وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره  206295/2/63

مورخ  18/1/1388

    

بسمه تعالي 

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

     شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي در جلسه مورخ  27/11/1387 بنا به پيشنهاد هيأت واگذاري و به استناد  تبصره «1» ماده «16» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي،دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي موضوع ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:


«دستورالعمل" نحوه اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي"، موضوع تبصره(1)
ماده (16)»


ماده 1- هيات واگذاري مكلف است به خريداران سهام كنترلي شركت هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را طي دوره تقسيط، به ميزاني بيش از آنچه در سند واگذاري ثبت شده است، به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل افزايش دهند، مشوق هاي مالي و يا غيرمالي اعطا نمايد.

ماده 2- هيأت واگذاري مكلف است به خريداران سهام شركت هايي كه اقدام به آموزش و
به كارگيري نيرو‌هاي مازاد سايرشركت‌هاي واگذار شده در واحد خود نمايند، به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل، مشوق‌هاي مالي و يا غير مالي اعطاء نمايد.

ماده 3- اعطاي مشوق هاي مالي و يا غير مالي موضوع اين دستور العمل، منوط به ارايه برنامه كتبي خريدار براي حفظ و افزايش سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان شركت، پيشنهاد سازمان خصوصي سازي و تصويب هيات واگذاري است. 

ماده 4- سازمان خصوصي سازي مكلف است در زمان واگذاري سهام، موضوع ارايه مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي و تعهدات موضوع اين دستورالعمل را در آگهي‌هاي فروش و يا مكاتبات مربوط، به اطلاع عموم و متقاضيان برساند.

ماده 5- سازمان خصوصي سازي موظف است هنگام واگذاري شركت، به منظور دستيابي به شاخصي مناسب براي محاسبه مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل، اندازه شركت هاي قابل واگذاري را بر اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت و يا تعداد كاركنان آن به ترتيب زير طبقه بندي نمايد. در ارزيابي اندازه شركت بر اساس معيار (الف) و (ب) ذيل، هر حالت كه شركت را در طبقه بالاتر قرار دهد، معيار اندازه شركت است.

الف- اندازه شركت بر اساس ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت معادل قيمت پايه هر سهم ضرب در تعداد كل سهام.

اندازه شركت

ميزان ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت

كوچك

يكصد ميليارد ريال £ ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري

متوسط

پانصد ميليارد ريال £ ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت  <يكصد ميليارد ريال

بزرگ

هزار ميليارد ريال £ ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري شركت  <پانصد ميليارد ريال

خيلي بزرگ

هزار ميليارد ريال > ارزش كل پايه سهام قابل واگذاري

 


ب- اندازه شركت بر اساس تعداد كاركنان.

اندازه شركت

تعداد كاركنان

كوچك

50 نفر يا كمتر

متوسط

بين 51 تا 500 نفر

بزرگ

بين 501 تا 2500 نفر

خيلي بزرگ

بيشتر از 2500 نفر

 ماده 6- مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل به خريداران واجد شرايط به تفكيك سه نوع مشوق شامل تخفيف حداكثر معادل پنج درصد اصل ثمن معامله، يا كاهش حداكثر معادل سي درصد سود فروش اقساطي و يا تخفيف زماني به مفهوم بازنگري در مدت قرارداد ناشي از تطويل دوره بازپرداخت اقساط، حداكثر به مدت دو سال بدون احتساب سود فروش اقساطي به شرح ذيل است:


ميزان مشوق اعطايي به خريداران در قبال افزايش تعداد كاركنان نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاري

رديف

نوع مشوق اعطايي به خريداران

شركت خيلي بزرگ

شركت بزرگ

شركت متوسط

شركت كوچك

1

درصد تخفيف در اصل ثمن معامله به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

5/0

4/0

3/0

2/0

2

درصد كاهش سود فروش اقساطي به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

3

5/2

2

5/1

3

مدت تمديد دوره فروش اقساطي به ازاي هر 10% افزايش در سطح تعداد كاركنان

5/2 ماه

2 ماه

5/1 ماه

1 ماه

 

تبصره1- شرط استفاده از مشوق هاي موضوع اين ماده افزايش ميانگين سالانه تعداد كاركنان شركت پس از واگذاري نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاري با توجه به  افراد جايگزين شده در ازاي افراد بازنشسته و بازخريد شده طي سنوات پس از واگذاري است، مشروط بر آنكه هيچگاه كاهش تعداد كاركنان طي دوره مورد بررسي از ده درصد (10%) بيشتر نباشد.

تبصره2- مبناي سنجش تغييرات اشتغال در شركت واگذار شده پرداخت مستمر حق بيمه حداقل به مدت يك سال در مورد كاركنان جديدالاستخدام پس از واگذاري تا موعد درخواست و ارايه مستندات معتبر حق بيمه پرداخت شده از سوي خريداران در شرايط افزايش اشتغال است.

ماده 7- مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل طي مدت پنج سال بعد از زمان واگذاري (در خصوص واگذاري هاي نقدي) و طي دوره تقسيط (در خصوص واگذاري هاي نقد و اقساط)، حداكثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالي عملكرد شركت بعد از زمان واگذاري، بنا به درخواست خريداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.

تبصره - چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدي معامله از سوي خريداران سهام موضوع اين دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالي شركت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالي عملكرد خريدار منظور خواهد شد و در غير اين صورت سال يادشده به عنوان عملكرد قبل از واگذاري شركت محسوب مي شود.

ماده 8- انتخاب نوع و تعيين ميزان مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل در هر مورد بنا به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي به تصويب هيات واگذاري خواهد رسيد.

ماده 9- سازمان خصوصي سازي موظف است همه ساله نسبت به معرفي و تقدير از خريداران برتري كه مشمول مشوق هاي اين دستورالعمل شده اند اقدام نمايد.

ماده 10- كليه منابع لازم براي اعطاي مشوق‌هاي اين دستورالعمل از محل باقي مانده اقساط خريدار تأمين و پرداخت خواهد شد. در صورت عدم كفايت حصه باقي مانده اقساط خريدار براي تأمين منابع لازم براي تأمين مالي مشوق‌هاي اين دستورالعمل در فروش‌هاي اقساطي و يا در موارد فروش نقدي، منابع مذكور حسب مورد، با هماهنگي خزانه‌داري كل كشور از محل حساب رد وجوه درآمدهاي حاصل از فروش سهام شركت‌ها تأمين و پرداخت خواهد شد.

ماده 11- با پيشنهاد سازمان خصوصي سازي در خصوص شركت هايي كه از شرايط خاص برخوردار باشند، هيات واگذاري مي تواند نوع و ميزان مشوق هاي مالي موضوع اين دستورالعمل را تعيين و تصويب نمايد.سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شورا