وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

مصوب شماره 186084/ت 41633 هـ

 مورخ 14/10/1387 هيات وزيران

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 


تصويب نامه"تفويض اختيارتصويب آيين نامه هاي قانون به كارگروه موضوع اصل(138)قانون اساسي"

 

هيات وزيران در جلسه مورخ4/10/1387 به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1. اختيارات هيات وزيران درخصوص تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب 1387- به كارگروهي متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي(رييس)، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، تعاون، دادگستري و اطلاعات تفويض مي شود.

2. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه يادشده مي باشد و مصوبات آن درصورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.

 

پرويز داودي

معاون اول رييس جمهور