وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

ابلاغيه شماره 157510
مورخ 12/10/1388  
  

بسمه تعالي

با صلوات برمحمدو آل محمد

وزارت اموراقتصادي ودارايي

 

"بخشنامه به تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي مستقل تحت نظر رييس جمهور"

 

 

در اجراي ماده(2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي و آيين نامه اجرايي آن، موضوع تصويب نامه شماره115320/ت 43181ك مورخ 7/6/1388 وزراي عضوكميسيون اصل (138) قانون اساسي، خواهشمند است دستور فرمائيد به استناد بند(5) تصويب نامه مذكور و به منظور شناسايي و اعلام فعاليت هاي اقتصادي شامل توليد، خريد و فروش كالاها و خدمات، فهرست تمامي بنگاه ها و فعاليت هاي اقتصادي كه در تصويب نامه يادشده و جداول پيوست آن درج نشده را به همراه معرفي نماينده تام الاختيار براي طبقه بندي موارد مذكور در يكي ازگروه هاي سه گانه موضوع ماده فوق، حداكثر تا پايان دي ماه جاري به اين وزارت اعلام نمايند.

 

شايان ذكر است به استناد ماده(3) قانون مورد نظر، مالكيت، سرمايه گذاري و مديريت دولت در بنگاه هاي اقتصادي داراي فعاليت مشمول گروه يك ماده دو، اعم از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، تاسيس موسسه و يا شركت دولتي و مشاركت با ساير بخش هاي اقتصادي به هر نحو و هر ميزان ممنوع است، ضمن آن كه امور در اختيار بايد تا پايان سال جاري واگذار شوند و تداوم آن ها صرفاً با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي و براي مدت معين مجاز خواهد بود.


سيدشمس الدين حسيني
وزير اموراقتصادي ودارايي