وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ابلاغيه شماره102728/2/63
مورخ 16/8/1388
بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد
وزارت امور اقتصادي و دارايي

بخشنامه " نظارت بر سهم حداكثرچهل(40) درصدي نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از سهم بازار هر كالا و يا خدمت "موضوع تبصره (2) ماده (6)

براساس ماده (6 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران واجراي سياستهاي كلي اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسي، مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند.
از آنجايي كه براساس تبصره (2) همين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي‌عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) براي اتخاذ تصميم اعلام نمايد، بنابراين به منظور اجراي مناسب حكم قانوني مورد اشاره مقتضي است ضمن توجه و رعايت حكم قانون در زمان انجام معاملات و واگذاري ها، در صورت مشاهده هرگونه موارد مغاير، مراتب را به اين وزارت اعلام فرماييد.
 
سيدشمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي