وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English

تصويب نامه شماره  115320/ت43181 – ك

مورخ 7/6/1388

كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي

 

بسمه تعالي

با صلوات برمحمدوآل محمد

وزارت امور اقتصادي و دارايي

 

            وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به  اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم  قانون اساسي– مصوب 1387 -  به استناد ماده(2) قانون ياد شده و با رعايت تصويب نامه شماره 186084/ ت 41633 ﻫ مورخ 14/10/1387، آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده(2) قانون ياد شده  را به شرح زير تصويب نمودند:

 

آيين‌نامه اجرايي تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي با هر يك از سه گروه اقتصادي مصرح در ماده(2) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل(44) قانون اساسي

 

ماده 1-  فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه سه ماده(2) اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي كه از اين پس در اين آيين نامه به اختصار قانون ناميده مي شود، مطابق بندهاي زير و به شرح جدول شماره(1)پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران است عبارتند از:

الف-  شبكه‌هاي مادرمخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس) شامل ايجاد، نگهداري، بهره‌برداري و توسعه شبكه‌هاي مادر مخابراتي كشور و تنظيم، مديريت وكنترل فضاي فركانسي كشور، تدوين مقررات و تصويب ضوابط، جداول و معيارهاي استفاده بهينه از فركانس و مدارهاي ماهواره اي و نظارت و حاكميت بر طيف و جدول ملي فركانس كشور كه منحصرا در اختيار دولت (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و شركت ارتباطات زيرساخت) است.

ب - شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي شامل وظايف و
فعاليت هاي شركت پست جمهوري اسلامي ايران است كه ‌بايد به موجب تصويب نامه شماره 134567/ت39088ﻫ  مورخ 6/8/1387  توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از اين شركت منتزع و به سازمان خدمات پست دولتي منتقل شود.

ج-  توليدات محرمانه يا ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح شامل  فعاليت ها و بنگاه هاي مصرح در جدول شماره(1) پيوست و آن دسته از فعاليت ها و بنگاه ها كه ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، به پيشنهاد مشترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران، به تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح مي‌رسد.

تبصره-  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است ظرف مهلت ياد شده،  فهرست فعاليت ها و توليدات غير محرمانه و غير ضروري نظامي، انتظامي و امنيتي در شركت هاي زيرمجموعه خود و شركت هاي تابع را به منظور واگذاري تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند.  

د-  شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز

ﻫ -  معادن نفت و گاز

و -  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك توسعه صادرات ايران، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون

ز- بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و شركت بيمه ايران

ح- شبكه‌هاي اصلي انتقال برق

ط- سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و دريانوردي

ي- سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني

ك -  راديو و تلويزيون

ل- سازمان هاي توسعه اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون

تبصره- به منظور اجراي مناسب اين ماده، آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي كه به صورت بنگاه هاي اقتصادي اداره نمي شوند، بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط در قالب شخصيت حقوقي مناسب ساماندهي خواهند شد.

ماده 2- فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه دو ماده (2) قانون، مطابق بند هاي زير و به شرح جدول شماره (2) پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران است، عبارتند از:

الف- صنايع بزرگ و صنايع مادر شامل فعاليت ها، بنگاه ها و صنايعي كه به تشخيص هيات واگذاري داراي حداقل يكي از ويژگي هاي زير باشند:

1-  داراي سرمايه كلان (بيش تر از هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر1) ريال)باشند.

2-  داراي نيروي كار فراوان(بيش تر از دوهزار و پانصد نفر) باشند.

3-  داراي دانش فني بالا (بخش خصوصي به تنهايي قادر به تامين يا خريد اين دانش نباشد)باشند.

4-  داراي ظرفيت توليد بالا(بيش تر از سي درصد نياز كشور) باشند.

5- ساير صنايع به آنها وابسته باشند (توليدكننده مواد خام اوليه از مواد معدني يا ذخاير زيرزميني باشند).

ب-  معادن بزرگ شامل معادن و يا ذخاير معدني كشور كه در اجراي ماده(12) قانون معادن – مصوب 1377- ، بزرگ تشخيص داده شده‌اند (موضوع تصويب نامه شماره 25176ت22581ﻫ مورخ 15/6/1379) و يا داراي ويژگي هاي موجود در جدول زير هستند.

 

«جدول معادن و ذخاير معدني بزرگ كشور»

رديف

ماده معدني

ميزان فلز يا اكسيد محتوي با توجه به ذخيره قطعي

1

سنگ آهن

بيش تر از 150 ميليون تن Fe

2

زغال سنگ حرارتي

بيش تر از 150 ميليون تن زغال

3

زغال سنگ كك شده

بيش تر از 100 ميليون تن زغال

4

سنگ مس

بيش تر از 5 ميليون تن Cr203

5

سنگ مس

بيش تر از 4 ميليون تن CU

6

سنگ سرب و روي

بيش تر از 2 ميليون تن مجموعاً Zn & pb

7

سنگ تيتانيوم

بيش تر از 1 ميليون تن TIO2

8

املاح معدني و تبخيري (به استثناي نمك طعام)

بيش تر از 1 ميليون تن كاني خالص

9

سنگ نقره

بيش تر از 500 تن Ag

10

سنگ طلا

بيش تر از 100 تن Au

 

ج- بانك هاي تجاري شامل بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، بانك رفاه كارگران و پست بانك ايران

د - شركت هاي بيمه شامل بيمه البرز، بيمه آسيا و بيمه دانا

ﻫ- بنگاه هاي فعال در زمينه هواپيمايي، بنادر و كشتيراني، راه و راه آهن و بازرگاني خارجي

و -  ساير فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي و مواردي كه در حوزه انحصارات طبيعي يا  قانوني، يا حمايت هاي خاص قرار دارند.

ماده3-  فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي موضوع گروه يك ماده (2) قانون و خارج از مواد(1) و(2) اين آيين نامه كه در جدول شماره(3)پيوست كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيات وزيران است، تعيين مي شوند.

ماده4- شركت هاي مادر تخصصي داراي شركت هاي زيرمجموعه كه به شكل يكجا واگذار
نمي شوند، پس از واگذاري تمامي شركت هاي زيرمجموعه، براساس احكام اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

ماده5- شركت هايي كه ناشي از مشاركت سازمان هاي توسعه اي و براساس تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون ايجاد مي شوند و همچنين ساير فعاليت ها و بنگاه هاي اقتصادي كه در جداول شماره (1) تا (3) پيوست اين آيين نامه درج نشده اند، براساس احكام و طبقه بندي هاي اين آيين نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارتخانه ذيربط تعيين تكليف خواهند شد.

 

محمود احمدي نژاد

رييس جمهور

___________________________________________________________

جدول پيوست (1)
جدول پيوست (2)
جدول پيوست (3)