وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

تصويب نامه شماره  104175/ت43080ك

  مورخ 24/5/1388

 تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

 بسمه تعالي

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

وزيران عضوكارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387 - به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ  مورخ 14/10/1387 ، آيين نامه اجرايي نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام را به شرح زير تصويب نمودند:

    

 «آيين‌نامه اجرايي نحوه بلوك بندي در شركت هاي تعاوني سهامي عام» موضوع جزء (5) ماده (12)

 

ماده 1- واژه‌ها و اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه، در معاني مشروح مربوط به كار برده مي‌شوند:

1 - قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست  هاي كلي اصل  چهل و چهارم  قانون اساسي.

2 - شركت تعاوني سهامي عام : نوعي شركت سهامي عام كه با رعايت قانون تجارت و محدوديتهاي مذكور در قانون تشكيل مي شود و از اين به بعد در اين آيين نامه «شركت» ناميده مي شود.

3 - سهامدار : هر شخص حقيقي يا حقوقي صاحب سهم در شركت.

4 - سهامدار خرد : هر سهامدار كه ميزان سهام مستقيم و غير مستقيم او از يك صدم درصد كل سهام شركت بيشتر نباشد.

5 - بلوك : چند سهامدار كه در قالب يك گروه، داوطلبانه حق حضور و اعمال رأي خود در مجمع عمومي را به يك نماينده تفويض مي‌كنند.

6 - بلوك بندي: ايجاد گروه‌هاي چند نفره داوطلبانه از سهامداران براي انتخاب نماينده و تفويض حق حضور و اعمال رأي در مجمع عمومي در خصوص شركت هاي موضوع بند(5) ماده (12).

7 - كاركنان شركت : كاركنان بيمه شده اي كه در شركت يا واحدهاي زير مجموعه آن به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، سود سهم و ساير مزايا به درخواست شركت كار مي‌كنند.

8 - تشريفات بلوك بندي:  اقداماتي كه براي ايجاد بلوك ها وانتخاب  نمايندگان  مربوط انجام مي گيرد.

9 - مقام دعوت كننده: مقاماتي كه بر اساس قانون تجارت مجاز يا موظف به دعوت مجامع عمومي هستند.

     ماده 2- پيش از برگزاري هر مجمع عمومي،  تشريفات بلوك بندي بايد انجام شده و انتخاب نمايندگان بلوك ها تعيين تكليف شده باشد. نتايج بلوك بندي تا دو سال معتبر است.

    تبصره - برگزاري مجمع عمومي مؤسس براي آن دسته از شركتهايي كه در زمان تاسيس بيش از پانصد نفرسهامدار داشته باشند نيز با بلوك بندي و براساس طرح اساسنامه تهيه شده از سوي هيئت مؤسس خواهد بود.

  ماده 3-  انتخابات بلوك ها به يكي از روش هاي برگزاري جلسه و استقرار صندوق رأي امكان پذير است و هيئت مديره با رعايت صرفه و صلاح شركت و رعايت تسهيل حضور گسترده سهامداران خرد، روش مناسب را اعمال خواهد كرد.

تبصره1– در هر دو روش، محل هاي انتخابات بلوك ها بايد متناسب با مراكز تجمع سكونت سهامداران تعيين شود و براي كاركنان نيز مراكز تجمع اشتغال آن ها ملاك است.

تبصره2 – در صورت فراهم شدن زمينه هاي لازم، استفاده از روشهاي ديگر نظير روش رايانه اي با رعايت مقررات مربوط مجاز است.

ماده 4- در اساسنامه هر شركت، روش بلوك بندي تعيين و درج خواهد شد. بر اين اساس بلوك بندي با رعايت ضوابط زير صورت خواهد گرفت و در هر بلوك، هر سهامدار به ميزان سهام خود حق راي دارد:

1) تعداد سهامداران هر بلوك نبايد كمتر از پنجاه نفر شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد.

2) سهام هر بلوك نبايد از ده درصد كل سهام شركت بيشتر شود.

3) در روش برگزاري جلسه، تعداد سهامداران هر بلوك حداكثر پانصد شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي خواهد بود.

4) سهامداران در هر بلوك با رعايت نسبت هاي زير عضويت مي يابند:

1-4) دارندگان يك سهم تا دويست سهم

2-4) دارندگان دويست و يك سهم تا چهل هزار سهم

3-4) دارندگان چهل هزار و يك سهم تا چهار صد هزار سهم

4-4) دارندگان چهار صد هزار و يك سهم و بالاتر

تبصره- در صورتي كه دارندگان سهام در هر يك از گروه هاي بند(4) كمتر از پنجاه  نفر شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشند، سهامداران براي تشكيل بلوك در گروه بعدي شركت خواهند نمود.

ماده 5- حضور سهامدار در مجمع عمومي شركت در صورتي مجاز است كه در تشريفات انتخابات بلوك ها به عنوان عضو حاضر شركت نكرده باشد. هر سهامدار حداكثر مي تواند در يك بلوك شركت نمايد و راي سهامداران هر بلوك از طريق نماينده آن بلوك در مجمع عمومي اعمال خواهد شد، ولي سهامداران از ساير حقوق مربوط به سهامداري از جمله داوطلبي عضويت در هيأت مديره برخوردار خواهند بود.

ماده 6- هر بلوك تنها يك نماينده تعيين مي كند و داوطلب نمايندگي هر بلوك بايد عضو همان بلوك باشد. نماينده منتخب هر بلوك به ميزان مجموع سهام سهامداران حاضر در آن بلوك از حق رأي در مجمع عمومي شركت برخوردار است.

ماده 7- هزينه هاي انجام تشريفات بلوك بندي و انتخابات نمايندگان بلوك ها به عهده شركت است.

ماده 8- داوطلبان نمايندگي بايد حداكثر پنج روز قبل از رأي گيري با حضور در شركت يا محل هايي كه از قبل تعيين و طي آگهي دعوت به اطلاع سهامداران رسيده است، براي نمايندگي بلوك مربوط ثبت نام نمايند.

ماده 9- تعدادي از سهامداران با ميزان سهام حداكثر ده درصد از كل سهام شركت كه به طور دسته جمعي بر روي يك نماينده توافق داشته باشند، مي توانند قبل از شروع برگزاري انتخابات بلوك ها با مراجعه به شركت يا نمايندگي هاي رسمي شركت و تكميل فرمهاي مخصوص نزد هيئت مديره يا مقام دعوت كننده(حسب مورد) يا نمايندگان آن ها، نماينده خود را حضوري انتخاب نمايند. هيئت مديره يا مقام دعوت كننده پس از تكميل فرم ها، اسامي سهامداران مذكور را از بلوك هاي موجود حذف خواهد كرد.

تبصره – فرم هاي مذكور مشتمل بر مشخصات دقيق شناسنامه اي، شماره ملي، تعداد سهام، امضاء و اثر انگشت سهامداران مربوط خواهد بود.

 ماده 10- در روش انتخاب نماينده از طريق برگزاري جلسه، نحوه دعوت سهامداران، تشكيل جلسه و انتخاب نماينده هر بلوك به طريقي كه در اساسنامه شركت براي مجامع عمومي قيد شده است، خواهد بود.

ماده 11- در روش انتخاب نماينده از طريق استقرار صندوق راي ، مقام دعوت كننده بايد تمهيدات لازم را پيش بيني نموده و محل ‌استقرار صندوق ها را تعيين و طي آگهي دعوت به اطلاع سهامداران برساند.

تبصره- بازرس شركت بر تمامي مراحل راي گيري نظارت خواهد داشت.

ماده 12- مقام دعوت كننده مكلف است حداقل يك روز قبل از رأي گيري، موارد زير را آماده و تحويل نماينده خود در هر حوزه انتخابيه نمايد:

الف- برگه ‌هاي رأي تاييد شده به مهر شركت به تعداد سهامداران هر بلوك.

ب- صندوق رأي .

ج- فرم‌هاي شمارش آراء تاييد شده به مهرشركت .

د- اسامي سهامداران هر بلوك شامل مشخصات شناسنامه اي، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملي.

هـ- اسامي داوطلبان نمايندگي شامل مشخصات شناسنامه اي ، شماره سهامدار، تعداد سهام و شماره ملي. 

 ماده 13- شركتهاي موضوع اين بخش مكلفند نسبت به صدور دفترچه رأي براي سهامداران بلوك ها اقدام و در زمان اخذ رأي، محل مورد نظر در دفترچه را با درج تاريخ، به مهر مخصوصي تاييد نمايند. 

ماده 14- در روش استقرار صندوق راي،  مدت رأي گيري حداقل سه و حداكثر شش ساعت است و با تشخيص مقام دعوت كننده تا سه ساعت قابل تمديد است. سهامداران يا وكلاي رسمي آنها با دردست داشتن مدارك شناسايي معتبر و دفترچه مخصوص رأي به حوزه مربوط مراجعه و پس از احراز هويت و تطبيق با فهرست اسامي سهامداران و امضاي آن،  رأي خود را  در برگه هاي مربوط اعمال مي‌نمايند.

تبصره - چنانچه پيش از پايان مهلت رأي گيري، تمامي سهامداران طبق فهرست مربوط، راي خود را اعمال نموده باشند، نماينده مقام دعوت كننده مي تواند مطابق ماده (15) اقدام كند.

ماده 15 – در تمامي روش هاي انتخابات بلوك ها، برگزاري تشريفات انتخابات حداكثر ظرف پانزده روز خاتمه يابد.

ماده 16- در تمامي روش هاي انتخابات بلوك ها، برگه هاي رأي بايد متضمن تعرفه سهامدار شامل مشخصات دقيق شناسنامه اي، شماره ملي، تعداد سهام، امضاء و اثر انگشت سهامدار ذي ربط باشد.

ماده 17- پس از پايان مدت  رأي گيري، صندوق رأي با نظارت بازرس شركت توسط نماينده مقام دعوت كننده بازگشايي و پس از شمارش  تمامي  برگه هاي  رأي ، لاك و مهر خواهد شد. نتيجه رأي گيري پس از مشخص شدن بايد ظرف يك ساعت با ارسال نمابر و يا از طريق پست الكترونيكي به اداره كل تعاون و مقام دعوت كننده اطلاع داده شود؛ سپس در فرم‌هاي شمارش آراء ثبت و صورتجلسه‌اي داير بر جريان رأي‌گيري و نتيجه با ذكر مشخصات شناسنامه اي و شماره ملي داوطلبان وتعداد آراي مربوط تنظيم و باامضاي بازرس شركت تسليم مقام دعوت كننده شود .

تبصره - دارندگان آراي بيشتر به ترتيب، نماينده اصلي و نماينده علي البدل شركت خواهند بود.

ماده 18- هر ذينفع مي تواند طي مدت پنج روزكاري پس از برگزاري انتخاب نماينده هر بلوك با ارائه مستندات، شكايت خود را از نحوه برگزاري انتخابات و نتايج حاصل شده به اداره كل تعاون استان مربوطه تسليم نمايد. وزارت تعاون ظرف ده روزكاري از پايان مهلت شكايات، ضمن رسيدگي نظر خود را اعلام مي كند و در صورت تشخيص وقوع تخلف موثر، ضمن ابطال انتخابات بلوك، دستور تكرار انتخاب نماينده بلوك مورد شكايت را صادر مي نمايد.

ماده 19- انتخابات در بلوك هايي كه انتخابات آن ها ابطال مي شود يا به هر دليل با وجود رسيدن به نصاب لازم امكان برگزاري انتخابات در آن ها ميسر نمي شود، تكرار خواهد شد، مگر اينكه مجموع سهم بلوك هاي ياد شده از يك سوم كل سهام شركت كمتر بوده و تا برگزاري مجمع عمومي شركت،  فرصت كافي براي تجديد انتخابات بلوك ها وجود نداشته باشد. در اين صورت سهامداران بلوك هاي مذكور مي توانند شخصا در مجمع عمومي شركت نمايند و انتخابات بلوك ها به بعد از برگزاري مجمع عمومي موكول خواهد شد، ولي چنانچه زمان كافي براي انتخابات بلوك ها وجود داشته باشد يا مجموع سهام بلوك هاي مذكور معادل يك سوم كل سهام شركت يا بيشتر باشد، انتخابات بايد قبل از برگزاري هر گونه مجمع عمومي تجديد شود، به طوري كه در زمان دعوت تشكيل مجمع عمومي، نمايندگان آن بلوك ها انتخاب يا تعيين تكليف شده باشند.

ماده 20- در صورت فوت، استعفاء يا ممنوعيت قانوني هر يك از نمايندگان، مقام دعوت كننده مجمع عمومي از نماينده علي‌البدل همان حوزه دعوت خواهد كرد كه در جلسه مجمع عمومي حضور يابد.

 ماده 21- در تشريفات برگزاري انتخابات بلوك ها آنچه كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده است، براساس مقررات اساسنامه هر شركت خواهد بود.


محمود احمدي نژاد
رئيس جمهور