وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصویب نامه شماره 83519

مورخ 25/5/1393هیات واگذاری

 

بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

مجلس شورای  اسلامی- وزارت دادگستری- وزارت اموراقتصادی ودارایی- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری- اتاق مرکزی تعاون جمهوری اسلامی ایران- اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و کشاورزی ایران- شورای رقابت

 

«تصویب نامه هیات واگذاری»

هیات واگذاری درجلسه مورخ 4/5/1393 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد بند «الف» ماده «21» قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب نمود:

 

«دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام  کنترلی و مدیریتی»

 

ماده 1- بنگاه هایی که دارای یک یا برخی از ویژگی های زیر باشند از نظر این دستورالعمل استراتژیک محسوب می شوند.

1-      ارزش بنگاه به دلیل فعالیت و عملیات جاری نبوده و قیمت آن عمدتا" از انبوه اموالی مانند زمین، املاک و مستغلات تشکیل شده که امکان و ظرفیت بکارگیری در مواردی غیر از فعالیت جاری بنگاه را دارند ولی قیمت قیمت گذاری این اموال یا سهام بنگاه با شرایط کاربری جاری انجام شده باشد.

2-      تولید یا توزیع کننده خدمات عمومی وانحصاری بوده یا دارای محصولات و خدمات مورد مصرف همگان نظیر برق، گاز ، آب و... باشد.

3-      دارای فن آوری خاص، پیچیدگی و حساسیت فعالیت و یا امتیازات و قراردادهای ویژه باشد.

4-      دارای برنامه توسعه ای نیمه تمام و نیازمند سرمایه گذاری و تکمیل باشد.

5-      سایر ویژگی ها با تشخیص و تعیین هیات واگذاری.


ماده 2-
سازمان خصوصی می تواند قبل از واگذاری بلوک کنترلی و مدیریتی بنگاه هایی که بنا به ویژگی های فوق استراتژیک محسوب می شوند، انتخاب و تعیین مشتریان استراتژیک را به هیات واگذاری پیشنهاد نماد. تصویب بنگاه استراتژیک و استراتژیک بودن مشتریان و مدیران منصوب آنان به تصویب هیات واگذاری می رسد.


ماده 3-
در صورت تصویب هیات واگذاری درخصوص ویژگی های خاص بنگاه مورد واگذاری و خریداران آن، مشتریان استراتژیک و هیات مدیره و مدیرعامل منصوب آنان بنا به تشخیص کارگروه فنی موضوع این دستورالعمل باید دارای حداقل شرایط زیر باشند:

1-      داشتن برنامه حداقل «5» ساله برای مدیریت و توسعه بنگاه

2-      داشتن حداقل «5» سال سابق فعالیت در زمینه بنگاه مورد واگذاری

3-      داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه ای متناسب با فعالیت بنگاه

4-      عدم سوء پیشینه و محکومیت های کیفری موضوع ماده «62» مکرر قانون مجازات اسلامی شامل محکومیت قطعی به ورشکستگی  به تقصیر یا تقلب


ماده 4-
در کلیه مراحل واگذاری بنگاه های موضوع این دستورالعمل اعم از درج آگهی، و عقد قرارداد واگذاری و نظارت های پس از آن، سازمان خصوصی سازی اقدامات زیر را انجام می دهد:

1-      شرایط لازم برای مشتریان و اسناد مورد مطالبه و قابل رسیدگی در مورد آنان را در آگهی های عرضه عمومی درج و به اطلاع عموم مشتریان می رساند و زمان مناسب برای ارائه مستندات ماده «3» فوق قائل می شود. متقاضیان خرید مکلفند همراه مدارک مندرج در آگهی، مستندات و اطلاعات مربوط به صلاحیت و ویژگی های خود را در پاکات جداگانه به سازمان خصوصی سازی ارائه نمایند.

2-      در اجرای شیوه برگزاری مزایده های دو مرحله ای موضوع قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه اجرایی آن و مطابق آیین نامه معاملاتی خود نسبت به تشکیل و برگزاری جلسه کارگروه فنی تشخیص و احراز صلاحیت مشتریان استراتژیک اقدام می نماید.

3-      پس از بررسی ویژگی های متقاضیان در کارگروه فنی بند فوق و تعیین مشتریان استراتژیک نسبت به بررسی قیمت پیشنهادی متقاضیان واجد شرایط اقدام و برنده نهایی را تعیین می نماید.

4-      ویژگی های خریداران و اوصاف مربوط به مدیران منصوب آنان و لزوم تداوم این شرایط را به عنوان الزامات و تعهدات خریداران استراتژیک در قرارداد واگذاری درج و برحسن اجرا از سوی آنان نظارت می نماید.


تبصره –
ترکیب کارگروه فنی تشخیص و احراز صلاحیت مشتریان استراتژیک در هر مورد با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری خواهد بود.

این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده 39 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ می گردد.


علی طیب نیا

وزیر اموراقتصادی ودارایی