رحيمي پور : عضو محترم شوراي رقابت

- جناب آقاي رضا شيوا : عضو محترم شوراي رقابت
- جناب آقاي  فرهاد خداداد كاشي  : عضو محترم شوراي رقابت

 

هدف، وظايف و اختيارات :

 

الف- هدف:

   انجام امور كارشناسي، اجرايي و فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت (موضوع ماده 54 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي كه از اين پس قانون ناميده مي شود) به منظور تسهيل رقابت و جلوگيري از اعمال رويه هاي انحصاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي اقتصادي.

 

 

ب- وظايف:

1. تهيه و تنظيم پيش نويس تمامي دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات اجرايي لازم در ارتباط با فصل نهم قانون براي طرح درشوراي رقابت و ابلاغ آن پس از تصويب .

2. انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات

مرتبط با فصل نهم قانون.

3. انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و معافيت هاي موضوع فصل نهم قانون .

4. ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه رويه هاي ضد رقابتي موضوع فصل نهم قانون.

5. تهيه و تدوين پيش نويس دستورالعمل هاي تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها

و خدمات انحصاري .

6. انجام بررسي هاي كارشناسي و پيشنهاد تشكيل نهادهاي تنظيم كننده بخشي در حوزه بازار كالا يا خدمتي خاص با ويژگي انحصار طبيعي .

7. ثبت استعلام و دريافت شكايات در محدوده فصل نهم قانون .

8. تنظيم موعد رسيدگي به شكايات و ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين موضوع شكايت.

9. اجراي احضاريه ها يا هماهنگي در احضار مشتكي عنه، شهود يا هر شخص مورد نظر شوراي رقابت براي حضور در شورا يا مركز به منظور انجام تحقيقات يا بررسي هاي لازم.

10. هماهنگي با ضابطان دادگستري در ابلاغ آراء و تصميمات شوراي رقابت.

11. تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح قانوني تسهيل رقابت و منع انحصار .

12. تهيه و پيشنهاد "آيين رسيدگي به شكايات توسط شوراي رقابت" حسب لزوم.

13. ارائه پيشنهادات كارشناسي در خصوص تعديل نرخ جرايم مندرج در فصل نهم قانون در دوره هاي زماني سه ساله .

14. نظارت بر اجراي تصميمات شورا در خصوص رويه هاي ضد رقابتي اعمال شده توسط بنگاه ها در زمينه فصل نهم قانون.

15. ارائه نظرات تخصصي به شورا در خصوص لوايح تنظيمي دولت.

16. انجام اقدامات لازم در خصوص درخواست رسيدگي از دادگاه صلاحيت دار به منظور جبران خسارات وارده به منافع عمومي.

17.انجام اقدامات لازم در خصوص صدور گواهي مشموليت در تصميمات شورا كه جنبه عمومي دارد.

18. انجام امور كارشناسي استعلامات اشخاص در خصوص شمول مواد (47) و (48) قانون به منظور پاسخگويي به استعلامات ياد شده .

19. ارائه پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي به شوراي رقابت جهت اتخاذ تصميم.

20. طراحي و تنظيم شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت بر تحقق اهداف فصل نهم قانون .

21. انجام امور اداري مرتبط با اشتغال اعضاي شوراي رقابت و كاركنان مركز ملي رقابت در چارچوب قوانين و مقررات استخدامي مورد عمل.

22. طبقه بندي و نگهداري اسناد، مدارك، آراء و تصميمات شورا و مركز ملي رقابت.

23. ا يجاد و به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شورا و مركز ملي رقابت.

24. فراهم كردن زمينه دسترسي عموم به ضوابط، دستورالعمل ها و مقررات اجرايي مربوط به فصل نهم قانون و انتشار آن به طرق مختلف.

25. انتشار گزارش عملكرد شورا و مركز ملي رقابت براي عموم به صورت ادواري و سالانه.

26. نظارت بر انتشار تصميمات قطعي شوراي رقابت در جرايد كثيرالانتشار.

27. انجام ساير امور محوله از سوي شوراي رقابت اعم از امور اجرايي، كارشناسي و فعاليت هاي دبيرخانه اي و پيگيري تكاليف و تصميمات آنها.