وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
مصوب شماره 22812/44410
مورخ 4/2/1389
 
بسمه تعالي
با صلوات برمحمدوآل محمد
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
 
" ايجاد تشكيلات مركز ملي رقابت"
 
هيات وزيران درجلسه مورخ 1/2/1389 بنا به پيشنهاد شماره 91520/2/63 مورخ 29/9/1388 وزارت اموراقتصادي ودارايي و به استناد ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراي سياست هاي كلي اصل 44 جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387- موافقت نمود:
1- تشكيلات مركز ملي رقابت به شرح جدول پيوست كه به مهر"دفتر هيات دولت" تائيد شده است، تعيين مي شود.
2- اختيار تعيين سقف پست هاي سازماني و نوع آن به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تفويض مي شود.(طبق تصويب نامه شماره 202617/ت 45643 هـ مورخ 12/9/1389 هيات وزيران اين بند لغو شد)
 
 
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور