وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
بيشتر
مرکز ملی رقابت

بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
مركز ملي رقابت


معرفي مركز


مركزملي رقابت بر اساس ماده54 فصل9 قانون اصلاح مواردي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراي سياست هاي اصل چهل وچهار(44) قانون اساسي به وجود آمده و ساختارسازماني وتشكيلات آن در تاريخ 4/2/89 به تصويب هيأت وزيران رسيده و بر اساس اختيارات هيأت وزيران معاون رئيس جمهور در امور توسعه، مديريت، و سرمايه انساني در تاريخ 16/3/89 مجموعه هدف ،وظايف پست هاي سازماني مركز ملي رقابت شامل 148 پست سازماني را ابلاغ نمود.

اين مركز بازوي دبير خاته اي كارشناسي واجرايي شوراي رقابت است كه رئيس آن رئيس شوراي رقابت بوده ونهادي مستقل زير نظر رئيس جمهور است.

نقش مركز ملي رقابت در پيشبرداهداف شوراي رقابت كليدي وبخصوص درزمينه مطالعات كارشناسي، حقوقي و فني فضاي لارم را براي تصميم گيري شوراي رقابت فراهم مي كند.

مركز ملي رقابت 20 پست هيأت علمي داشته وبر اساس اين مزيت قادر به جذب اعضاء هيآت علمي و كارشناسان خبره اقتصادي وحقوقي است.


نمودار ساختار تشكيلاتي


 

 

 

هدف و وظايف اساسي

 

الف- هدف:

تسهيل رقابت و جلوگيري از اعمال رويه هاي انحصاري توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي اقتصادي از طريق انجام امور كارشناسي، اجرايي و فعاليت هاي دبيرخانه اي شوراي رقابت(موضوع ماده 54 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي كه از اين پس قانون ناميده مي شود).

 

ب- وظايف اساسي :


- ثبت استعلام و دريافت شكايات در محدوده فصل نهم قانون براي طرح در شوراي رقابت.

- تنظيم موعد رسيدگي به شكايات و ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين موضوع شكايت.

- تهيه مفاد دستور جلسات، تنظيم وقت و ارسال دعوت نامه برگزاري جلسات، تدوين صورتجلسات، تصميمات و آراي شوراي رقابت.

- طبقه بندي و نگهداري اسناد، مدارك، آراء و تصميمات شوراي رقابت.

- ايجاد و به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شوراي رقابت.

- فراهم كردن زمينه دسترسي عموم به ضوابط، دستورالعمل ها و مقررات اجرايي مربوط به فصل نهم قانون و انتشار آن به طرق مختلف.

- انتشار گزارش عملكرد مركز و شوراي رقابت براي عموم به صورت ادواري و سالانه.

- نظارت بر انتشار تصميمات قطعي شوراي رقابت در جرايد كثيرالانتشار.

- تهيه و تنظيم پيش نويس نهايي كليه دستورالعمل ها، ضوابط و مقررات اجرايي لازم در ارتباط با فصل نهم قانون و ابلاغ آن پس از تصويب شوراي رقابت.

- انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور ارزيابي وضعيت و تعيين محدوده بازار كالاها و خدمات مرتبط با فصل نهم قانون.

- انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و معافيت هاي موضوع فصل نهم قانون و ارائه گزارش جهت اتخاذ تصميم در شوراي رقابت.

- ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه رويه هاي ضد رقابتي موضوع فصل نهم قانون.

- تهيه و تدوين پيش نويس دستورالعمل هاي تنظيم قيمت، مقدار و شرايط دسترسي به بازار كالاها و خدمات انحصاري در هر مورد جهت تصويب شوراي رقابت.

- انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور ارائه پيشنهاد تشكيل نهادهاي تنظيم كننده بخشي در حوزه بازار كالا يا خدمتي خاص با ويژگي انحصار طبيعي به شوراي رقابت.

- انجام اقدامات مرتبط با امر بازرسي و تحقيق در چارچوب آيين نامه اجرايي مربوطه موضوع ماده (71 ) قانون.

- اجراي احضاريه ها يا هماهنگي در احضار مشتكي عنه، شهود يا هر شخص مورد نظر شوراي رقابت براي حضور در شورا يا مركز به منظور انجام تحقيقات يا بررسي هاي لازم.

- هماهنگي با ضابطان دادگستري در ابلاغ آراء و تصميمات شوراي رقابت.

-تهيه و تنظيم لوايح قانوني تسهيل رقابت و منع انحصار و پيشنهاد آنها به شوراي رقابت.

- تهيه و پيشنهاد آيين رسيدگي شكايات شوراي رقابت حسب لزوم.

- ارائه پيشنهادات كارشناسي در خصوص تعديل نرخ جرايم مندرج در فصل نهم قانون در دوره هاي زماني سه ساله، به شوراي رقابت.

- نظارت بر اجراي تصميمات شورا در خصوص رويه هاي ضد رقابتي اعمال شده توسط بنگاه ها در زمينه فصل نهم قانون.

- ارائه نظرات تخصصي به شورا در خصوص لوايح تنظيمي دولت.

- انجام اقدامات لازم در خصوص درخواست رسيدگي از دادگاه صلاحيت دار به منظور جبران خسارات وارده به منافع عمومي.

- انجام اقدامات لازم در خصوص صدور گواهي مشموليت در تصميمات شورا كه جنبه عمومي دارد.

- انجام امور كارشناسي استعلامات اشخاص در خصوص شمول مواد (47) و (48) قانون به منظور پاسخگويي به استعلامات ياد شده حسب نظر شورا.

- انجام اقدامات لازم در خصوص اخذ مجوز تحقيق و بازرسي از مراجع قانوني ذيربط.

- ارائه پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي به شوراي رقابت جهت اتخاذ تصميم.

- طراحي و تنظيم شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت بر تحقق اهداف فصل نهم قانون و پيشنهاد آن به شوراي رقابت.

- انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي اجرايي ذيربط در راستاي تكاليف، تصميمات و مصوبات شوراي رقابت.

- انجام ساير امور محوله از سوي شوراي رقابت اعم از امور اجرايي، كارشناسي و فعاليت هاي دبيرخانه اي و پي گيري تكاليف و تصميمات آنها.

- مركز در انجام وظايف خود،كليه امور كارشناسي، اجرايي و فعاليتهاي دبيرخانه اي هيات تجديد نظر را هم عهده دار است.