وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

 

"آيين نامه  تشويق اعضاي هيات مديره شركت هاي واگذارشده"

 

 

     وزير اموراقتصادي ودارايي به استناد قسمت پاياني بند (15-24) قانون بودجه  سال1391 كل كشور، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارايي(معاونت اموربانكي، بيمه ونظارت براجراي سياست هاي كل اصل 44 قانون اساسي)، آيين نامه تشويق اعضاي هيات مديره شركت هاي واگذار شده را به شرح زير تصويب نمود:

1- اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي واگذارشده در سال 1391 كه تمامي سهام قابل واگذاري دولت در آن ها به پايان رسيده و فرآيند واگذاري مشتمل بر انعقاد قرارداد واگذاري، انتقال سهام به نام خريدار و برگزاري مجمع عمومي تعيين اعضاي جديد هيات مديره در آن ها طي شده باشد، از مزاياي تشويق موضوع اين آيين نامه بهره مند خواهند شد.

 

2- پاداش واگذاري توسط كارگروه تبصره(1) اين ماده براساس فرمول زير محاسبه مي شود. ميزان اين پاداش در صورت عدم همكاري اعضاي هيات مديره، صفر و در صورت همكاري مطلوب آنان در شركت هاي خيلي بزرگ، حداكثر مبلغ 180 ميليون ريال به ازاء هر عضو خواهد بود.

 

پاداش واگذاري= (000ر000ر10) ريال Í**اندازه شركت Í*ميزان همكاري درآماده سازي وانتقال شركت به خريدار

*  ضريب ميزان همكاري،بر مبناي عدم همكاري، همكاري ضعيف، همكاري متوسط و همكاري مطلوب، از  صفر تا سه اعمال مي شود.

** ضريب اندازه شركت بر مبناي شركت كوچك، متوسط، بزرگ وخيلي بزرگ ، به ترتيب سه، چهار، پنج و شش اعمال مي شود.

 

1-2- كارگروهي متشكل از معاون امور بانكي، بيمه و نظارت براجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي وزارت اموراقتصادي ودارايي ، رييس كل سازمان خصوصي سازي و نماينده دستگاه اجرايي ذيربط ، نسبت به تعيين ضرايب فرمول فوق و مبالغ پاداش هر شركت بر اساس مفاد اين آيين نامه براي هريك از اعضاي موظف هيات مديره اقدام مي نمايد.

2-2- پاداش مديرعامل، مطابق مفاد فوق و حداكثر با ضريب2/1 اعمال مي شود. پاداش عضو غيرموظف هيات مديره نيز يك چهارم اعضاي موظف هيات مديره خواهد بود.

3-2- هر عضو هيات مديره در طول يك سال فقط يك بار از يك محل مي تواند از پاداش موضوع اين آيين نامه  بهره مند شود. موارد استثناء بنا به تاييد كارگروه خواهد بود.

4-2- حداقل مدت عضويت در هيات مديره يا مديريت عاملي شركت براي برخورداري از تسهيلات فوق شش ماه تا زمان واگذاري سهام است.

3 -  اعضاي هيات مديره يا مديران عامل كه تلاش ويژه اي در فرآيند آماده سازي و انتقال شركت به خريداران داشته باشند، بنا به پيشنهاد كارگروه فوق، علاوه بر پاداش، مشمول دريافت تقديرنامه كتبي از وزير امور اقتصادي و دارايي خواهند شد.

4- پاداش موضوع اين دستورالعمل از محل منابع سازمان خصوصي سازي (كارمزد سازمان خصوصي سازي از واگذاري سهام) و درچارچوب بودجه مصوب سازمان مزبور قابل تامين و پرداخت خواهد شد.

 

 

سيد شمس الدين حسيني