وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

تصويب نامه شماره :  99596/ت43079ك

مورخ : 17/05/1388

كميسيون موصوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت اموراقتصادي و دارايي

 

وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي-مصوب 1387- به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 14/10/1387 آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام را به شرح زير تصويب نمودند:

 

«آيين نامه اجرايي نحوه تشكيل و نظارت بر شركتهاي تعاوني سهامي عام» موضوع ماده (12)

 

ماده1- شركتهاي تعاوني سهامي عام شركتهايي هستند كه با رعايت جزء(9) ماده(1) و در چارچوب محدوديتهاي مندرج در ماده(12) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه در اين آيين نامه قانون ناميده مي شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ايجاد مي شوند.

تبصره- هرشركت سهامي يا تعاوني مي تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و با رعايت مفاد اين آيين نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاوني سهامي عام تبديل شود.

ماده2- وزارت تعاون مكلف است از طرق زير بر فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام نظارت نمايد:

1 -  انطباق مفاد اساسنامه با شرايط ماده(12) قانون
2 - حضور نماينده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومي.
3 -  انجام تشريفات بلوك بندي از جمله انجام انتخابات بلوكها.
4 – اخذ گزارش هاي موردي و سالانه مجامع عمومي.
5 - دسترسي به دفتر نقل و انتقال يا معاملات سهام. 
6 - ارايه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام يا تصميمات شركتهاي مذكور و هرگونه تغيير در سرمايه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن ها.

تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعاليت شركتهاي تعاوني سهامي عام مطابق نظارت بر ساير شركتهاي تعاوني است كه از طريق وزارت مذكور اعلام مي شود.

ماده 3- تغيير نوع شركتهاي تعاوني سهامي عام منوط به تعيين تكليف مزاياي برخوردار شده از آن است كه پس از تاييد وزارت تعاون و نيز ساير مراجع پيش بيني شده در اساسنامه صورت مي گيرد.


محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور