وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
 

         مصوب شماره: 204537

        مورخ:  13/12/1387

هيات واگذاري

 

بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

مجلس شوراي اسلامي – وزارت دادگستري -  وزارت امور اقتصادي و دارايي – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري –اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران - اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

 

هيات واگذاري در جلسه مورخ 21/11/1387 بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، و به استناد جزء (1) بند (ب) ماده (40) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، آيين نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري را به شرح زير تصويب نمود:

 

«آيين‌نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري» موضوع تبصره (1)
ماده (30)

 ماده 1-سازمان خصوصي‌سازي موظف است به عنوان بيمه‌گذار، تمامي مسئوليت مدني، محكوميت جزايي مالي، محكوميت به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم و هر محكوميت قابل تقويم به جزاي نقدي كليه مسئولان و مجريان امر واگذاري را در قبال خطاهاي غير عمدي آنان در ارتباط با واگذاري، چه به عنوان مسئوليت جمعي و چه به عنوان مسئوليت انفرادي، نزد يك يا چند شركت از شركتهاي بيمه به نحوي بيمه نمايد كه بيمه‌گر بتواند كليه هزينه‌ها و خساراتي را كه هر يك از مسئولان و مجريان امر واگذاري تحت هر يك از عناوين مذكور ملزم به پرداخت آن مي‌شوند بپردازد.

ميزان هزينه‌ها و خسارت؛ و عمد يا غير عمد بودن جرم يا خطا، توسط محاكم قضايي و يا مراجع ذيصلاح ديگر، تعيين مي‌شود.

 ماده 2 ـ تعرفه حق بيمه و شرايط عمومي موضوع اين آيين نامه، ظرف مدت حداكثر 4 ماه پس از تصويب اين آيين نامه، توسط بيمه مركزي ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد.

 ماده3- حداقل سالي يك‌بار فهرست مشاغل مسئولان، مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري موضوع اين آيين نامه و مصاديق مسئوليت‌هاي هر شغل به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب هيأت واگذاري مي‌رسد.

 ماده 4 ـ سازمان خصوصي‌سازي موظف است در هر سال به مأخذ برنامه واگذاري همان سال توافق‌نامه‌اي با يك يا چند شركت از شركتهاي بيمه به منظور پوشش بيمه اي كامل كليه مسئولان، مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري منعقد نمايد. در چارچوب اين توافق نامه، در هر مورد واگذاري و در زمان انعقاد قرارداد مربوطه، فهرست اشخاص تحت پوشش به همراه ميزان حداكثر تعهد بيمه‌گر براي هر يك از اين افراد، از سوي سازمان خصوصي‌سازي به بيمه گر اعلام و بر اساس آن گواهي بيمه صادر خواهد شد.

 ماده 5 ـ در صورت بروز هرگونه مشكل از مصاديق ماده (1) اين آيين‌نامه براي مسئولان، مجريان و دست‌اندركاران امر واگذاري، درخصوص واگذاري‌هاي قبل از تصويب اين آيين‌نامه، حسب مورد موضوع از طريق سازمان خصوصي‌سازي به هيأت واگذاري گزارش شده و در خصوص آن اتخاذ تصميم به عمل خواهد آمد.

 ماده 6- سازمان خصوصي‌سازي اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين آيين‌نامه را به عنوان هزينه واگذاري، از محل درآمدهاي حاصل از واگذاري تامين خواهد نمود.  سيد شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات