وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي
 

بسمه تعالي
با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

خلاصه تصميمات" اولين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مورخ 27/11/1387"

             


      پيرو برگزاري جلسه مورخ27/11/ 1387شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي، بدين وسيله فهرست آيين نامه هاي اجرايي تصويب شده(موضوع مواد مختلف قانون) به شرح زير ايفاد مي گردد:

" آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي به مديران و كاركنان بنگاه هاي مورد واگذاري و سايرمديران باتجربه و متخصص و كارآمد موضوع جزء(8) بند(الف) ماده(40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي،آيين نامه اجرايي نحوه هزينه كرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغيب، تشويق و پاداش كاركنان سازمان خصوصي سازي موضوع تبصره(4) ماده(27) قانون مزبور، آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت موضوع فصل ششم آن قانون، آئين‌نامه تعيين سهم بهينه بخش‌هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت‌هاي راه و راه‌آهن موضوع تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون ياد شده، نظام‌نامه فعاليت‌هاي فرهنگي و تبليغاتي براي بسترسازي، بهبود و شفافيت‌هاي واگذاري موضوع جزء(6) بند(الف) ماده(40) همان قانون و ضوابط نحوه اصلاح ساختار بنگاهها موضوع جزء(5) بند(الف) ماده(40) قانون فوق‌الذكر كه قبلاً در كميسيون تخصصي شورا بررسي شده است مطرح و مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد مراتب پس از طرح مجدد در كميسيون مورد نظر و با حضور تعدادي از اعضاي حقوقي و حقيقي شورا، در اجراي تبصره ذيل ماده(42) قانون فوق الذكر، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان مصوبات شورا ابلاغ گردد."سيدشمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي ودارايي و رييس شورا