وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
اهداف و وظایف

بسمه تعالي

 

 

اهداف ،وظايف دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي (دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي)

 

هدف:

 دفتر برنامه ريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با هدف انجام وظايف دبيرخانه اي شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل 44 (موضوع تبصره (2) ماده (41) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ( مصوب 1387) تشكيل شده است.

 

وظايف:

 -  تهيه و تنظيم و پيشنهاد  كليه آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، نظام نامه ها، لوايح و ضوابط مرتبط با وظايف شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

-  تهيه و تدوين سياستها و خط مشي هاي اجرايي سالانه جهت پيشنهاد  شوراي عالي .

-  انجام كليه امور دبيرخانه اي مربوط به تشكيل جلسات شوراي عالي شامل تنظيم دستور جلسه، دعوت به جلسه، تشكيل و برگزاري جلسه، تنظيم صورتجلسات ، ابلاغ مصوبات، پيگيري آنها و نگهداري سوابق.

- تهيه و تدوين پيشنهاد برنامه هاي فرهنگي و تبليغاتي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و پيگيري، هماهنگي و انجام اقدامات لازم به منظور اجراي برنامه هاي مصوب.

-  پيگيري امور محوله به دستگاه ها و ارايه گزارش در راستاي تكاليف، تصميمات و مصوبات شوراي عالي

- نظارت و ارزيابي نحوه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

- تهيه گزارش هاي نظارتي ادواري و نوبه اي از نحوه اجراي تكاليف قانوني و ارايه به مراجع ذيربط

- طراحي، تنظيم و بازنگري شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت بر تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ارايه پيشنهاد به شوراي عالي

- مطالعه و بررسي كارشناسي وتهيه گزارش هاي تحليلي در تحقق وظايف شوراي عالي

 

  

شرح وظايف گروه ها :

«شرح وظايف گروه تحليل و برنامه ريزي اجراي سياست هاي اصل 44»

 

1. تهيه گزارش هاي كارشناسي لازم به منظور ارايه به مقامات بالاتر و طرح در شوراي عالي

2. تهيه مقالات و گزارش هاي تحليلي موضوعي و كلان براي پيشنهاد به منظور تحقق اهداف و  وظايف وزارت متبوع  و شوراي عالي در خصوص قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي

3. اظهار نظر كارشناسي در خصوص سوالات و ابهامات دستگاه هاي اجرايي در زمينه هاي مربوط

4.شركت فعالانه در جلسات به منظور پيشبرد  برنامه هاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44  قانون اساسي و ارايه گزارش در اين زمينه

5. ارتباط با دستگاه هاي اجرايي به منظور اخذ برنامه هاي آن ها و جمع بندي گزارشات مربوط

6. برگزاري جلسات هم انديشي و تبادل نظر با دستگاه هاي اجرايي براي تهيه خط مشي هاي اجرايي سالانه آن ها

7. تهيه  سياست ها و خط مشي هاي اجرايي سالانه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي  به منظور پيشنهاد  به  شوراي عالي

8. برگزاري همايش، نشست هاي علمي- كاربردي، كارگاه هاي آموزشي در خصوص قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و حضور فعالانه در اين گونه نشست ها

9. بررسي و شناسايي نقاط قوت و ضعف اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و  تهيه و ارايه گزارشات لازم در اين زمينه

10. انجام ساير امور محوله از سوي مقامات ذيربط

 

«شرح وظايف گروه فرهنگ سازي و اطلاع رساني »

 

       تهيه مفاد دستور جلسات، تنظيم و ارسال دعوت نامه و برگزاري جلسات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و  انجام ساير امور دبيرخانه اي آن شورا

 

 1. تنظيم مصوبات شوراي عالي و ساير مراجع سياستگذار قانوني مربوط و پي گيري ابلاغ مصوبات مذكور

2. تهيه بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شوراي عالي و مصوبات و مقررات اجرايي ساير مراجع تصميم گير مربوط

3. تهيه و ارسال دعوت نامه برگزاري جلسات كميسيون تخصصي شوراي عالي و برگزاري جلسات و  تهيه صورتجلسات و تصميمات و ابلاغ آن ها

4. تهيه بانك اطلاعات مدعوين و حاضرين در جلسات مربوط اعم از كميسيون تخصصي شورا و جلسات  مختلف با نمايندگان دستگاه هاي اجرايي

5. هماهنگي  با رسانه هاي عمومي و  تهيه خبرنامه و  بولتن از اخبار و اطلاعات مختلف در زمينه اصل 44 و طبقه بندي و ارايه آن ها به مقامات بالاتر و مراجع ذيربط

6. مشاركت فعال در استقرار سامانه اينترنتي اصل44  در وزارت متبوع و  تكميل و روزآمد سازي اطلاعات سامانه مزبور از طرق گوناگون

7. پي گيري حسن اجراي تكاليف و تصميمات شوراي عالي در خصوص سازماندهي فعاليت هاي فرهنگي- تبليغاتي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

8. مشاركت فعال در برگزاري همايش، نشست هاي علمي- كاربردي و آموزشي و اطلاع رساني با موضوعات قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

9. انجام ساير امور محوله از سوي مقامات ذيربط

 

«شرح وظايف گروه تدوين لوايح ، قوانين و مقررات اصل 44»

 

       تهيه و تنظيم پيش نويس مقررات اجرايي شامل آيين نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط مورد نياز به منظور پيشنهاد به مراجع قانوني ذيربط براي تصويب

 

1. اظهار نظر حقوقي و فني در خصوص قوانين و مقررات اجرايي مربوط به سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

2. تدوين مصوبات شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي براي ابلاغ توسط دبير شورا

3. همكاري در به هنگام سازي بانك اطلاعات مصوبات و تصميمات شوراي عالي و مصوبات ساير مراجع قانوني ذيربط

4. مشاركت در پي گيري، هماهنگي و انجام مقدمات لازم به منظور اجراي صحيح قوانين در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع ذيربط

5. انجام امور دبيرخانه اي هيات نظارت برمقررات زدايي مشتمل بر تهيه مفاد دستور جلسات، تنظيم و ارسال دعوتنامه و برگزاري جلسات آن، تدوين صورتجلسات و ابلاغ به مراجع مربوط

6. پي گيري تكاليف و تصميمات هيات نظارت بر مقررات زدايي از دستگاه هاي اجرايي و ساير مراجع مربوط در چارچوب و ظايف قانوني آن هيات و تهيه گزارشات لازم

7. شركت فعال در جلسات مرتبط با تدوين يا اصلاح  قوانين و مقررات سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور اظهار نظر و گزارش دهي به مراجع بالاتر

8. شناسايي ايرادات اجرايي و ابهامات قوانين و مقررات اجرايي مربوط به سياست هاي كلي اصل 44  قانون اساسي و ارايه گزارشات و پيشنهادات لازم به منظور رفع آنها

9. ارايه پيشنهادات و نظرات مناسب و به هنگام براي وضع قوانين و مقررات مورد نياز يا لغو قوانين و مقررات زايد در زمينه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

10. انجام ساير امور محوله از سوي مقامات ذيربط

 

«شرح وظايف گروه پايش و نظارت براجراي سياست هاي كلي اصل 44 »

 

     ارسال دعوت نامه و  برگزاري جلسات منظم با كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ساير دستگاه هاي ذيربط به منظور پي گيري حسن اجراي قانون و تهيه صورتجلسات و مشروح مذاكرات و تصميمات جلسات و ابلاغ آن ها به مراجع يادشده

1. پي گيري مستمر از دستگاه هاي اجرايي در خصوص تكاليف و  تصميمات ناشي از احكام قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44  قانون اساسي و تشكيل بانك اطلاعاتي عملكرد دستگاه هاي مزبور

2. تهيه و تدوين گزارشات اقدامات و عملكرد دستگاه هاي اجرايي با هدف تبادل نظر و اخذ اطلاعات از آن ها و ابلاغ تصميمات جلسات به آنها

3. تشكيل بانك اطلاعات نمايندگان رابط دستگاه هاي اجرايي در زمينه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

4. انجام مكاتبات و پي گيري مكرر و  دوره اي از تمامي دستگاه هاي مشمول قانون به منظور اطمينان از رعايت تكاليف و وظايف مندرج در قانون و مقررات اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

5. تهيه و ارسال گزارشات منظم و دوره اي و  موردي نظارتي از حسن اجراي قانون براي ساير مراجع ناظر

6. همكاري در تدوين شاخص هاي اجرايي پايش و نظارت بر تحقق اهداف و سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و دريافت اطلاعات لازم در اين زمينه از دستگاه هاي اجرايي

7. تهيه و ارايه گزارشات از نتايج عملكرد و اطلاعات واصله در مورد شاخصهاي پايش و نظارت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و همكاري در استقرار و اجراي  نظام جامع شاخص هاي مذكور

8.  انجام ساير امور محوله از سوي مقامات ذيربط